Specijalista za energetsku efikasnost: Izvori finansirana i ugovaranje (M6 i M7)

Tip: Sertifikacija Šifra: Trajanje: 16 Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Efikasno korišćenje energije je od ključne važnosti za sve segmente društvene delatnosti zbog okolnosti da je utrošena energija pretpostavka bilo koje ljudske aktivnosti. Ono obezbeđuje maksimalne efekte procesa i komfora uz optimalnu upotrebu energetskih izvora, prenosa, tehnologija i sistema pa poznavanje te oblasti donosi prednosti u poslovanju i organizaciji života potrošača. Pitanje izvora energije, njihovog korišćenja na optimalan način sa minimalnim štetnim uticajima na okolinu nezaobilazno je u organizaciji života i delatnosti ljudi.

Obuka po specijalizovanim modulima daje mogućnost za ovladavanje svim potrebnim detaljima vezanih za izvore finansiranja energetske efikasnosti. Upoznaće postupak i mogućnosti finansiranja mera unapređenja korišćenja energije, stanje finansijske ponude na bankarskom tržištu, kao I malo primenjivane , ali perspektivne oblike ugovaranja energetskih usluga poboljšanja- ESCO princip.

Kome je namenjen program:

Kandidati čije aktivnosti dotiču pitanje efikasnog korišćenja energije.

Ciljna grupa:

 • Korisnici objekata kao potrošača energije svih kategorija (javne zgrade, domaćinstva, zgrade kolektivnog stanovanja),
 • Zaposleni zaduženi za utvrđivanje mera energetskog unapređnje i plana njihove realizacije ( u gradovima, opštinama, javnim i industrijskim objektima),
 • Konsultanti i
 • Ostala stručna lica u oblasti unapređenja energetske efikasnosti, učesnici na tržištu energetskih usluga- ESCO organizacije.

Moduli:

 • M6 - Finansiranje mera za postizanje energetske efikasnostisa primerima
 • M7 - Ugovaranje energetskih usluga za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti i uštedama u operativnim troškovima

Metode učenja: Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja. Biće korišćene sledeće metode:

 • predavanja sa detaljnim objašnjenjima,
 • radionice (timski i individualni rad),
 • simulacije,
 • samostalna izrada projektnih zadataka.

MODULI

M 6 - Finansiranje mera za postizanje energetske efikasnostisa primerima

 • Pregled planiranih izvora finansiranja ( Akcioni plan za energetsku efikasnost Republike Srbije )
 • Budžetski fond za unapređenje energetske efikasnosti ( Osnov i postupak za dodelu sredstava)- uputstvo za primenu sa primerima
 • Stanje na finansijskom tržištu- ponude komercijalnih banaka za finansiranje
 • Međunarodne finansijske organizacije i fondovi
 • Međunarodne razvojne banke
 • Prezentacija podataka iz Vodiča za finansiranje EE i OIE sa kontakt podacima
 • ESCO princip- ugovaranje energetskih usluga
 • Primeri dobre prakse

M 7- Ugovaranje energetskih usluga za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti i uštedama u operativnim troškovima

 • Pravni osnov (Zakon o efikasnom korišćenju energije, Pravilnik o utvrđivanju modela ugovora o energetskim uslugama za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti kada su korisniciiz javnog sektora)
 • ESCO (Energy Service Company)–princip pružanja energetskih usluga-uloga u postizanjeu energetske efikasnosti
 • Stanje i perspektiva na nacionalnom i regionalnom tržištu – prisustvo i aktivnosti ESCO kompanija
 • Modeli ugovora-opcija javnog objekta i javne rasvete- analiza bitnih elemenata ugovora i definisanje bitnih pojmova za obračun ostvarenih ušteda
 • Definisanje podataka o objektima-predmetima ugovaranja sa primerima( o instalisanim kapacitetima, tehničkim sistemima,režimu korišćenja objekta)
 • Slučajevi dobre prakse
Snežana Petrović

Prof dr, licencirani inženjer u oblasti energetske efikasnosti, termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike. Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Bogato radno iskustvo stekla u privredi, naučno istraživačkoj i nastavnoj delatnosti i kao i Institutu za kukuruz ZP, kao pomoćnik direktora. Objavila veliki broj naučnih i stručnih radova, učesnik je na projektima energetske efikasnosti koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Realizovala veliki broj predavanja u okviru Inženjerske komore Srbije na temu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Program osposobljavanja

Preuzmite program osposobljavanja za saradnika energetske efikasnosti.

Trening

     
  18.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking