Analiza finansijskih izveštaja Praktičan prilaz

Tip: Publikacija Šifra:

ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA Praktičan prilaz

 

Autor: mr Draženko Lukač

 

Izdavač:  MNG Centar d.o.o., Beograd

 

Godina izdanja: 2016.

 

Cena: 7.500,00 + PDV (20%)

 

Ova knjiga je namenjena svim internim i eksternim korisnicima finansijskih izveštaja preduzeća. Finansijski izveštaji su jezik biznisa ili autoput za menadžment. Za donošenje brojnih poslovnih odluka u kreiranju kvalitetne osnove za odlučivanje neophodno je koristiti analizu finansijskih izveštaja. Finansijski izveštaji koji prikazuju finansijski položaj preduzeća, njegovu uspešnost i sposobnost da generiše novčane tokove mogu namerno ili nenamerno da odstupaju od ekonomske realnosti. Zbog toga je u ovoj knjizi posvećena posebna pažnja i ispitivanju kvaliteta finansijskih izveštaja.

Integralni deo ove knjige su i Excel alati. Ovi alati su kreirani prema zvaničnim obrascima finansijskih izveštaja u Republici Srbiji. U okviru Excel alata, čitaocima su na raspolaganju alati za analizu finansijskih izveštaja i alati za procenu vrednosti kapitala preduzeća.

 

SADRŽAJ

I. UVOD U ANALIZU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Uvod    

 1. Izveštajna osnova za finansijsku analizu
 2. Osnovni finansijski izveštaji
 3. Revizija finansijskih izveštaja
 4. Faze u procesu analize finansijskih izveštaja

II. RAZUMEVANjE BILANSA USPEHA

Uvod    

 1. Sadržaj i struktura bilansa uspeha
 2. Priznavanje prihoda

2.1 Priznavanje prihoda po osnovu ugovora o izgradnji

 1. Priznavanje rashoda

3.1 Obračunsko računovodstvo               

3.1.1 Ispravka vrednosti potraživanja   

3.1.2 Troškovi rezervisanja za garantni rok         

3.2 Troškovi amortizacije            

 1. Analiza komponenti dobitka
 2. Vertikalna analiza bilansa uspeha
 3. Racio brojevi zasnovani na bilansu uspeha
 4. Izveštaj o ostalom rezultatu

III.  RAZUMEVANjE BILANSA STANjA           

Uvod    

 1. Struktura bilansa stanja 65

1.1 Stalna imovina          

1.2 Obrtna imovina        

1.3 Kapital          

1.4 Dugoročna rezervisanja i obaveze  

1.5 Kratkoročne obaveze           

1.6 Ostale pozicije – Vanbilansna aktiva i pasiva              

Osnove za odmeravanje imovine i obaveza

2.1 Koncept fer vrednosti          

2.2 Merenje u bilansu stanja    

Nematerijalna imovina

3.1 Nematerijalna imovina koja se može identifikovati

3.2 Gudvil          

3.3 Koncepti i merenje nematerijalne imovine

3.4 Pregled, prikazivanje i obelodanjivanje nematerijalne imovine

3.5 Racio brojevi zasnovani na bilansu stanja

 

IV. RAZUMEVANjE IZVEŠTAJA O TOKOVIMA GOTOVINE

Uvod    

 1. Obračunsko versus računovodstvo zasnovano na gotovinskom principu
 2. Struktura i metode za pripremanje izveštaja o tokovima gotovine
 3. Analiza novčanih tokova iz poslovnih, investicionih i finansijskih aktivnosti
 4. Racio brojevi zasnovani na novčanom toku
 5. Kreativno računovodstvo u izveštavanju o tokovima gotovine
 6. Slobodni novčani tokovi

6.1 Obračun slobodnih novčanih tokova             

6.2 Analiza slobodnih novčanih tokova 

DODATAK: Sastavljanje izveštaja o tokovima gotovine

 

V. ANALIZA AMORTIZACIJE, TRETMANA OBEZVREĐENjA IMOVINE I ODLUKA O KAPITALIZACIJI RASHODA

 1. Analiza amortizacije

1.1 Određivanje prosečne starosti i prosečnog korisnog veka fiksne imovine   

 1. Obezvređenje fiksne imovine
 2. Kapitalizacija rashoda vs. rashodi perioda

3.1 Kapitalizacija rashoda kamate           

3.2 Nematerijalna imovina u kontekstu kapitalizacija rashoda vs. rashodi perioda         

 

VI. ANALIZA ODLOŽENIH POREZA I REZERVISANjA

 1. Odloženi porezi

1.1 Računovodstvena i oporeziva dobit               

1.2 Stalne razlike            

1.3 Privremene razlike 

1.4 Odložene poreske obaveze: kapital ili obaveze?

1.5 Značaj za finansijsku analizu i obelodanjivanja o odloženim porezima           

 1. Dugoročna rezervisanja

 

VII. TEHNIKE FINANSIJSKE ANALIZE               

Uvod    

 1. Proces finansijske analize
 2. Racio analiza

2.1 Podela racio brojeva             

2.2 Racia efikasnosti      

2.3 Racia likvidnosti       

2.4 Racia solventnosti   

2.5 Racia profitabilnosti               

2.6 Ograničenja racio analize     

 1. DuPont sistem analize profitabilnosti

3.1 Četvorokomponentna DuPont formula       

 1. Dodata ekonomska vrednost
 2. Tržišni pokazatelji

5.1 Relativno vrednovanje         

5.1.2 Determinante tržišnih racio brojeva           

5.2 Interpretacija dobitka po akciji         

5.3 Pokazatelji povezani sa dividendom              

 1. Analiza neto obrtnog kapitala

6.1 Visina neto obrtnog kapitala

 1. Analiza poslovnih i finansijskih rizika

7.1 Veze između poslovnog i finansijskog leveridža i poslovnog i finansijskog rizika       

 1. Ostale tehnike finansijske analize

8.1 Opšta analiza finansijskih izveštaja 

8.2 Upotreba grafika u finansijskoj analizi           

8.3 Regresiona analiza 

 

VIII.    PRIMENA ANALIZE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA    

Uvod    

 1. Finansijsko planiranje i predviđanje

1.1 Predviđanje prodaje (prihoda          

1.2 AFN jednačina          

1.2.1 Ključne determinante zahtevanog eksternog finansiranja              

1.2.2 Prilagođavanje za suvišak kapaciteta         

1.3 Projektovani finansijski izveštaji      

1.4 Korišćenje regeresije da se poboljša finansijsko predviđanje            

1.5 Upotreba pojedinačnih racio brojeva u procesu predviđanja            

1.6 Kratkoročno predviđanje    

1.6.1 Predviđanje gotovine       

 1. Kreditna analiza i predviđanje bankrotstva

2.1 Tržište kredita          

2.2 Proces kreditne analize        

2.2.1 Prvi korak: Razmatranje suštine i cilja kredita        

2.2.2 Drugi korak: Razmatranje vrsta kredita i njihovog obezbeđenja   

2.2.3 Treći korak: Finansijska analiza potencijalnog zajmoprimca             

2.2.4 Četvrti korak: Ustrojstvo kreditnog sporazuma uključujući i kreditne konvente   

2.3 Kreditni rejting         

2.4 Faktori koji određuju kreditni rejting             

2.5 Analiza rizika bankrotstva    

2.5.1 Klasični Z – Score model   

2.5.2 Prilagođavanja klasičnog Altman Z – Score modela             

 1. Vrednovanje kapitala preduzeća

3.1 Postojanost dobitka              

3.1.1 Postojanost dobitka i tranzitorne pozicije u dobitku           

3.2 Modeli vrednovanja kapitala preduzeća zasnovani na dobitku         

3.3 Fundamentalno vrednovanje množiocima 

3.3.1 Primena množioca u vrednovanju              

3.4 Zarađivačka moć i predviđanje dobiti u procesu vrednovanja kapitala           

DODATAK: Scoring Metodologija za ocenu boniteta Agencije za privredne registre u Republici Srbiji   

DODATAK: Studija slučaja - Vrednovanje kompanije: Galenika-Fitofarmacija a.d – FITO modelom rezidualnog dobitka              

 

IX.  ANALIZA KVALITETA SISTEMA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANjA

Uvod    

 1. Ekonomski naspram računovodstveni dobitak
 2. Koncept kvaliteta dobitka
 3. Upravljanje dobitkom
 4. Kvantitativne mere kvaliteta dobitka
 5. Kvalitativne mere kvaliteta dobitka
 6. Beneish-ov model upozoravajućih indikatora

6.1 Primena Beneish modela u Republici Srbiji 

 

Literatura

DODATNE INFORMACIJE I NARUČIVANJE:

Tel: +381 11 3284-269, 3284-761
Fax: +381 11 3284-485
Mob.: 063 70-111-20
E-mail: office@mngcentar.com

Trening

     
  7.500,00 + PDV (20%)

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking