Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2022. godinu – nove obaveze u oblasti računovodstva i revizije

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Osnovni razlozi za donošenje Zakona o računovodstvu su bili:

 • usklađivanje sa postojećom regulativom EU u oblasti korporativnog finansijskog izveštavanja, kao i sa preporukama u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma,
 • bolja procena budućih performansi privrednih subjekata, omogućavanje investitorima da donose dobre investicione odluke na osnovu transparentnih finansijskih izveštaja,
 • otklanjanje uočenih nedostataka u primeni postojećeg zakonskog rešenja,
 • prihvatanje preporuke 28. MANIVALA (telo Saveta Evrope koje se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma država članica Saveta Evrope sa međunarodnim standardima (FATF)),
 • krajnji cilj Zakona jeste podizanje nivoa kvaliteta finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji.

Tokom juna 2020. godine doneto je ukupno sedam novih pravilnika neophodnih za sprovođenje Zakona o računovodstvu čija primena je počela od finansijskih izveštaja za 2021. godinu.

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je takođe novi Zakon o rеviziji. Zakon je objavljen u ‘’Sl. glasniku RS’’, broj 73/19.

Osnovni razlozi za donošenje novog Zakona o reviziji su:

 • Usklаđivаnjе sа pоstојеćоm rеgulаtivоm ЕU u vеzi sа оbаvеznоm rеviziјоm finаnsiјskih izvеštаја, kао i sа prеpоrukаmа u оblаsti sprеčаvаnjа prаnjа nоvcа i finаnsirаnjа tеrоrizmа,
 • Unаprеđеnjе pоstојеćеg sistеmа јаvnоg nаdzоrа i kоntrоlе nаd kvаlitеtоm rаdа rеvizоrskе prоfеsiје – u sklаdu sа rеgulаtivоm ЕU i nајbоlјоm prаksоm,
 • Pоdizаnjе nivоа kvаlitеtа rеvizоrskоg i finаnsiјskоg izvеštаvаnjа u Rеpublici Srbiјi krоz unаprеđеnjе sistеmа оbаvlјаnjа rеviziје, štо је јеdаn оd prеduslоvа zа privlаčеnjе pоtеnciјаlnih dоmаćih i strаnih invеstitоrа.

U međuvremenu su tokom 2020. godine doneta podzakonska akta neophodna za sprovođenje Zakona o reviziji od strane Komisije za hartije od vrednosti i Komore ovlašćenih revizora.

Upoznajte se sa najnovijim propisima i rešite sve nedoumice sa vrhunskim stručnjacima iz Ministarstva finansija.

Cilj seminara:

Sticanje znanja o svim novinama koje je doneo novi Zakon o računovodstvu i novinama koje je doneo novi Zakon o reviziji, kao i novim podzakonskim aktima koja su doneta radi njihovog sprovođenja.

Ciljna grupa:

računovođe, revizori, zaposleni u finansijama

Teme:

 • Primena odredaba Zakona o računovodstvu koje se prvi put primenjuju prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2022. godinu
 • Novi rokovi i obaveze prilikom predaje finansijskih izveštaja za 2022. godinu
 • Primena novog Kontnog okvira i preknjižavanje sa računa starog Kontnog okvira na novi
 • Novi računi Kontnog okvira i najznačajnije razlike između starog i novog Kontnog okvira
 • Izmene u obrascima finansijskih izveštaja, popis imovine i obaveza
 • Novine kod obveznika revizije finansijskih izveštaja

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume koncept novog Zakona o računovodstvu i obaveze koje isti propisuje za sve obveznike primene ovog zakona, zajedno sa pratećim podzakonskim aktima uključujući sve novine koje su uvedene ovim propisima;
 • Razume koncept novog Zakona o reviziji i obaveze koje isti propisuje za sve obveznike primene ovog zakona, uključujući sve novine koje su uvedene ovim zakonom.

 

Aleksandar Janjušević

šef Odseka za računovodstvo i reviziju u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija Republike Srbije. Zadužen za rukovođenje i koordinaciju rada Odseka, koordiniranje pripreme zakona i podzakonskih propisa iz oblasti računovodstva i revizije, koordiniranje praćenja primene zakonske regulative iz oblasti računovodstva i revizije i rad na njenom usaglašavanju sa direktivama EU i standardima. Više od 10 godina radnog iskustva na poslovima računovodstva (u privatnom sektoru i Ministarstvu finansija). Član Nacionalne komisije za računovodstvo.

Vojkan Zdravković

viši savetnik u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija Republike Srbije. Poseduje višegodišnje iskustvo u pripremi i primeni propisa iz oblasti i revizije, kao i u usaglašavanju istih sa direktivama EU i najboljom praksom.

Trening

     
  21.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking