Pravilna izrada tužbe

Tip: Trening Šifra treninga: 523 Trajanje: 5 Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Naučite kako da stvarno i mesno nadležnom sudu podnesete tužbu koja je potpuna i uredna i steknite neophodno znanje o dopuštenosti tužbe!

Za odlučivanje suda o dopuštenosti tužbe merodavna su prvenstveno pravila procesnog prava, a to su u parničnom postupku norme substancijalnog građanskog i norme kolizionog prava. Zbog nepostojanja procesnih pretpostavki odnosno zbog postojanja procesnih smetnji, sud odbacuje tužbu kao nedopuštenu, osim u slučaju kad nepostojanje nekih procesnih pretpostavki dovodi samo do ustupanja parničnog predmeta drugom sudu. Povodom nedopuštene tužbe sud ne može ispitivati osnovanost tužbenog zahteva jer je za odlučivanje o osnovanosti tužbenog zahteva merodavno materijalno pravo, a ne procesno pravo.

Stečeno znanje na seminaru polaznicima će omogućiti da utiču na smanjenje parničnih troškova koji mogu nastati zbog podnošenja nedopuštene tužbe i to troškova na ime sudske takse za nedopuštenu tužbu i na ime sudske takse za rešenje suda o odbacivanju tužbe. Takođe, naučiće kako da spreče troškove sudskog postupka u slučaju kad je sud apsolutno nenadležan za postupanje u određenim pravnim stvarima i to troškove na ime sudske takse za nedopuštenu tužbu i na ime sudske takse za rešenje suda o oglašavanju apsolutno nenadležnim za postupanje i o odbacivanju tužbe.

Metod rada koji će biti korišćen na seminaru je normativni metod. Normativnim metodom se ukazuje na međunarodne i domaće izvore o pitanjima koja se obrađuju, kao i na dopunski izvor – sudsku praksu našeg privrednog sudstva. Seminar je osmišljen kao interaktivan tako da u svakom trenutku, predavač može odgovoriti na postavljeno pitanje i praktično pokazati kako glasi rubrum tužbe, referat tužbe i tužbeni zahtev (petitum).

Cilj seminara:

Osposobljavanje za pravilnu izradu tužbe.

Ciljna grupa:

Diplomirani pravnici koji zastupaju privredna društva u privrednim sporovima, advokati.

Teme:

 • Pravna priroda tužbe;
 • Vrste tužbi;
 • Sadržina tužbe;
 • Sudski silogizam
 • Klasifikacija procesnih pretpostavki za meritorno odlučivanje o predmetu spora:

1. procesne pretpostavke koje se tiču suda:

 • apsolutna nadležnost suda(sudska nadležnost; međunarodna sudska nadležnost kao opšta i isključiva);
 • relativna nadležnost suda (stvarna, funkcionalna i mesna nadležnost);
 • nepostojanje arbitražnog sporazuma kojim stranke poveravaju rešavanje spora arbitražnom sudu;
 • objektivnost suda (razlozi za isključenje ili izuzeće sudije).

2. procesne pretpostavke koje se tiču stranaka:

 • Postojanje urednog punomoćja kad stranka vodi spor preko punomoćnika;
 • postojanje parnične sposobnosti stranaka;
 • postojanje stranaka;
 • postojanje stranačke sposobnosti stranaka;
 • Postojanje urednog zakonskog zastupanja od strane zastupnika pravnog lica;
 • Postojanje prava na vođenje spora – procesna legitimacija.

3. procesne pretpostavke koje se tiču tužbe:

 • postojanje potpune tužbe koja sadrži sve nužne sastojke;
 • postojanje pravnog interesa kao opšte procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o predmetu spora;
 • blagovremenost tužbe. 

4. procesne pretpostavke koje se tiču predmeta spora:

 • nepostojanje ranije započete parnice između istih stranaka sa istim predmetom spora što podrazumeva primenu pravila o zabrani dvostruke litispendencije;
 • nepostojanje pravnosnažne presude o istom predmetu spora između istih stranaka tj. presuđene stvari.

Po završetku seminara polaznik će biti osposobljen da: 

Reši problem kojem sudu će podneti tužbu, kao i problem nužnih i fakultativnih sastojaka tužbe, tako da tužba bude podneta stvarno i mesno nadležnom sudu i da bude dopuštena, potpuna i uredna, kako ne bi bila odbačena.

Vesna Dabetić Trogrlić

Sudija Privrednog apelacionog suda, ranije Privrednog suda u Beogradu. Autor je više knjiga i naučnih radova objavljenih u načnim časopisima i zbornicima, kao i autor više stručnih radova objavljenih u Biltenu Privrednog suda u Beogradu i Biltenu Vrhovnog kasacionog suda i u časopisu Pravni informator. Koautor je jednog naučnog rada objavljenog u načunom časopisu Arhiv za društvene i pravne nauke. Koautor je Komentara Zakona o potrošačima (rukopis predat izdavaču “Glosarijum”).

Komentari polaznika

 

Utiske polaznika koji su bili deo ovog seminara možete pročitati ovde.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Veoma korisno. Dobijeni su svi odgovori na pitanja, razmena mišljenja.Konkretna iskustva drugih polaznika i rešenje njihovih problema bila su zanimljiva i korisna. Nada Davidović Atlantic grupa
 • Veoma stručno i profesionalno. Predavač veoma lepo prezentuje i raspolaže iskustvom i znanjem. Pero Kraguljac Koridori Srbije
 • Današnji seminar je bio odlično organizovan. Imajući u vidu da je ova pravna oblast veoma raznoliko uređena, predavač je na jedan jasan i koncizan način uspeo da predstavi temu. Jelena Mitić JP EPS

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking