Upravljanje HSE događajima, unapređenje transparentnosti izveštavanja i HSE operativno opserviranje

Tip: Trening Šifra treninga: 776 Trajanje: 16 Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Prevencija negativnih Događaja, kao jedan od esencijalnih procesa iz oblasti HЅE započinje uočavanjem i prepoznavanjem svih opasnosti koje mogu da dovedu do HSE Događaja.  Prema stepenu ozbiljnosti posledica (kako realnih, tako i potencijalnih), u skladu sa Klasifikatorom, HSE Događaji načelno se mogu podeliti u 4 kategorije. Ovakav pristup kategorizaciji HSE Događaja odgovara klasičnom međunarodnom principu, koji opisuje značaj Transparentnosti izveštavanja putem tzv.''Piramide HSE Događaja'' i efikasno dopunjuje zahteve zakonodavstva Republike Srbije u ovoj oblasti.

Obaveza svih zaposlenih i predmet zakonske obaveze lokalne regulative su:

 • Operativno i sistematsko uočavanje,
 • evidentiranje i praćenje svih aktivnosti i pojava koje mogu prouzrokovati nastanak HSE Događaja.

Kvalitet realizacije preventivnog delovanja umnogome zavisi od sposobnosti prepoznavanja potencijalno opasnih aktivnosti i pojava, a pravovremeno upravljanje rizicima koje oni generišu direktno prouzrokuje optimalno odsustvo negativnih HSE Događaja, što neposredno utiče na moralne, pravne i finansijske aspekte poslovanja, kao i na imidž same kompanije.

Trening se realizuje, u prisustvu dva predavača, iz dva dela:

Teorijski deo - gde se polaznici upoznaju sa:

 • postupcima prepoznavanja opasnosti,
 • klasifikacijom i evidentiranjem HSE događaja, odnosno značajem postupaka istraživanja njihovih uzroka, kao i
 • fazama realizacije procesa operativnog opserviranja.

Praktični deo – interaktivna radionica, na kojoj polaznici putem konkretnih vežbi savladavaju veštine operativnog opserviranja negativnih aktivnosti i pojava.

Cilj treninga:

Da HSE lica, menadžeri, linijski rukovodioci i zaposleni steknu nova i unaprede postojeća znanja u oblasti upravljanja HSE događajima. U sklopu treninga, prezentovaće se primeri najboljih svetskih praksi. Predavači će preneti svoja znanja i iskustva stečena u najboljim domaćim i stranim kompanijama.

Ciljna grupa:

Odgovorna HSE lica, linijski rukovodioci, zaposleni sa posebnim ovlašćenjima kao i svi ostali zaposleni koji učestvuju u implementaciji i primeni mera HSE, bez obzira na veličinu kompanije.

Teme:

 • Klasifikacija HSE Događaja, evidencije i zakonska regulativa
 • Prijavljivanje i evidentiranje HSE Događaja
 • Značaj i Piramida transparentnosti
 • Periodično izveštavanje i istraga uzroka HSE Događaja
 • Operativno planiranje, implementacija i periodično izveštavanje – HSE Opservacije
 • Pravila i uputstva za realizaciju postupaka HSE Opserviranja
 • Distribucija i razmena Informacija o neželjenim aktivnostima i pojavama
 • Radionica - HSE Opservacije

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Klasifikuje HSE događaje i izradi Klasifikator događaja prilagođen konkretnim granama industrije;
 • Unapredi transparentnost izveštavanja unutar kompanije;
 • Uspostavi sistem izveštavanja o HSE događajima u svom radnom okruženju;
 • Usvoji veštine praktične upotrebe operativnih HSE alata za ispunjenje obaveza zakonske regulative i pozitivne HSE prakse;
 • Implementira proces HSE opserviranja u svom radnom okruženju;
 • Razvije registar HSE mera i prati njihovu realizaciju;
 • Kontinuirano na sistematizovan način prati učinak iz oblasti HSE u kompaniji;
 • Sprovodi Bench mark analizu sa HSE aspekta;
 • Priprema izveštaje za rukovodstvo kompanije iz oblasti HSE;
 • Na sistemski način uključi linijsko rukovodstvo u HSE procese kroz procese HSE opserviranja i izveštavanja;
 • Preventivno deluje na eliminaciju identifikovanih rizika;
 • Uspostavi mehanizam za identifikaciji i eliminisanje rizika od strane svih zaposlenih.
Ivana Cerović

Ekspert u oblasti HSE-a, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti implementacije primera dobre HSE prakse, sticanim tokom rada u naftnoj i vazduhoplovnoj industriji. Poseduje ekspertska znanja iz oblasti praćenja HSE performansi, procesa HSE osposobljavanja, HSE izveštavanja i planiranja, operativnog HSE opserviranja, upravljanja HSE rizicima, upravljanja izvođačima radova sa aspekta HSE, primenom IT alata iz oblasti HSE-a, upravljanja projektima, upravljanja otpadom. Zaposlena u Air Serbia na poziciji HSE Supervizora i Supervizora za zaštitu od požara. Član tima koji je osvojio „Povelju 28. april", za najbolju praksu u oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji, za 2018. godinu.

Resmil Omeragić

Ekspert u oblasti identifikacije,  primene i kontrole mera HSE, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti implementacije najboljih primera globalne HSE prakse, sticanim tokom rada u vojno-bezbednosnim strukturama, prehrambenoj, cementnoj, naftnoj, vazduhoplovnoj i industriji kartonske ambalaže. Poseduje ekspertska znanja iz oblasti HSE liderstva,  HSE uloga i odgovornosti, upravljanja motivacijom i HSE performansama, upravljanja procesima HSE osposobljavanja, HSE izveštavanja i planiranja, istrage HSE događaja, upravljanja HSE rizicima, upravljanja izvođačima sa aspekta HSE, specifičnim visokorizičnim radnim aktivnostima i sistemima dozvola za rad,  postupcima audita i revizija HSE MS, upravljanja vanrednim situacijama (ERP) i planiranjem kontinuiteta poslovnih procesa (BCP). Doktorant na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu. Stručni konsultant i auditor evroazijske kancelarije Intertek Grupacije (britanska multinacionalna kompanija za osiguranje, inspekciju, testiranje proizvoda i sertifikaciju).

Marko Stošić

Ekspert sa višegodišnjim iskustvom u oblasti organizacije, planiranja,  primene i kontrole mera HSE, koje je sticao radom u vojno-bezbednosnim strukturama, industriji nafte i gasa, vazduhoplovnoj i automotive industriji. Poseduje ekspertska znanja iz oblasti upravljanja procesima HSE osposobljavanja, HSE izveštavanja i planiranja, istrage HSE događaja, upravljanja HSE rizicima, upravljanja izvođačima sa aspekta HSE, specifičnim visokorizičnim radnim aktivnostima i sistemima dozvola za rad,  postupcima audita i revizija HSE MS, upravljanja vanrednim situacijama (ERM), upravljanja i radom sa opasnim materijama, kao i transportom opasne robe (ADR/ADN). Stručni konsultant i auditor evroazijske kancelarije Intertek Grupacije (britanska multinacionalna kompanija za osiguranje, inspekciju, testiranje proizvoda i sertifikaciju).

Marko Pavlović

Ekspert u oblasti HSE-a, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti implementacije najboljih primera globalne HSE prakse, sticanim tokom rada u naftnoj, vazduhoplovnoj i prehrambenoj industriji. Poseduje ekspertska znanja iz oblasti praćenja HSE performansi, procesima HSE osposobljavanja, HSE izveštavanja i planiranja, operativnog HSE opserviranja, upravljanja HSE rizicima, upravljanja izvođačima sa aspekta HSE, razvojem i primenom IT alata iz oblasti HSE-a, upravljanja projektima. Doktorant na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment.

Vladan Živanović

Diplomirani inženjer zaštite na radu sa višegodišnjim iskustvom u HSE oblasti. Zaposlen u Air Serbia na poziciji HSE Supervizora i Supervizora za zaštitu od požara. Operativna iskustva sticao u najvećim kompanijama u Republici Srbiji, kao što su NIS i Air Serbia.  Poseduje ekspertska znanja iz oblasti HSE liderstva, HSE osposobljavanja, HSE uloga i odgovornosti, upravljanja HSE rizicima, upravljanja bezbednošću izvođača radova, HSE operativnog opserviranja, HSE izveštavanja i planiranja, istraga HSE događaja. Član tima koji je osvojio „Povelju 28. april", za najbolju praksu u oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji, za 2018. godinu.

Nataša Jovčić Gavanski

Doktor tehničkih nauka – poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti HSE. Zaposlena u Air Serbia na poziciji Supervizora za upravljanje HSE performansama i zaštitu životne sredine. Poseduje ekspertska znanja u HSE procesima izveštavanja, upravljanja HSE događajima, operativnom opserviranju, upravljanju otpadom. Savetnik je za hemikalije od samog početka implementacije prakse u Republici Srbiji.  Direktno je učestvovala u implementaciji procesa upravljanja HSE događajima i operativno HSE opserviranje u dve velike kompanije NIS i Air Serbia. Član je tima koji je osvojio „Povelju 28. april", jednu od najprestižnijih nagrada za najbolju praksu u oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji, za 2018. godinu.

Trening

05.10.2020.-06.10.2020. 09:30 - 16:00 Br. sati: 16 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 25.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking