Procena vrednosti kapitala

Tip: Publikacija Šifra: 762

PROCENA VREDNOSTI KAPITALA

 

Autor: mr Draženko Lukač

 

Izdavač:  MNG Centar d.o.o., Beograd

 

Godina izdanja: 2019.

 

Cena: 8.200,00 + PDV (20%)

 

Ova knjiga je namenjena svima onima koji se bave procenom vrednosti kapitala. Šta je vrednost kapitala privrednog društva i kako se do nje dolazi? Na ovo ne baš lako pitanje smo pokušali da damo ako ne odgovore onda barem neke smernice. Putevi za utvrđivanje vrednosti kapitala su brojni i često zamršeni. Mi biramo put i u tom izboru hteli ili ne unosimo manju ili veću dozu subjektivizma. Na kraju puta treba da dođemo do nečega čemu možemo dati atribut objektivnog. Jedan broj ili raspon između dva broja koji će u očima različitih posmatrača biti veći ili manji.

Integralni deo ove knjige su i Excel alati. Ovi alati su kreirani prema zvaničnim obrascima finansijskih izveštaja u Republici Srbiji. U okviru Excel alata, čitaocima su na raspolaganju alati za analizu finansijskih izveštaja, alati za procenu vrednosti kapitala preduzeća, i alat za ocenu investicionih projekata.

 

 

SADRŽAJ

I KONCEPT VREDNOSTI

 1. Šta je vrednost?

1.1. Istine i zablude o vrednovanju

 1. Primena vrednovanja
 2. Proces vrednovanja

3.1 Razumevanje biznisa

3.1.1 Analiza privredne grane

3.1.2 Analiza konkurentske strategije

3.1.3 Analiza strategije preduzeća

3.1.4 Analiza finansijskih izveštaja

3.2 Predviđanje performansi preduzeća

3.3 Izbor odgovarajućeg modela vrednovanja

3.4 Konvertovanje predviđanja u vrednost

3.5 Primena zaključaka vrednovanja

II PRILAZI U VREDNOVANjU

 1. Prinosni modeli

1.1 Model diskontovanja dividende

1.2 Model slobodnog novčanog toka koji pripada vlasnicima

1.3 Model slobodnog novčanog toka koji pripada preduzeću

1.4 Model rezidualnog dobitka

 1. Tržišni prilaz

2.1 Osnove relativnog vrednovanja

2.2 Kategorizacija modela relativnog vrednovanja

2.3 Primenljivost i ograničenja množioca

2.4 Studija slučaj: Tržišni prilaz u vrednovanju na primeru Naftne industrije Srbije

 1. Imovinski prilaz

3.1 Osnove imovinskog prilaza

3.2 Imovinski prilaz naspram knjigovodstvena vrednost

III ODREĐIVANjE DISKONTNE STOPA

 1. Šta je rizik?
 2. Određivanje cene sopstvenog kapitala

2.1 CAPM model

2.1.1 Određivanje bezrizične stope

2.1.2 Određivanje premije za tržišni rizik

2.1.3 Određivanje bete

 1. Premija za rizik veličine
 2. Premija za rizik zemlje
 3. Studija slučaja: Određivanje cene sopstvenog kapitala za preduzeće Tetra Pak Production D.o.o Beograd
 4. Određivanje cene sopstvenog kapitala pomoću modela zidanja
 5. Fama – French trofaktorski model
 6. Teorija arbitražnog procenjivanja vrednosti
 7. Ponderisana prosečna cena kapitala

9.1 Određivanje cene duga

9.2 Studija slučaja: Određivanje ponderisane prosečne cene kapitala za preduzeće Tetra Pak Production D.o.o Beograd

IV PROCENA STOPE RASTA

 1. Istorijska stopa rasta

1.1 Upotrebljivost istorijske stope rasta

 1. Fundamentalna stopa rasta

2.1 Determinante ROE

2.2 Rast poslovnog dobitka

2.3 Negativna stopa reinvesticija

2.4 Kvalitativni aspekti rasta

 1. Rast i kreiranje vrednosti

V TERMINALNA VREDNOST

 1. Pojam i značaj terminalne vrednosti
 2. Određivanje terminalne vrednosti

2.1 Likvidaciona vrednost

2.2 Upotreba množioca u određivanju terminalne vrednosti

2.3 Model stabilnog rasta u određivanju terminalne vrednosti

2.3.1 Dužina perioda visokog rasta

2.3.4 Karakteristike preduzeća sa stabilnim rastom

 1. Održivost pretpostavke o neprekinutom poslovanju u terminalnom periodu

VI PROCENA VREDNOSTI SOPSTVENOG KAPITALA MODELOM DISKONTOVANjA DIVIDENDE

 1. Uvod u model diskontovanja dividende
 2. Gordonov model rasta

2.1 Gordonov model rasta i P/E racio

2.2 Studija slučaja: Vrednovanje pomoću Gordonovog modela rasta – Metalac a.d Gornji Milanovac

 1. Višefazni modeli diskontovanja dividende

3.1 Dvofazni model diskontovanja dividende

3.1.1 Modifikovani dvofazni model diskontovanja dividende

3.1.2 Vrednovanje preduzeća koja ne plaćaju dividende

3.2 H – model

3.3 Trofazni model diskontovanja dividende

VII PROCENA VREDNOSTI SOPSTVENOG KAPITALA MODELOM DISKONTOVANjA SLOBODNOG NOVČANOG TOKA

 1. Uvod u model diskontovanja slobodnog novčanog toka
 2. Jednofazni (konstantni rast) modeli FCFF i FCFE

2.1 Model vrednovanja FCFF – konstantan rast

2.2 Model vrednovanja FCFE – konstantan rast

 1. Predviđanje slobodnog novčanog toka

3.1 Obračun FCFF iz neto dobitka

3.2 Obračun FCFF pomoću izveštaja o tokovima gotovine

3.3 Prilagođavanje slobodnog novčanog toka za negotovinske stavke

3.4 Obračun FCFE

3.5 Obračun FCFF i FCFE  iz perspektive upotrebe slobodnog novčanog toka

3.6 Predviđanje  FCFF i FCFE

 1. Dvofazni FCFE model

4.1 Studija slučaja: Procena vrednosti sopstvenog kapitala preduzeća Naftna Industrija Srbije pomoću dvofaznog FCFE modela

4.2 Studija slučaja: Procena vrednosti sopstvenog kapitala preduzeća Naftna Industrija Srbije pomoću dvofaznog FCFE modela – druga varijanta

4.3 Studija slučaja: Procena vrednosti sopstvenog kapitala preduzeća Telenor doo Beograd pomoću dvofaznog FCFE modela

 1. Trofazni FCFE model: E – model
 2. FCFF model

6.1 Rast u FCFE naspram rasta u FCFF

6.2 FCFF model – prilaz cene ukupnog kapitala

VIII PROCENA VREDNOSTI SOPSTVENOG KAPITALA MODELOM REZIDUALNOG DOBITKA

 1. Uvod u model rezidualnog dobitka
 2. Rezidualni dobitak
 3. Model rezidualnog dobitka

3.1 Opšti model rezidualnog dobitka

3.2 P/B racio i rezidualni dobitak

3.3 Jednofazni model rezidualnog dobitka

3.4 Višefazni model rezidualnog dobitka

 1. Prednosti i nedostaci modela rezidualnog dobitka
 2. Računovodstvena vrednost naspram ekonomske vrednosti

5.1 Kreiranje vrednosti i kreiranje rezidualnog dobitka

5.2 Konzervativno i liberalno računovodstvo u praksi

5.3 Računovodstvene metode i period predviđanja

5.4 Model rezidualnog dobitka naspram modela diskontovanja novčanog toka

 1. Računovodstveni problemi u primeni modela rezidualnog dobitka

6.1 Volatilnost relacije čistog suviška

6.2 Prilagođavanje bilansa stanja za fer vrednost

6.3 Nematerijalna imovina

6.4 Nerepetativne pozicije i agresivna računovodstvena praksa

 1. Predviđanje u modelu rezidualnog dobitka

7.1 Rezidualni poslovni dobitak i njegovi pokretači

7.2 Fokus na promene

7.3 Fokus na ključne pokretače

7.4 Fokus na izbore versus uslovi

7.5 Predviđanje na osnovu potpunih informacija i pro forma analiza

7.6 Koraci u predviđanju

 1. Studija slučaja: Procena vrednosti sopstvenog kapitala preduzeća Telekom Srbija pomoću modela rezidualnog dobitka
 2. Studija slučaja: Procena vrednosti sopstvenog kapitala preduzeća Galenika Fitofarmacija pomoću modela rezidualnog dobitka

IX RELATIVNO VREDNOVANjE

 1. Uvod u relativno vrednovanje
 2. Preduslovi za pravilno korišćenje množioca

2.1 Testiranje definisanja množioca

2.2 Konzistentnost množioca

2.4 Uniformnost množioca

2.5 Deskriptivno testiranje uzorka

 1. Determinante množioca

3.1 Uporediva preduzeća u relativnom vrednovanju

3.2 Usklađivanje relativnog vrednovanja i intrinsičnog vrednovanja

 1. P/E racio

4.1 Alternativne definicije P/E racia

4.2 Obračun trailing P/E racia

4.3 Budući P/E racio

4.4 Opravdani P/E racio

4.5 Predviđanje P/E racia pomoću regresije

4.6 Vrednovanje pomoću komparabilnih P/E racio brojeva

4.7 Vrednovanje pomoću množioca za celo tržište

4.8 Vrednovanje pomoću poređenja sa vlastiti istorijskim množiocima

 1. P/B racio

5.1 Analiza P/B racia

5.1.1 P/B racio za visoko rastuća preduzeća

5.1.2 P/B racio i prinos na sopstveni kapital

5.1.3 Determinante prinosa na sopstveni kapital

5.2 Primena P/B racia

5.2.1 P/B racio za tržište

5.2.2 Poređenje preduzeća u privrednoj grani

5.2.3 Vrednovanje regresijom P/B racia

 1. P/S racio

6.1 Određivanje prihoda

6.2 Vrednovanje P/S raciom zasnovano na fundamentima

6.3 Vrednovanje zasnovano na uporedivim P/S množiocima

 1. Odnos cene akcija (vrednosti sopstvenog kapitala) i novčanog toka – P/CF racio

7.1 Određivanje novčanog toka

7.2 Vrednovanje P/CF raciom zasnovano na predviđenim fundamentima

7.3 Vrednovanje P/CF raciom zasnovano na poređenju

 1. Množioci na nivou preduzeća

8.1 Množioc EV/EBITDA

8.2 Obračun množioca EV/EBITDA

8.3 EV/EBITDA – Vrednovanje zasnovano na fundamentima i poređenju

8.4 Ostali množioci na nivou preduzeća

8.5 Množioc vrednost preduzeća / prihodi (EV/sales racio)

 1. Vrednovanje pomoću specifičnih sektorskih množioca

9.1 Određivanje specifičnih sektorskih množioca

9.2 Određivanje vrednosti

9.3 Relativno vrednovanje – korisnici, pretplatnici i članovi

9.3.1 Studija slučaja – Vrednovanje Spotify

X IMOVINSKI PRILAZ: METOD AKUMULACIJE IMOVINE (ASSET ACUMAULATION METHOD)

 1. Metod akumulacije imovine – pojedinačna revalorizacija
 2. Proces metode akumulacije imovine
 3. Procedure vrednovanja pojedinačne imovine

3.1 Procena finansijskih sredstava

3.2 Procena nekretnina

3.3 Materijalna pokretna imovina

3.4 Nematerijalna imovina

3.4.1 Vrste nematerijalne imovine

3.4.2 Vrednovanje nematerijalne imovine

 1. Studija slučaja: Procena vrednosti kapitala metodom akumulacije imovine

XI VREDNOVANjE PRILIKOM MERDžERA I AKVIZICIJA

 1. Forme i vrste merdžera
 2. Motivi za M&A aktivnosti

2.1 Motivi za M&A aktivnosti i životni ciklus privredne grane

 1. Vrste akvizicija

3.1 Metode plaćanja

3.2 Prijateljska naspram neprijateljska preuzimanja

3.3 Preventivne mere protiv preuzimanja

3.4 Aktivne mere odbrane od preuzimanja

 1. Vrednovanje ciljnog preduzeća

4.1 Procena vrednosti ciljnog preduzeća analizom diskontovanja novčanog toka

4.2 Procena vrednosti ciljnog preduzeća pomoću analize uporedivih preduzeća i uporedivih transakcija

4.3 Poređenje analiza diskontovanja novčanog toka, uporedivih preduzeća i uporedivih transakcija u vrednovanju ciljnog preduzeća

 1. Vrednovanje kontrole

5.1 Studija slučaja: Vrednovanje kontrole pomoću metode diskontovanja novčanog toka

5.2 Studija slučaja: Vrednovanje kontrole pomoću modela rezidualnog dobitka

 1. Vrednovanje sinergije

XII VREDNOVANjE PREDUZEĆA SA NEMATERIJALNOM IMOVINOM

 1. Računovodstveni vs. proceniteljski tretman kapitalnih izdataka

1.1 Kapitalizacija poslovnih rashoda

1.2 Uticaj kapitalizacije rashoda na vrednovanje

 1. Vrednovanje brenda

2.1 Metode vrednovanja brenda

2.2 Damodaran prilaz vrednovanju brenda

2.3 Interbrand-ov metod vrednovanja brenda

2.4 Houlihan Valuation Advisor’s metod

2.5 Studija slučaj: Vrednovanje brenda- Bambi AD

LITERATURA

 

DODATNE INFORMACIJE I NARUČIVANJE:

Tel: +381 11 3284-269, 3284-761
Fax: +381 11 3284-485
Mob.: 063 70-111-20
E-mail: office@mngcentar.com

Trening

     
  8.200,00 + PDV (20%)

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking