Specijalista za energetsku efikasnost: Oblast zgradarstva (M3, M4, M5)

Tip: Sertifikacija Šifra: Trajanje: 24 Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Efikasno korišćenje energije obezbeđuje maksimalne efekte procesa i komfora uz optimalnu upotrebu energetskih izvora, prenosa, tehnologija i sistema pa poznavanje te oblasti donosi prednosti u poslovanju i organizaciji života potrošača. Pitanje izvora energije, njihovog korišćenja na optimalan način sa minimalnim štetnim uticajima na okolinu nezaobilazno je u organizaciji života i delatnosti ljudi.

Obuka po specijalizovanim modulima daje mogućnost za ovladavanje svim potrebnim detaljima operativnog rada u oblasti zgradarstva. Tako da se odgovarajuće kategorije stručnih obrađivača u tim segmentima mogu praktično obučiti za konkretan rad i uspešno sarađivati sa licenciranim inženjerima u izradi energetskih elaborata i ovlašćenim savetnicima pri izradi energetskih pasoša i tumačenju i primeni mera unapređenja.

Cilj obuke:

Upoznavanje sa zakonom propisanim merama za postizanje energetske efikasnosti pri planiranju, izgradnji i korišćenju (unapređenju energetskih svojstava) zgrada, načinom za njihovo postizanje i prikazivanje  u energetskom elaboratu, kao obaveznom delu projektne dokumentacije. Osposobljavanje  za izradu  izveštaja i obavljanje energetskih pregleda i izradu energetskih pasoša, kao i mera za unapređenje energetskih svojstava objekata.

Kome je namenjen program:

Svim kandidati čije aktivnosti dotiču pitanje efikasnog korišćenja energije u sektoru zgradarstva.

Ciljna grupa:

 • Projektanti- saradnici licenciranih inženjera za oblast energetske efikasnosti,
 • Saradnici u prometu nekretnina,
 • Saradnici energetskih menadžera u gradovima i opštinama zaduženim za segment javnih zgrada,
 • Predstavnici Skupština stanara,
 • Investitori u izgradnju i korišćenje nekretnina,
 • Saradnici energetskih savetnika u izradi i korišćenju energetskih pasoša, planiranju i sprovođenju mera energetskog unapređenja,
 • Saradnici u postupku energetskog pregleda i merenja I izračunavanja energetskih   performansi, saradnici na izradi izveštaja o potrošnji energije koja se tiče zgrada,
 • Saradnici u nabavkama i na poslovima pripreme ponuda u oblasti energetskih mera u zgradarstvu,
 • Saradnici u poslu izvođenja i nadzora u pogledu primene mera EE, ishodovanja dozvola i postupka tehničkog prijema,
 • Saradnici investitora u postupku pribavljanja kredita ili ugovaranja ESCO usluga za unapređenje EE zgrada,
 • Izvestioci o primeni zakonom propisanih mera i preporuka za oblast zgradarstva.

Moduli:

 • M 3 - Energetska svojstva zgrada sa merama za poboljšanja
 • M 4 - Energetski pasoš zgrade- propisana isprava o utvrđenim energetskim svojstvima
 • M 5 - Mere unapređenja energetske efikasnosti u zgradarstvu sa primerima

Metode učenja:

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja. Biće korišćene sledeće metode:

 • predavanja sa detaljnim objašnjenjima,
 • radionice (timski i individualni rad),
 • simulacije,
 • samostalna izrada projektnih zadataka.

MODULI

M 3 - Energetska svojstva zgrada sa merama za poboljšanja

 • Pravni osnov- nacionalni propisi i EU direktive
 • Kategorizacija zgrada kao potrošača prema nameni
 • Definicija energetske efikasnosti zgrade
 • Tehnički zahtevi za postizanje energetske efikasnosti zgrade
 • Uslovi komfora (vazdušnog, toplotnog, svetlosnog i zvučnog)
 • Način izračunavanja toplotnih svojstava zgrade
 • Osnov za izradu Elaborata energetske efikasnosti
 • Sadržaj Elaborata sa primerima
 • Tumačenje pojmova i osnovnih proračuna građevinske fizike zgrade
 • Metodologija utvrđivanja energetskih performansi zgrada
 • Primena softvera za izračunavanje energetskih svojstava zgrade sa merama poboljšanja

M 4 - Energetski pasoš zgrade- propisana isprava o utvrđenim energetskim svojstvima

 • Pravni osnov- nacionalni propisi i EU direktive
 • Uslov i postupak za izdavanje energetskog pasoša
 • Nadležnosti u postupku izrade
 • Kategorizacija zgrada- oblici energetskog pasoša za stambene, nestambene i zgrade druge namene koje koriste energiju sa primerima
 • Kriterijumi za određivanje energetskih razreda novoprojektovanih i postojećih zgrada različite namene
 • Energetski pregled kao osnov za izdavanje energetskog pasoša
 • Izveštaj o izvršenom energetskom pregledu-sa primerima
 • Zgrade javne namene kao vrsta nestambenih zgrada u postupku energetskog pregleda i izdavanja energetskog pasoša
 • Primeri energetskih pasoša sa komentarima

M 5 - Mere unapređenja energetske efikasnosti u zgradarstvu sa primerima

 • Pravni osnov za utvrđivanje ( Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, Akcioni plan za energetsku efikasnost Republike Srbije)
 • Urvrđivanje vrednosti koeficijenata prolaza toplote i propusnosti- zaptivenosti elemenata stolarije, netransparentnih fasadnih i transparentnih fasadnih elemenata i poređenje sa propisanim vrednostima
 • Utvrđivanje mere intervencije na fasadnim- graničnim površinama radi usklađivanja sa propisanim vrednostima
 • Procena stanja tehničkih sistema u zgradi i mere za njihovo unapređenje ili zamenu
 • Zamena ekološki nepovoljnih energenata povoljnijim
 • Primena sistema za korišćenje otpadne energije
 • Primena obnovljivih izvora energije
 • Simulacija primene mera za poboljšanje primenom raspoloživih softvera
 • Finansijski efekti primenjenih mera sa primerima

  

Snežana Petrović

Prof dr, licencirani inženjer u oblasti energetske efikasnosti, termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike. Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Bogato radno iskustvo stekla u privredi, naučno istraživačkoj i nastavnoj delatnosti i kao i Institutu za kukuruz ZP, kao pomoćnik direktora. Objavila veliki broj naučnih i stručnih radova, učesnik je na projektima energetske efikasnosti koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Realizovala veliki broj predavanja u okviru Inženjerske komore Srbije na temu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Program osposobljavanja

Preuzmite program osposobljavanja za saradnika energetske efikasnosti.

Trening

     
  27.900,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking