Korporativno upravljanje u javnim preduzećima

Tip: Trening Šifra treninga: 708 Trajanje: 5 Maks. br. učesnika: 25 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Zakon o javnim preduzećima ( „Službeni Glasnik RS“ broj 15/2016) uvodi obavezu za direktore i članove Nadzornog odbora da poznaju i primenjuju korporativno upravljanje u radu.

Nedostatak efikasnog korporativnog upravljanja je jedan od glavnih razloga koji dovodi do neuspeha u poslovanju javnih preduzeća a time i smanjenja poverenja različitih nosilaca interesa u njihov rad i poslovanje. Istraživanja koja su se bavila analizom povezanosti korporativnog upravljanja i efikasnosti poslovanja, su pokazala da javna preduzeća koja imaju i primenjuju standarde korporativnog upravljanja ostvaruju bolje rezultate od preduzeća koja to ne čine.     

Pitanje korporativnog upravljanja naročito dobija na značaju kada se kao vlasnik preduzeća koje obavlja poslove od posebnog značaja pojavi Država. Tada se postavlja pitanje pravilnog  korišćenja i upravljanja sredstvima koja su javna preduzeća, na indirektan način, dobila od strane građana – poreskih obveznika.

Uvođenje korporativnog upravljanja u javnim preduzećima RS je nastalo usled potrebe  osnivača ovih preduzeća da poveća nivo efikasnosti, efektivnosti i transparentnosti njihovog rada, ali i  zbog preporuka Evropske komisije (Izveštaj Evropske komisije o napretku Republike Srbije za 2015, Poglavlje 4 –Slobodno kretanje kapitala) i zajedničkih zaključaka sa ekonomskog i finansijskog dijaloga između država članica EU i Zapadnog Balkana i Turske iz maja 2015

Međunarodni standardi za profesionalnu praksu interne revizije -  Standard 2110 se odnosi na  Korporativno upravljanje i prema njemu, aktivnost interne revizije mora da ocenjuje i daje odgovarajuće preporuke za poboljšanje procesa korporativnog upravljanja u organizaciji.

Ciljna grupa:

 • Direktori JP
 • Izvršni direktori JP
 • Članovi Nadzornog odbora JP
 • Interni revizori
 • Ostali zaposleni u javnom sektoru

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa  principima   i   okvirom  korporativnog upravljanja u javnim preduzećima i sagledavanje značaja  korporativnog upravljanja za uspešno poslovanje javnih preduzeća.

Teme:

 • Definicija korporativnog upravljanja
 • Pravni okvir korporativnog upravljanja u Republici Srbiji
 • Zašto je neophodno korporativno upravljanje?
 • Iskustva drugih zemalja
 • Primena korporativnog upravljanja u Republici Srbiji
 • Poglavlje 4 Slobodno kretanje kapitala -  ključne oblasti poboljšanja  korporativnog upravljanja u poslovanju javnih preduzeća RS
 • Osnovni principi korporativnog upravljanja u javnom sektoru
 • Struktura i model korporativnog upravljanja
 • Hilbov model korporativnog upravljanja u javnim preduzećima
 • Organi javnog preduzeća, izbor nadzornog odbora i direktora i pitanje njihove profesionalizacije
 • Odnos prema osnivaču
 • Strategija dugoročnog i srednjoročnog razvoja
 • Program poslovanja i praćenje realizacije programa poslovanja
 • Organizacija rada i sistematizacija poslova
 • Poslovni procesi i mapa procesa
 • Definisanje ciljeva, vizije i misije
 • SWOT analiza (analiza naših prednosti, slabosti, prilika i mogućnosti)
 • Upravljanje rizicima u javnim preduzećima , registar rizika i strategija za upravljanje rizicima
 • Mehanizmi interne i eksterne kontrole javnih preduzeća (interna kontrola, interna  revizija,državna revizija i budžetska inspekcija)
 • Korporativno izveštavanje
 • Merenje performansi – uspešnosti poslovanja javnih preduzeća
 • Kodeks korporativnog upravljanja
 • Mogući pravci razvoja korporativnog upravljanja u javnim preduzećima

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • se upozna sa specifičnostima upravljanja u javnim preduzečima.
 • sagleda značaj korporativnog upravljanja za uspešno poslovanje javnog preduzeća
 • se upozna sa osnovnim principima i dobrom praksom koprorativnog upravljanja u javnom sektoru.
 • sagleda svoje prednosti i mogućnosti za unapredjenje nivoa upravljanja u svojim organizacijama
 • uspostavi adekvatan i efikasan sistem interne kontrole i upravljanja rizicima u cilju efikasnijeg  upravljanja  i ostvarivanja boljih rezultata u poslovanju.
Zoran Vukolić

ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Od 2014. godine predavač na seminarima i radionicama iz oblasti interne revizije, finansijskog upravljanja i kontrole i upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava. Pored održavanja seminara i radionica, predavač je i na obukama za rukovodioce finansijskog upravljanja i kontrole i članove radne grupe za samostalno uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, koji se održavaju u prostorijama korisnika obuke.  Predavač je i na seminaru: Korporativno upravljanje u javnim preduzećima.

Autor je više članaka iz oblasti interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole, kao i članaka Korporativno upravljanje u javnim preduzećima.

Komentari učesnika

Ovde možete pogledati utiske polaznika seminara koji su održani na ovu temu.

Trening

     
  13.900,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking