MNG ProCert sertifikacija kompetencija

Sertifikacija - unapredite vaše kredencijale

Sertifikacija kompetencija je sistem formalnog priznanja kompetentnosti (znanja, veština i profesionalnih stavova-ponašanja) pojedinca za obavljanje radne uloge ili zanimanja u skladu sa indikatorima učinka, znanja, veština i ponašanja koje je opisano u međunarodnim standardima zanimanja i tehničkim okvirima kompetencija, a koje je MNG ProCert usvojio i primenjuje za svaku pojedinačnu sertifikaciju kompetencija (kvalifikaciju). Proces sertifikacije sprovodi MNG Pro Cert kao nezavisno telo.

Važno je naglasiti sa se sertifikacija kompetencija bazira na međunarodno priznatim standardima kompetencija i zanimanja i tehničkim okvirima kompetencija koji leže u osnovi svake pojedinačne sertifikacije a koje MNG ProCert kao sertifikaciono telo koristi kao osnovu u svom radu.

U sve većoj meri se vidi da formalno obrazovanje ne može adekvatno da odgovori na potrebe kompanija za veštinama zaposlenih i da akademska i školska diploma nije više jedini garant profesionalne kompetentnosti njenog nosioca.

Kompetentnost označava sposobnost da se znanje, veština ili stav (ponašanje) primeni u praksi i uspešno realizuje zadatak u radnom okruženju.

U svetu je izražen trend da pojedinac poseduje serifikat o svojoj profesionalnoj kompetentnosti, pored akademske ili školske diplome, kao dokaz da poseduje u praksi upotrebljive veštine, znanja i stavove koji mu omogućavaju da uspešno obavlja poslove određenog radnog mesta a u skladu sa indikatorima učinka koji su opisani u međunarodnim standardima kompetencija i zanimanja, i tehničkim okvirima kompetencija.

Sertifikacione putanje

Profesionalna sertifikacija dokazuje da kandidati poseduju tačno određeni nivo kompetentnosti za obavljanje poslova u određenim zanimanjima, familijama poslova, radnim mestima ili radnim ulogama.

Rezultat sertifikacije je sertifikat o stečenoj kvalifikaciji (kvalifikacija je sertifikovana kompetencija) i do nje se dolazi:

Učenjem (Opcija 1)

Pohađanjem programa osposobljavanja (pripremne obuke) ili pohađanjem određenog broja specificiranih trening modula.

Proverom i potvrđivanjem znanja i veština (Opcija 2)

Stečenih prethodnim radnim iskustom i procesima formalnog i neformalnog učenja.

Pohađanje pripremne obuke - osposobljavanje nije obavezno za ulazak kandidata u postupak sertifikacije kompetencija ukoliko kandidat poseduje adekvatno radno iskustvo ili je sticao kompetencije na druge načine (prethodna neformalna obuka, učenje i sl.).

Pripremna obuka i sertifikacija su odvojeni procesi i sprovode ih dva različita tela: proces sertifikacije sprovodi MNG Pro Cert, dok pripremne obuke sprovodi MNG trening centar kao i ovlašćene partnerske institucije.

MNG Centar je prošao akreditaciju i kontrolu kvaliteta evropske institucije za sertifikaciju kompetencija EBC*L International sa sedištem u Beču. Svaki sertifikat o profesionalnoj kompetentnosti nosi žig EBC*L International-a.

Zašto je sertifikacija važna?

Sertifikacija pruža opipljive dokaze da će zaposleni primenjivati na radnom mestu indikatore učinaka i najviše poslovne standarde, veštine i ponašanje koje je opisano u međunarodnim standardima zanimanja i tehničkim okvirima kompetencija koje je MNG ProCert usvojio i primenjuje za svaku pojedinačnu sertifikaciju kompetencija (kvalifikaciju).

Dokazane koristi od sertifikacije:

Istraživanja International Data Corporation (IDC) pokazuju da organizacije sa većim brojem zaposlenih koji su sertifikovali svoje kompetencije imaju sledeće koristi:

20% manje neplaniranih otkaza u radu i/ili sistemskih grešaka i/ili rasipanja
20% smanjenje troškova na troškove podrške i uvođenja u posao
10% povećanje produktivnosti

Sertifikacija kompetencija je bitna za:

Poslodavce koji prepoznaju značaj i potrebu za kvalitetnim radom i za osiguranjem investicije u zapošljavanje kompetentnih izvršilaca.
Zaposlene osobe jer im omogućuje sigurnost radnih mesta, razvoj karijere, promenu zanimanja.
Nezaposlene osobe jer sticanje kvalifikacije i razvoj veština sigurno vodi ka realnoj zapošljivosti.

Iskoristite mogućnost da Vaša znanja, veštine i stavovi (kompetencije) stečeni kroz rad, iskustvo i prethodno učenje dobiju formalnu potvrdu i vrednovanje kroz sertifikaciju kompetencija.

Prethodna obuka, obrazovanje i iskustvo omogućavaju Vam da steknete sertifikat o profesionalnoj kompetentnosti koja može imati značajan uticaj na vašu karijeru!

Svoje kompetencije možete sertifikovati u MNG Pro Cert-u gde Vas očekuju stručni konsultanti koji će Vam pomoći adekvatnim savetima. Ukoliko izvršite prijavu za proveru i potvrđivanje znanja i veština stečenih prethodnim radnim iskustvom (opcija 2) naš stručni konsultant će raditi sa Vama na pripremi dokumentacije (portfolia) koji dokazuje vaše prethodno radno iskustvo i kompetentnost.

Slika ispod daje rezultate IDC-a istraživanja i pokazuje procenat sertifikovanih osoba u okviru jedne organizacione celine i direktnu korelaciju sa funkcionalnim kapacitetom - učinkom:

Usluge sertifikacije za organizacije

MNG Centar i MNG ProCert pomažu organizacijama da sertifikaciju kompetencija koristite kao efikasan alat za ostvarenje ukupnih poslovnih ciljeva:

Sertifikacija za radna mesta i familije poslova

Izrada indikatora učinaka – benchmarkova (kvalitativnih i kvantitativnih) za familije poslova i radna mesta na bazi najpoznatijih međunarodnih standarda kompetencija, industrijskih standarda i standarda zanimanja

Izrada tehničkih okvira kompetencija koji će identifikovati najvažnije zahtevane kompetencije, indikatore i nivo njihovog izvođenja u grupama radnih mesta ili u familijama poslova

Razvoj tehničkih karijernih putanja koje su povezane sa sertifikacijom

Koristi od MNG Pro Cert sertifikacije kompetencija

Sertifikacija kompetencija - Vaša konkurentska prednost

 

Koristi za organizacije

Korišćenje sistema profesionalne sertifikacije donosi mnoge koristi organizacijama jer adekvatno osposobljeno i efikasno osoblje koje primenjuje profesionalne standarde i znanja i veštine na svom radnom mestu je najvredniji kapital svake kompanije.

Koristi za organizacije su:

 • Nezavisna potvrda i procena nivoa kompetencija, znanja i veština pojedinca za obavljanje određenog posla i/ili radne uloge
 • Mogućnost benchmarkinga i integracije tehničkih okvira kompetencija i standarda zanimanja u postavljanje standarda i indikatora učinaka u organizaciji
 • Veća investiciona sigurnost pri zapošljavanju - smanjenje rizika od zapošljavanja osobe koja ne može da pruži adekvatne rezultate rada
 • Unapređenje efikasnosti i efektivnosti (povećanje produktivnosti) rada
 • Brže i jednostavnije zapošljavanje tako što su kompetencije, znanja i veštine jasno identifikovane u sertifikatima i standardima koji su njihov sastavni deo i što kompanija zna šta može da očekuje od onoga ko poseduje sertifikat (transparentnost kompetencija)
 • Brže uvođenje u posao novozaposlenog koji poseduje sertifikat i stavljanje troškova uvođenja u posao pod kontrolu
 • Podela odgovornosti za procese učenja između kompanije i pojedinca

Profesionalna sertifikacija ima značajne prednosti u odnosu na interne kvalifikacije preduzeća, prvenstveno zbog eksternog karaktera procene kompetencija i sistema obezbeđenja kvaliteta koji je ugrađen u sam postupak. Naime, u okviru profesionalne sertifikacije, kompetencije (znanja, veštine i stavovi) su jasno opisani, indikatorima učinaka (performansnim indikatorima), koje kandidat mora da pokaže da je sposoban da primeni u radnom okruženju, u okviru standarda čime se postiže uporedivost i transparentnost u procesu sertifikacije.

 

Koristi za pojedince

Koristi za pojedince se odnose na:

 • Sticanje relevantnog dokaza o kompetentnosti za obavljanje određene radne uloge ili zanimanja tj. dokaza da je osoba sposobna da primeni znanja, veštine i stavove u realnom radnom okruženju u skladu sa standardom date kvalifikacije
 • Potpuna orjentacija na ovladavanje praktičnim aspektima rada, najbolju praksu u određenom zanimanju i primenu tehnika i metoda u realnom svetu rada
 • Značajno povećanje stepena zapošljivosti
 • Razvoj karijere i profesionalno napredovanje - horizontalna i vertikalna prohodnost

Obezbeđenje kvaliteta MNG Pro Cert sertifikacije

MNG Pro Cert profesionalnu sertifikaciju vrši na osnovu međunarodnih, opšte prihvaćenih standarda zanimanja i kompetencija. Stoga, profesionalna sertifikacija predstavlja validan dokaz o ispunjenosti standarda kompetentnosti za obavljanje određenog zanimanja ili radne uloge.

Eksperti u okviru MNG Pro Cert-a kao nezavisnog sertifikacionog tela su analizirali, adaptirali i usvojili standarde profesionalne sertifikacije za svaku kvalifikaciju tj. zanimanje ili radnu ulogu koja je razvijena u okviru MNG sistema profesionalne sertifikacije.

MNG Pro Cert sertifikaciju osoba obavlja pridržavajući se smernica i zahteva međunarodnog standarda ISO 17024 (sertifikacija kompetencija osoblja).


MNG Pro Cert sertifikaciju je akreditovao EBC*L International

kao naš dugogodišnji partner i međunarodni sistem sertifikacije poslovnih kompetencija.

Obezbeđenje kvaliteta profesionalne sertifikacije MNG Pro Cert-a se vrši na osnovu:

EBC*L

Akreditacije kod EBC*L International sertifikatnog sistema

Postojanja nezavisnih Stalnih tela za profesionalnu sertifikaciju i obezbeđenje kvaliteta u okviru MNG Pro Cert-a koja se sastoje od najistaknutijih stručnjaka u svojim oblastima rada

Primene međunarodnih opšte prihvaćenih standarda u razvoju programa profesionalne sertifikacije (kvalifikacija):

 • Primene standarda kompetencija
 • Primene važećih industrijskih standarda

ISO 17024

Primene smernica ISO 17024 standarda:

sertifikacija kompetencija osoblja

Primene internih Procedura i Pravilnika MNG Pro Cert-a za profesionalnu sertifikaciju

Kako do sertifikacije kompetencija MNG Pro Cert-a:

Sertifikacija se odvija kroz tzv. model portfolio ocenjivanja.

U postupku sertifikacije kandidat dokazuje svoju osposobljenost i znanje za obavljanje određenog zanimanja ili radne uloge.
Postupak sticanja se, ugrubo, deli na 3 segmenta:

Prijava kandidata i inicijalni razgovor

sa kandidatima o izboru puta sertifikacije

Savetovanje kandidata i sastavljanje portfolija

Savetovanje kandidata od strane obučenih savetnika u MNG Centru i sastavljanje kandidatovog portfolija (prethodno izvršeni projekti, referentna pisma, dobijena priznanja, potvrde i drugi dokazi o profesionalnoj kompetentnosti i radnom iskustvu).

Provera i potvrđivanje profesionalne kompetentnosti

kroz vrednovanje portfolia (zbirnog foldera) kandidata od strane Komisije za sertifikaciju na osnovu koga:

 • Komisija na osnovu podnetih dokaza u portfoliu konstatuje da kandidat ispunjava sve uslove koji su definisani Katalogom i Standardom kompetencija i direktno mu potvrđuje sticanje profesionalnog sertifikata bez dodatne provere znanja i veština
 • Komisija na osnovu podnetih dokaza u portfoliu konstatuje da kandidat ne ispunjava sve uslove iz Kataloga i Standarda kompetencija i upućuje ga na neposrednu procenu praktičnih znanja, veština i stavova i opciono prethodno pohađanje pripremne obuke za osposobljavanje

Dokumenta u vezi sa sertifikacijom kompetencija MNG Pro Cert-a:

Metode i tehnike sertifikacije kompetencija MNG Pro Cert-a

Pogledaj dokument »

Pravilnik o radu ispitnih komisija

Pogledaj dokument »

Programi pripremnih obuka za sertifikaciju kompetencija

Uzimajući u obzir da je u sekciji Kako do profesionalne sertifikacije MNG Pro Cert-a opisan postupak provere i potvrđivanja profesionalne kompetentnosti kroz vrednovanje (validaciju) portfolia (leva strana infografika), na ovom mestu želimo da Vam pružimo osnovne i neophodne informacije o pripremnim obukama (programima osposobljavanja) i izlazak na sertifikaciju (desna strana infografika).

Pripremna obuka služi da osoba razvije one kompetencije koje su zahtevane standardom zanimanja a koje usled nedovoljnog radnog iskustva kandidat nije mogao da stekne. Kandidat može da pohađa celu obuku ili samo trening module koji su mu potrebni radi profesionalne sertifikacije.

Obuka/osposobljavanje za sticanje kvalifikacije je uvek tzv. competency-based tipa, odnosno povezana je sa praktičnim aspektima rada i sticanja relevantnih i upotrebljivih veština i znanja.

Za razliku od obrazovanja koje se tiče opšteg, sveobuhvatnog razvoja ličnosti i koje se povezuje sa intelektualnim težnjama, obuka i proces učenja za sticanje određene kvalifikacije su fokusirani na određenu radnu ulogu i sticanje upotrebljivih praktičnih kompetencija.


Treneri - predavači i mentori u okviru obuka za sticanje kvalifikacija su vrhunski stručnjaci - praktičari sa dugogodišnjim iskustvom u svojim oblastima rada.

Pripremni programi nisu organizovani isključivo kroz obuku u učionici (radionice, predavanja, simulacije i dr.) već i kroz samostalan rad i izradu projektnih zadataka u realnom radnom okruženju i između modula. Jedan deo pripremnog osposobljavanja realizujemo u saradnji sa partnerskim preduzećima i organizacijama gde se obuka odvija na radnom mestu (on- the job training). Zbog toga ovakve obuke predstavljaju prenos relevantnih profesionalnih iskustava za njihove učesnike.

Pripremnim programima obuke- osposobljavanja za sticanje kvalifikacija mogu da pristupe oni zainteresovani kandidati koji ispunjavaju ulazne uslove za datu kvalifikaciju (stepen školske spreme i sl.), u skladu sa javnim pozivom koji objavljuje MNG trening centar na svom sajtu.


Pripremne programe obuka- osposobljavanja za sticanje kvalifikacija karakteriše:

 • Fleksibilni raspored odvijanja nastave u poslepodnevnim časovima
 • Kombinacija različitih vidova učenja: radionice, predavanja, simulacije, elektronsko učenje, mentoring, coaching, samostalno učenje, izrada projektnih zadataka...
 • Dobri uslovi rada u savremeno opremljenom MNG trening centru sa tehnologijom najvišeg nivoa
 • Obavljanje obuke u realnom radnom okruženju; na akreditovanim mestima za obavljanje praktične obuke (kada to određena kvalifikacija zahteva- opciono)
 • Ograničeni broj polaznika po grupi (do 14) kako bi izvođenje programa obuke bilo kvalitetnije i kako bi predavač mogao da se fokusira na realne potrebe učesnika obuke
 • Vrhunski sertifikovani predavači- treneri iz prakse
 • Primena stečenih znanja i veština kroz izradu projekata i drugih vidova zadataka koje nadgleda i podržava tim mentora
 • Orijentisanost na praksu i na standarde u izvođenju poslova u okviru datog zanimanja koji su opisani u standardima kompetencija

Model sertifikacije: portfolio procena kompetencija kandidata

Sertifikaciju kompetencija vrši MNG Pro Cert i u okviru njega formirana Stalna tela za profesionalnu sertifikaciju. MNG Pro Cert izdaje sertifikat i stoji iza njega kao potvrde da je određeni kandidat dostigao standarde zanimanja (kompetentnosti) tj. da poseduje specifičan nivo znanja, iskustva i veština za obavljanje određenog posla.

EBC*L International, kao međunarodno sertifikaciono telo, koje je kontrolisalo procese i akreditovalo MNG ProCert stavlja svoj logo na sertifikate o kompetentnosti MNG ProCert-a.

Sertifikat sadrži i dodatak u vidu standarda kompetencija koji daje detaljan opis kompetencija koje je kandidat dostigao.

Provera i potvrđivanje kompetencija se vrši na osnovu portfolio ocenjivanja kompetencija.

Portfolio (zbirni folder) daje kratak pregled osposobljenosti koje je pojedinac postigao učenjem (formalnim, neformalnim i iskustvenim- informalnim) i iskustvom (radnim i životnim). U postupku provere i potvrđivanja kompetencija kroz profesionalnu sertifikaciju dokumenta o stečenim kompetencijama kroz prethodne procese učenja ili radno iskustvo se sistematično prikupljaju u skladu sa standardima kompetencija i katalozima profesionalnih znanja i veština za određeno zanimanje ili radnu ulogu.

Portfolio (zbirni folder) služi kao alat u procesu provere i potvrđivanja profesionalne sertifikacije na osnovu kojeg Komisija kreira sliku o kandidatu i njegovom/njenom profesionalnom iskustvu, obrazovanju i obuci.

Sadržaj portfolia:

Predstavljanje kandidata i provera ispunjenosti posebnih uslova

 • Biografija kandidata po EUROPASS CV modelu
 • Dokazi s kojima kandidat potvrđuje ispunjenost posebnih uslova (ukoliko postoje)

Radno iskustvo kandidata

Dokazi o prethodnom radnom iskustvu (radna knjižica, ugovor o radu, pismo preporuke, opis posla, izjava poslodavca...)

Obrazovanje i osposobljavanje

 • Potvrde/sertifikate o učešću u programima osposobljavanja i usavršavanja
 • Diplome
 • Potvrde, sertifikati
 • Licence
 • Potvrde preduzeća o osposobljenosti i dr.

Reference

Kandidati se ohrabruju da zatraže pisma preporuke od bivših poslodavaca ili klijenata ukoliko se ona odnose na zanimanje za koje kandidat želi da stekne profesionalnu sertifikaciju.

Kandidati se takođe ohrabruju da dokumentuju njihovo radno iskustvo kroz:

 • Izvođenje praktičnog rada na radnom mestu (model, program, primerak proizvoda...)
 • Pisani proizvod kojeg je kandidat izradio na radnom mestu (urađen projekat, nacrt, razvojni plan, istraživanje, elaborat, referat, analiza, esej, izveštaj o vrednovanju, prevod stručnog teksta, završni račun malog preduzeća, kadrovski plan preduzeća itd.)

Kandidat može svoje radno iskustvo da demonstrira i kroz nagrade, priznanja, pohvale poslovnih partnera, stručne članke, autorske radove i publikacije. Kandidat mora jasno da demonstrira da je proizvod ili usluga zaista izveden njegovim angažovanjem čak i kada se radi o grupnim projektima. Autorstvo može biti dokazano pisanim izjavama poslodavaca, projektnih lidera, patentima, fotografijama i sl.

Za kandidate koji imaju manje radnog iskustva

tj. za koje Stalno telo iz određene oblasti rada MNG Pro Cert-a na osnovu dostavljenog i pregledanog portfolia kandidata preporuči neposrednu proveru znanja i veština (desni deo infografika) u procesu sertifikacije, koriste se sledeće metode procene:

 • izvođenje standardizovanog praktičnog radnog zadataka
 • obavljanje standardizovanog pismenog ispita- teorijski deo
 • proveru stručnih kompetencija kroz usmeni razgovor kandidata sa komisijom
 • prezentovanje projekta/radnog zadatka koji je obavljen tokom pripremne obuke - osposobljavanja za sticanje kvalifikacije ili je na drugi način realizovan

Detaljnije o portfolio ocenjivanju možete pročitati u dokumentu MNG Pro Cert-a:

Metode i tehnike sertifikacije kompetencija MNG Pro Cert-a

Pogledaj dokument »

Specialist i Expert sertifikacija kroz pohađanje treninga MNG Centra

Veliki broj pojedinaca koji su stalni klijenti MNG Centra prisustvuje većem broju treninga u određenom vremenskom periodu. Za njih i sve vas koji želite da vidite perspektivu učenja i ulaganja u sopstveno znanje i veštine, kroz sticanje opipljivog dokaza o kompetentnosti, kreirali smo fleksibilan način da kroz pohađanje otvorenih (individualnih) treninga MNG Centra, steknete Specialist i Expert sertifikaciju kompetencija.

Ovim fleksibilnim načinom Vam omogućavamo da kroz pohađanje 2 ili 3 višednevna treninga, koji čine jedinstvenu celinu za sertifikaciju, dođete do Sertifikacionog Specialist i Expert ispita, a da pritom sami planirate svoje vreme i tempo učenja.

Na stranicama naših treninga naći ćete sve potrebne informacije koji trening moduli čine celinu za određenu Specialist & Expert Sertifikaciju MNG Pro Cert-a.

Specialist & Expert Sertifikacije MNG Pro Cert-a postoje u sledećim tematskim oblastima:

Proizvodni menadžment i metode

Bezbednost i zdravlje na radu i industrijska ekologija

Radno pravo

Upravljanje ljudskim resursima


Obuka i razvoj (razvoj ljudskih resursa)

Liderstvo; Organizacija rada i Poslovne veštine

Finansije, računovodstvo, kontroling, porezi

Međunarodno i carinsko poslovanje

Specialist Sertifikacija

Zahtevi:

 • Uspešno pohađanje dva određena treninga
 • Uspešno izvođenje Sertifikacionog ispita koji je u vezi sa sadržajem dva pohađana treninga
Expert Sertifikacija

Zahtevi:

 • Uspešno pohađanje tri određena treninga
 • Uspešno izvođenje Sertifikacionog ispita koji je u vezi sa sadržajem tri pohađana treninga
Svi sertifikacioni ispiti su besplatni!

Svaki kandidat koji uspešno položi Sertifikacioni ispit može da koristi sledeće kredencijale:

 • diploma koja dokumentuje vaše postignuće kao Sertifikovanog Specijalistu ili Experta
 • Dozvolu da koristite Sertifikatni logo na vašem LinkedIn profilu, poslovnoj kartici ili CV-ju
 • Detaljan opis standarda kompetencija koji ste dostigli sa indikatorima učinka