Upravljanje učinkom

Formular za procenu učinka sa individualnim razvojnim planom

Ovaj formular će vam pomoći da integrišete Okvir kompetencija sa „klasičnim“ sistemom upravljanja učinkom.

Pregled uloge rukovodioca (ROLE MODEL) sa kompetencijama i indikatorima učinka

Predstavljamo Vam indikatore procene učinka prema oblastima kompetentnosti. Pogledajte koje kompetencije morate posedovati kako biste bili uspešan rukovodilac i lider u svojoj oblasti.

Primer Behaviorally anchored rating scale (BARS) skale

Ovde možete pogledati primer Behaviorally anchored rating scale (BARS) skale za vrednovanje (procenu) bihevioralnih kompetencija.

Formular za upravljanje učinkom

Preuzmite jedan od mnoštva Formulara za upravljanje učinkom zaposlenih. Iskoristite ovaj alat kako biste unapredili učinak i lični razvoj pojedinaca u Vašoj organizaciji.

Feedback intervju - Godišnji razgovor za procenu radnog učinka

Da li znate koji su ciljevi godišnjih razgovora i kako se oni mogu ostvariti? Naučite na koji način da najefikasnije pristupite pripremi godišnjih sastanaka i kako da usmerite njihov tok ka ostvarenju definisanih poslovnih rezultata.

Tipične greške u proceni radnog učinka

Procena učinka predstavlja težak zadatak koji mora biti precizno sproveden od strane procenjivača. Pogledate koji su najčešći tipovi grešaka koji se dešavaju prilikom procene radnog učinka i kako možete blagovremeno da utičete na njih kako biste izbegli probleme u kasnijim fazama upravljanja učinkom.

Sistem upravljanja učinkom - Radna procedura

Pomoću ovog alata savladajte KPI-eve i SMART ciljeve za uspostavljanje sistema upravljanja učinkom. Naučite i kako da definišete odgovornosti svih zaposlenih u procesu upravljanja učinkom, kako biste postigli njegovu maksimalnu efikasnost.

Rezultati istraživanja "Upravljanje učinkom u srpskim preduzećima- trendovi i praksa"

Na temu upravljanja učinkom u srpskim preduzećima u MNG Centru je sprovedeno istraživanje gde je ispitana grupa saradnika koji se bave ovom vrstom poslova u svojim organizacijama i na osnovu ovog uzorka ispitanika izvedeni su rezultati i analize.

Ciljevi istraživanja su:

  • Analiza trenutnog stanja razvijenosti sistema upravljanja učinkom u Srbiji;
  • Kompas za preduzeća- orijentacija preduzeća i mogućnost da preduzeća uporede svoj pristup i razvijenost sistema za upravljanje učinkom sa pristupima na nivou privrede (benchmarking model);
  • Razvoj svesti o značaju upravljanja učinkom.

U istraživanju je učestvovala po jedna osoba iz jedne organizacije koja je vlasnik procesa upravljanja učinkom ili dobro poznaje njegovu primenu.

Prezentacija- Upravljanje radnim učinkom na competency based principu

U prezentaciji je dat kratak onovni pregled- kroki Kompetencija kao jedne od najvažnijih oblasti kako u razvoju tako i u upravljanju ljudskim resursima. Kompetencije postaju sve značajnije u stručnoj javnosti, na globalnom nivou, u proteklih petnaestak godina, sa trendom rasta pristupu koji možemo da označimo kao Competency based HR.

Njihov značaj je ogroman jer one predstavljaju jezik učinka i integrišući element za organizacije. One su vidljive (opservabilne), uvek se demonstriraju (izvode i primenjuju na radnom mestu) adekvatnim radnim ponašanjem i stavovima, znanjem i veštinama.

Naučite da kreirate Okvire kompetencija kao poslovne standarde, primenjujete ih i tako napravite razliku između kompetentnih i onih koji to tek treba da postanu.

Visok nivo prihvatanja ovog koncepta u poslovnoj zajednici posledica je prihvatanja značaja koje stavovi zaposlenih (kreiraju ponašanje na radnom mestu) i primarne karakteristike osobe (oličeni u motivima, osobinama ličnosti, slike o sebi ili svojoj socijalnoj ulozi pa tek onda u znanjima i veštinama) imaju za kompetentnost zaposlenih i ljudi, u opštem smislu.

Alat za razvoj sistema upravljanja učinkom

Upravljanje učinkom je jedan od osnovnih organizacionih podsistema. Postavlja se pitanje, kakvo rukovođenje i liderstvo može  da postoji u organizaciji ukoliko ne postoji praćenje učinka pojedinaca, timova i cele organizacije.

Ovaj koristan alat Vam može pomoći da razumete faze i korake u razvoju sistema za upravljanje učinkom. Postavite nam pitanja i zakažite uvodne besplatne konsultacije ukoliko imate nameru da radite na organizacionom razvoju.

Analiza potreba za obukom i učinak

Da li znate kako da utvrdite potrebu za obučavanjem Vaših zaposlenih? Naučite kako da postavite standarde učinka i kako da omogućite zaposlenima da ove standarde dostignu u skladu sa radnim zadacima za čija su izvršenja odgovorni.

Upravljanje učinkom i procena učinka

Ispunite sve preduslove neophodne za efikasnu procenu učinka! Naučite kako da upravljate učinkom u svim fazama procesa kako biste ispunili zadate ciljeve i doprineli ostvarenju poslovnih rezultata čitave organizacije. Ukoliko imate dileme ili želite da postavite neka dodatna pitanja vezana za oblast upravljanja učinkom možete nas kontaktirati i rado ćemo Vam izaći u susret.

Radni ciljevi kao deo postupka ocenjivanja zaposlenih

Postoji 6 pravila za postavljanje radnih ciljeva koja ćemo detaljnije objasniti ovim dokumentom. Takođe, dostavljamo Vam da pogledate primer obrasca za ugovaranje radnih ciljeva kako biste ga modifikovali i prilagodili Vašim radnim zadacima i ciljevima.