Bezbednost i zdravlje na radu i ekološki menadžment

Reciklaža i održivi razvoj

Na bazi hijerarhije upravljanja otpadom kao kvalitativnoj metodi, razvijena je i sve više se koristi kvantitativna metoda analize životnog ciklusa otpada. U radu se prezentuju aspekti koje treba tretirati u cilju utvrđivanja uticaja životnog ciklusa otpada na urbano stanovnistvo kroz uspostavljanje metodološkog pristupa za definisanje uzročno - posledičnih veza.

MFA i LCA- alati u upravljanju otpadom

U ovom članku, naše saradnice dr Hristine Stevanović- Čarapine možete pročitati o Proceni životnog ciklusa (LCA) i Analizi toka materijala (MFA) kao alatima u upravljanju otpadom