Upravljanje organizacionim promenama

Tip: Trening Šifra treninga: 312 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

U savremenim uslovima poslovanja promene su stalne i postaju sve intenzivnije i dublje. Promene je sve teže predvideti a prilagođavanje promenama u okruženju postaje preduslov opstanka preudzeća. Budući da se tokom promena remeti normalno poslovanje preduzeća od velike je važnosti da se one sprovedu planirano, brzo i efikasno. Promene zahtevaju mnogo resursa koji mogu biti neracionalno potrošeni ukoliko promene ne uspeju.

Planiranje i sprovođenje promena nije oblast kompetencija koje menadžeri dobijaju redovnim obrazovanjem. Oni moraju da znaju kako da prepoznaju neophodnost promena dok još samo slabi signali promena postoje. Menadžment mora da bude sposoban da:

 • na vreme prepozna i shvati uzroke promena,
 • prevlada inerciju organizacije, 
 • odabere adekvatnog agenta promena,
 • motiviše zaposlene na promene,
 • planira, organizuje i vodi čitav proces promena i savlada otpore promenama.

Najzad, menadžeri moraju da znaju kako da stabilizuju organizaciju posle izvršenih  promena.

Stoga je jako važno da menadžment preduzeća ima sposobnosti, znanja i veštine vođenja promena koje će im pomoći u efikasnom planiranju i sprovođenju organizacionih promena na bilo kom nivo: makroorganizacionom, mezooorganizacionom i li mikroorganizacionom.  

Metod rada na obuci obuhvata izlaganje predavača po temama, interaktivnu diskusiju predavača i učesnika, analizu slučaja iz prakse, simulacije.

Ciljna grupa:

Top menadžment i srednji menadžment koji će imati ključnu ulogu u planiranju i sprovođenju procesa organizacionih promena.

Cilj treninga:

Cilj treninga je preneti učesnicima znanja o procesu, metodama, veštinama i tehnikama efikasnog upravljanja organizacionim promenama u preduzeću.

Teme:

Pojam i vrste organizacionih promena

 • Kontinualne vs diskontinualne promene
 • Planirane vs spontane promene
 • Direktivne vs participativne promene
 • Strategije vođenja organizacionih promena
 • Case study

Iniciranje promena       

 • Inercija i kako je prevladati
 • Donošenje odluke o promenama
 • Izbor agenta promena
 • Case study

Dijagnoza stanja organizacije  

 • Metodi i tehnike prikupljanja podataka
 • Metodi i tehnike analize podataka
 • Povratna informacija o rezultatima dijagnoze
 • Case study

Kreiranje i širenje vizije, planiranje i organizovanje promena  

 • Značaj vizije za sprovođenje organizacionih promena
 • Karakteristike vizije
 • Komuniciranje vizije
 • Planiranje procesa organizacionih promena
 • Timovi i njihove uloge u procesu organizacionih promena
 • Case study

Motivisanje zaposlenih na promene

 • Strategije i metodi motivisanja zaposlenih
 • Razvoj nezadovoljstva postojećim stanjem
 • Razvoj pozitivnih očekivanja od promena
 • Participacija zaposlenih u organizacionim promenama
 • Simulacija

Sprovođenje promena

 • Ciklično sprovođenje promena
 • Upravljanje strukturom moći tokom sprovođenja promena
 • Personalna tranzicija zaposlenih tokom organizacionih promena
 • Izvori i vrste otpora promenama
 • Strategije i metodi prevladavanja otpora promenama
 • Kontrola i ocena organizacionih promena
 • Case study

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume važnost planskog i svesnog pristupa upravljanju promenama,
 • Prepozna uzroke promena kao i izvore inercije organizacije,
 • Inicira promene,
 • Poznaje proces upravljanja promenama kroz faze,
 • Organizuje sprovođenje procesa promena, identifikuje adekvatne učesnike u procesu promena i njihove uloge,
 • Poznaje metode motivisanja zaposlenih na promene kao i metode otkrivanja i savladavanja otpora promenama.
Nebojša Janićijević

kоmplеtnu naučnu i stručnu kariјеru оstvariо na Еkоnоmskоm fakultеtu Univеrzitеta u Bеоgradu. Оn danas na istоm fakultеtu prеdaје na оsnоvnim, mastеr, kaо i na dоktоrskim studiјama. Prоfеsоr Janićiјеvić sе u naučnоm i stručnоm pоglеdu kоnzistеntnо razviјaо u оblasti mеnadžmеnta i biznisa, a u оkviru tе оblasti u disciplini organizaciје. Prоf Nеbојša Janićiјеvić је pоsеbnо razviо kоncеpt оrganizaciоnе kulturе pо kоmе је pоstaо pоznat dоmaćој i mеđunarоdnој naučnој i stručnој јavnоsti.

Prоf Nеbојša Janićiјеvić је svојa tеоriјska znanja primеnjivaо i u praksi i tо krоz kоnsalting. U svојој stručnој kariјеri оn је biо kоnsultant vеlikоg brојa prеduzеća u оblastima kојima sе baviо i tеоriјski: оrganizaciјa prеduzеća, upravljanjе ljudskim rеsursima, оrganizaciоnо rеstrukturiranjе, upravljanjе оrganizaciоnоm kulturоm itd.  Pоrеd vеlikоg brојa malih i srеdnjih prеduzеća, оn је biо kоnsultant i prеduzеća kaо štо su: „Tеlеkоm Srbiјa“, „Naftna industriјa Srbiје“, „Dеlta M“, „Narоdna banka Srbiје“, „Vеlеfarm“, „Žеlеznicе Srbiје“, Еrstе banka itd. Кaо dоmaći kоnsultant biо је angažоvan i оd svеtski pоznatе kоnsultantskе kućе „Bооz Аllen Hamiltоn“.

Trening

     
  19.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde