Upravljanje poslovnim procesima- uspostavljanje i unapređenje

Tip: Konsalting Šifra: 640 Trajanje: 12 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za konsaltingom

Jedan od najvećih, često i osnovni, problem mnogih kompanija i uzrok njihovog zaostajanja na tržištu za konkurencijom jeste tradicionalan način organizovanja i neprepoznavanje osnovnog zahteva u savremenom upravljanju- procesne orijentacije poslovanja. U tome veliki problem leži u nepoznavanju pojma i suštine procesa kod menadžera, kao i u pretpostavljenim i neuspostavljenim procesima. Posledica toga su:

 • mnogi propusti u radu,
 • nizak kvalitet i neefikasnost,
 • konflikti u kompaniji,
 • nezadovoljstvo klijenata i partnera,
 • kao i pad rejtinga.

Uspostavljanje Sistema upravljanja poslovnim procesima omogućava da se izgradi efikasan I efektivan sistem koji će na izlazu davati rezultate visokih performansi, u kojem će biti jasno definisan tok informacija, aktivnosti, proizvoda ili usluga, kao i jasan sistem nadležnosti, ovlašćenja, odgovornosti i kriterijuma prihvatljivosti za svaku tačku u procesu.

Postupak uspostavljanja Sistema upravljanja poslovnim procesima uključuje sledeće aktivnosti:

 • Definisanje internih kupaca
 • Definisanje zahteva kupaca
 • Definisanje vrednosti koja se isporučuje
 • Mapiranje SIPOC dijagrama po kupcima
 • Definisanje tokova kojima se isporučuje vrednost
 • Definisanje aktivnosti, nadležnosti i odgovornosti
 • Definisanje metrike, kriterijuma i rokova
 • Inicijalno modelovanje procesa
 • Analiza modelovanih procesa
 • Mapiranje procesa
 • Uspostavljanje procesa
 • Integracija digitalnih alata
 • Aktivno upravljanje procesom
 • Podešavanja procesnih aktivnosti
 • Uspostavljanje održivosti procesa

Postoje brojne kompanije u kojima postoje, dokumentovani ili ne, procesi koji nisu efikasni i efektivni, pa je potrebno raditi na njihovom unapređenju.

Postupak Unapređenja sistema upravljanja poslovnim procesima uključuje sledeće aktivnosti:

 • Analiza postojećeg Sistema upravljanja poslovnim procesima
 • Analiza registrovanih problema i mera problema
 • Analiza uzroka problema
 • Definisanje aktuelnog (As Is) i ciljanog stanja (To Be)
 • Reinženjering poslovnih procesa
 • Uspostavljanje pilot faze primene novih procesa
 • Praćenje i merenje procesa
 • Mapiranje i uspostavljanje procesa
 • Uspostavljanje održivosti i sistema unapređenja procesa

Trening

     
  34.700,00 + PDV (20%)

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking