Evidencija i arhiviranje dokumentacije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Tip: Trening Šifra treninga: 423 Trajanje: 4 Maks. br. učesnika: 25 Cena i lokacija Prijavite se

Inspektori rada, svojim rešenjima, nalažu da poslodavac, između ostalog, vodi i čuva različite evidencije u oblasti bezbednost i izdravlja na radu, kao što su evidencije o:

 • o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad,
 • opasnim materijama koje koristi u toku rada,
 • izvršenim ispitivanjima radne okoline,
 • rаdnim mestimа sа povećаnim rizikom,
 • zаposlenimа rаspoređenim nа rаdnа mestа sа povećаnim rizikom i lekаrskim pregledimа zаposlenih rаspoređenih nа tа rаdnа mestа,
 • povredаmа nа rаdu, profesionаlnim oboljenjimа i bolestimа u vezi sа rаdom;
 • izvršenim pregledimа i proveri opreme zа rаd;
 • izdatim sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu,
 • izvršenim lekarskim pregledima zaposlenih u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu

S obzirom na to, da je veoma važno uređenje prаvа, obаvezа i odgovornosti u oblаsti bezbednosti i zdrаvljа nа rаdu, inspektori rada kontrolišu način uređenja istih, odnosno proveravaju:

 • kolektivne ugovore,
 • opšta аkta – Prаvilnike o bezbednosti i zdrаvlju nа rаdu, Pravilnike o radu i ugovore o rаdu,
 • аkt o proceni rizikа nа rаdnom mestu i u rаdnoj okolini,
 • stručne nаlаze o izvršenim pregledimа i ispitivаnjimа uslovа rаdne okoline i pregledima i ispitivanjima opreme zа rаd,
 • bezbednosne listove zа hemijske mаterije
 • i ostаla potrebna dokumentаcija, koju trebа dа poseduje poslodаvаc, kаdа je u pitаnju oblаst bezbednosti i zdrаvljа nа rаdu.

Ciljna grupa:

Predstavnici poslodavaca i zaposlenih, kao i lica za bezbednost i zdravlje na radu.

Teme:

 • Primeri iz prakse vezani za pripremu, izradu, formiranje i čuvanje različitih evidencija i dokumentacije u oblasti bezbednosti i zdravlja
 • Praktična primena novih pravilnika i Uredbi i to:
  • Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom,
  • Uredbe o utvrđivanju opasnog rada za decu,
  • Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima,
  • Uredbe o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj službi,
  • Pravilnika o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći,
  • Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih,
  • Pravilnika o merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koja doji dete i
 • Novih kontrolnih listi iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i kontrolne liste za integrisani inspekcijski nadzor (oblast radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu).

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • adekvatno postupi u rešavanju problema na temu bezbednosti i zdravlja na radu, sa kojima se susreće u svakodnevnom radu;
 • pripremi, formira, čuva i vodi različite evidencije i dokumentaciju u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • vrši preduzimanje praktičnih i konkretnih mera za ostvarivanje prava iz bezbednosti i zdravlja na radu;
 • izvrši samoproveru poštovanja propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu putem popunjavanja kontrolnih listi.
Audio komentari učesnika treninga

 

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih seminara Evidencija i arhiviranje dokumentacije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Komentari učesnika

 

Pročitajte komentare učesnika sa prethodno održanih seminara na temu evidencije i arhiviranje dokumenata u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Trening

31.01.2019. 13:00 - 16:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 14.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Seminar je ispunio moja očekivanja. Predavač je bio veoma angažovan i sa velikom sigurnošću je odgovarao na sva postavljena pitanja učesnika. Ovo je bio jedan izazov za mene koji smatram da sam uspešno savladao. Dojčin Sekulid, Služba za upravljanje kadrovima, BZR , Ministarstvo saobradaja
 • Seminar je veoma koristan, poučan, mnoge dileme su razrešene i stupili smo u kontakt sa stručnim licima koja su nas uputila na pravi put Ivana Tadić – Referent za knjigovodstvo Ekonomistelektro d.o.o.
 • Seminar je bio veoma koristan, zanimljiv i ispunio je moja očekivanja. Pre svega, dobila sam odgovore na neka pitanja koja su me dovodila u nedoumicu nakon položenog ispita. Vesna Miloševid – Spec. medicine rada i lice za bezbednost i zdravlje na radu Dom Zdravlja „ DR Ristić “
 • Predavač i celokupan seminar je veoma zanimljiv, koristan i poučan. Posebno sam zadovoljan interakcijom između predavača i učesnika seminara. Dragan Miletić, Rukovodilac službe za Bezbednost i zdravlje na radu PKB Korporacija

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking