Zaštita robne marke (brenda) u zemljama izvoza: zašto i kako?

Tip: Trening Šifra treninga: 730 Trajanje: 4 Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Kako bi se izbegle posledice povreda prava intelektualne svojine, izvoznik treba u izvoznu strategiju da uvrsti i strategiju intelektualne svojine. Pored ostalog, ova strategija podrazumeva i monitoring tržišta. Naime, jednostavnim pretraživanjem on line Romarin baze Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), može proveriti da li je već u zemlji izvoza registrovana robna marka (ili njoj slična) pod kojom izvoznik želi da se pojavi (tzv. freedom to operate). Ovo pretraživanje je besplatno i vrlo jednostavno. Pored toga, treba da registruje svoju robnu marku u zemlji izvoza.

Registracija robne marke u zemlji izvoza je važna i sa aspekta poslovne saradnje, licenciranja i franšizinga. Naime, tokom pregovora sa ino partnerom, privrednik treba da proveri:

 • da li je potencijalni partner registrovao robnu marku,
 • za koje proizvode,
 • u kojim zemljama i
 • za koji period.

Prava intelektualne svojine (uključujući i žig) su teritorijalna, te privredni subjekti pravovremenim i adekvatnim osmišjavanjem robne marke mogu ne samo izbeći probleme, već i stvoriti  jak brend koji će biti isti u zemlji i inostranstvu. Pri tome treba uzeti u obzir ne samo sličnost žigova, već i potencijalnu negativnu konotaciju (povreda javnog poretka ili morala) koju žig može da ima u konkretnoj zemlji.

Trening najpre može pomoći menadžerima, ovlašćenim licima i pravnicima u firmi da shvate značaj monitoringa i zaštite robne marke u zemljama izvoza. Biće predstavljeno pretraživanje baze žigova Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (ROMARIN). Tako će zaposleni moći sami da pretražuju bazu, te rezultat pretraživanja uvrstiti u izvoznu strategiju.

Učesnicima seminara biće prikazan i objašnjen način registracije robne marke u zemlji izvoza i o čemu sve treba voditi računa tom prilikom.

Tokom treninga će osnovni alat biti Power Point prezentacija i potencijalno tzv. case study. Interakcija predavač – učesnici I učesnik – učesnik je sastavni deo treninga. Tema će biti potkrepljena brojnim depersonalizovanim primerima iz prakse. Takođe, biće demonstrirano pretraživanje baze podataka ROMARIN.

Ciljna grupa:

Menadžeri, ovlašćena lica i pravnici u izvozno orijentisanom privrednom subjektu.

Cilj seminara:

 • Podizanje svesti o značaju robne marke (žiga) u zemljama izvoza;
 • Korišćenje rezultata pretraživanja baze žigova ROMARIN u izvoznoj strategiji i tokom vođenja pregovora sa poslovnim partnerima;
 • Razumevanje postupka međunarodne registracije žiga (nacionalna, EU i međunarodna ruta).

Teme:

 • Pojam intelektualne svojine (najuži aspekt);
 • Odnos brenda i žiga; Pojam žiga;
 • Isključivo, teritorijalno i vremensko dejstvo žiga;
 • Značaj medjunarodne zaštite;
 • Izozna strategija i žig;
 • Načini komercijalizacije žiga;
 • Troškovi zaštite;
 • Pretraživanje žiga;
 • Značaj pretraživanja žiga sa aspekta izvoza;
 • Primeri tzv. jakih žigova;
 • Primeri znakova koji ne mogu da se registruju;
 • Sadržina i obim prava na žig;
 • Sprovođenje žiga u zemlji izvoza.

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

Polaznik će biti osposobljen da razume značaj medjunarodne registracije žiga, posebno u kontekstu internacionalizacije brenda. Moći će žigom da upotpuni izvoznu strategiju, kao i da samostalno pretraži baze žigova u cilju saznanja da li je na odnosnoj teritoriji registrovan žig I za koje robe i usluge. Time će izbeći eventualni spor zbog povrede žiga.

Biljana Remović Dimić

dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Iskustvo stiče radom u Zavodu za intelektualnu svojinu, gde se kroz 10 godina radnog staža usavršavala u brojnim medjunarodnim institucijama, kao što su: Svetska trgovinska organizacija (WTO), Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO), Evropska patentna organizacija (EPO), Zavod za intelektualnu svojinu EU (EUIPO), Agencija za inovacije u nauci i tehnologiji (IWT, Brussels).

U okviru Zavoda, ima višegodišnje iskustvo u radu sa privredom, kao predavač i konsultant. Učestvovala je u harmonizaciji nacionalnih propisa sa EU zakonodavstvom.

Trening

10.09.2019. 09:30 - 13:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 16.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking