Upravljanje promenama

Tip: Konsalting Šifra: 637 Zahtev za konsaltingom

Savremeno poslovanje u svim kompanijama, nezavisno od veličine i oblasti poslovanja, suočeno je sa stalnim promenama, bilo da su one zbog prepoznate potrebe ili zbog okolnosti na tržištu koje je sve zahtevnije i konkurentnije. Uz to, organizaciona kultura u kompanijama je često takva da postoji otpor prema promenama na svim nivoima, pa su delovi ili čitave kompanije veoma inertni. Kompanije se suočavaju sa velikim problemima i gubicima, ponekad i potpunim krahom, usled nepripremljenosti i neadekvatnog upravljanja promenama.

Budući da se tokom promena remeti normalno poslovanje preduzeća, od velike je važnosti da se one sprovedu planirano, brzo i efikasno. Menadžment mora da bude sposoban da:

 • na vreme prepozna i shvati potrebe i uzroke promena,
 • isplanira kako da pripremi teren za promenu i prevlada inerciju organizacije,
 • na pravi način iskomunicira i
 • motiviše zaposlene na promenu.
Za uspeh takvog projekta važno je i da odaberu adekvatnog agenta promena, kao i da planiraju, organizuju i vode čitav proces promena kroz sve faze realizacije promene u sistemu. Takođe, veoma važno je i da menadžeri znaju kako da stabilizuju organizaciju posle izvršenih  promena, uspostave efikasan sistem i održe novo stanje.
FAZE U IZVOĐENJU KONSULTANTSKOG PROJEKTA:

Dijagnoza stanja organizacije  

 • Izbor agenta promena
 • Primena alata, metoda i tehnika prikupljanja podataka
 • Analize podataka
 • Povratna informacija o rezultatima dijagnoze

Sprovođenje promena i Evaluacija rezultata sprovedenih promena

 • Planiranje procesa organizacionih promena
 • Organizovanje timova i njihove uloge u procesu organizacionih promena
 • Upravljanje strukturom moći tokom sprvođenja promena
 • Primena metoda i tehnika identifikovanje otpora promenama
 • Primena strategije i metoda za prevladavanja otpora promenama
 • Evaluacija: Kontrola i ocena organizacionih promena

Projekti upravljanja promenama se mogu odnositi na (primeri):

 • Razvoj sistema organizacionih inovacija
 • Razvoj liderstva
 • Razvoj sistema rukovođenja
 • Promene u radu timova
 • Razvoj sistema učenja u organizaciji
 • Transfer kompetencija u realno radon okruženje
 • Unapređenje timskog rada i komunikacije i dr.

Trening

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking