Pripremna obuka za polaganje ispita za carinskog agenta

Tip: Sertifikacija Šifra: 769 Trajanje: 58 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Mogućnost pohađanja face-to-face, online ili kombinovano (polaznici sami biraju način pohađanja koji im odgovara).

Obuka za carinske zastupnike je koncipirana u skladu sa Carinskim zakonom („Službeni glasnik RS“, broj 95/18) i Pravilnikom o programu i sadržini posebnog stručnog ispita, i izdavanju i oduzimanju dozvola za zastupanje u carinskom postupku („Službeni glasnik ", broj 42/19).

Učesnici će na obuci steći znanja neophodna za polaganje ispita za dobijanje licence za zastupanje u carinskom postupku.

Obuka obuhvata sledeće oblasti:

 1. Carinski sistem i postupak
 2. Carinska tarifa, poreklo robe, carinska vrednost i poreski sistem
 3. Poznavanje robe
 4. Spoljnotrgovinski i devizni sistem

Obuka u delu koji se odnosi na Carinsku tarifu obuhvata i nekoliko testova, kao i praktične primere ispitnih zadataka (svrstavanje robe, izračunavanje carine i drugih carinskih dažbina, carinske i poreske osnovice, PDV i akcize, kao i populjavanje deklaracije). Poslednji modul će biti organizovan kao radionica, gde će polaznici na konkretnim primerima savladati popunjavanje JCI obrasca i biće prikazani primeri popunjavanja carinskih deklaracija i drugih dokumenata.

Cilj obuke:

Priprema za polaganje ispita za dobijanje licence za zastupanje u carinskom postupku.

Teme:

Carinski sistem i postupak

 • Pojam carinskog sistema, carinskog postupka i posebnih postupaka,
 • Carinsko zastupanje –neposredno i posredno,
 • Ovlašćeni privredni subjekt,
 • Takse za usluge carinskog organa i odluke koje se odnose na primenu carinskih propisa,
 • Osnovni instituti carinskog sistema; carinsko područje Republike Srbije; carinski status robe; uvozne dažbine; carinski nadzor i kontrola,
 • Ulazak robe u carinsko područje Republike Srbije; pregled robe i uzimanje uzoraka; privremeni smeštaj robe; sažeta deklaracija,
 • Carinski postupci po vrstama saobraćaja: carinski postupak u putničkom saobraćaju; carinski postupak u drumskom saobraćaju; carinski postupak u rečnom saobraćaju; carinski postupak u vazdušnom saobraćaju; carinski postupak u železničkom saobraćaju; carinski postupak u poštanskom saobraćaju; carinski postupak za ekspresne pošiljke,
 • Stavljanje robe u carinski postupak; carinska obeležja; pregled robe; puštanje robe; nalazi i druge mere koje preduzimaju carinski organi; stavljanje robe u slobodan promet,
 • Posebni postupci: postupak tranzita (spoljni i unutrašnji); TIR i ATA karnet; postupci smeštaja (carinska skladišta i slobodne zone); postupci oplemenjivanja (aktivno i pasivno oplemenjivanje); postupci posebne upotrebe (privremeni uvoz i upotreba u posebne svrhe); postupak izvoza; pojednostavljeni postupci,
 • Isprave u carinskom postupku: carinske isprave; transportne isprave; komercijalne isprave; ostale isprave,
 • Carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak,
 • Carinski dug i obračun uvoznih dažbina,
 • Carinske povlastice; oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina,
 • Mere za zaštitu prava intelektualne svojine na granici.

 Carinska tarifa, poreklo robe, carinska vrednost i poreski sistem

 • Pojam, uloga i vrste carina; Pojam i podela carinskih tarifa; Nomenklature; Zakon o Carinskoj tarifi; Tarifske odredbe u Carinskom zakonu i drugim propisima;  Osnovna pravila za primenjivanje Carinske tarife,
 • Svrstavanje robe u Carinsku tarifu; Obavezujuće obaveštenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi,
 • Pojam carinske vrednosti i njena definicija po Carinskom zakonu; Elementi carinske vrednosti; Popusti i dodaci u fakturama koji se uključuju i koji se ne uključuju u carinsku vrednost; Metodi utvrđivanja carinske vrednosti; Načini izračunavanja carinske vrednosti zavisno od pariteta isporuke,  
 • Druge uvozne dažbine, takse i naknade (pojam, vrste, način obračuna),
 • Poreski sistem Srbije; Oporezivanje proizvoda akcizom; PDV; Oslobođenja od plaćanja poreskih obaveza,
 • Poreklo robe (nepreferencijalno i preferencijalno); Obavezujuće obaveštenje o poreklu robe,
 • Primeri svrstavanja proizvoda iz svih Odeljaka i Glava Carinske tarife neophodni za polaganje pismenog i usmenog dela ispita,
 • Odredbe koje se odnose na svrstavanje mašavina tekstilnih materijala, delova opšte upotrebe, delova mašina iz Odeljka XVI, setova u Carinsku tarifu.                          

Poznavanje robe

 • Podela i klasifikacija robe, kvalitet, uzimanje i obradu uzoraka, itd. sa naglaskom na upoznavanje sa osnovnim karakteristika određenih roba značajnih za trgovinsku razmenu Republike Srbije (poljoprivredni, prehrambeni i industrijski proizvodi),
 • Razmatrani proizvodi će biti dovođeni u vezu sa konkretnim Odeljcima i Glavama Carinske tarife i odgovarajućim napomenama u okviru njih.

Spoljnotrgovinski i devizni sistem

 • osnovni pojmovi u vezi sa spoljnotrgovinskim sistemom Republike Srbije i to: domaći i međunarodni izvori prava, načela spoljnotrgovinskog poslovanja, vrste spoljnotrgovinskih poslova, mere trgovinske politike, usluge u međunarodnom prometu,  vrste i oblici stranih ulaganja i drugo značajno za ovu materiju,
 • osnovni pojmovi u vezi sa deviznim sistemom Republike Srbije i to: izvori prava, poslovi koje uređuje Zakon o deviznom poslovanju i podzakonski propisi, instrumenti plaćanja, devizno tržište, platni promet i drugo.

Radionica (gratis):

 • popunjavanje JCI obrasca
 • Praktični primeri popunjavanja carinskih obrazaca i sl.

 

Po završetku obuke, polaznik će biti osposobljen da:

stekne znanja nephodna za polaganje ispita za dobijanje licence za zastupanje u carinskom postupku (pismeni i usmeni deo).

Dinamika izvođenja obuke:

 • četvrtak i/ili petak od 17:00- 20:30 časova
 • subota od 09:30-15:00 časova

 

Predavači:

Milka Živanović, načelnik Odeljenja za carinski sistem, Sektor za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija. Zaposlena u državnoj upravi od 2006. godine.  Specijalista za carinske postupke i carinska pojednostavljenja, sa dugogogodišnjim iskustvom u radu na izradi nacrta zakona i predloga podzakonskih akata iz oblasti carinskog sistema, bilateralnih i multilateralnih sporazuma iz oblasti carine.  Po obrazovanju diplomirani pravnik. Predavač sa dugogodišnjim iskustvom na seminarima i radionicama u zemlji i inostranstvu; autor mnogobrojnih članaka i komentara u stručnim časopisima.

Jelena Simić, savetnik u Odeljenju za carinski sistem, Sektor za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija. Zaposlena u državnoj upravi od 2011. godine, najpre u Ministarstvu finansija -Uprava za igre na sreću, a od 2012. godine u Ministarstvu finansija- Sektor za carinski sistem i politiku na radnom mestu za normativne poslove iz oblasti carinskog sistema. Po obrazovanju diplomirani pravnik, sa višegodišnjim iskustvom u radu na izradi nacrta zakona i predloga podzakonskih akata, međunarodnih konvencija i sporazuma iz oblasti carinskog sistema. Predavač na seminarima.

Nadica Pantović, načenik Odeljenja za carinsku politiku, Sektor za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija od 2005. godine. Prethodno radila u Upravi carina i privredi. Specijalista za carinsku tarifu, svrstavanje robe, poznavanje, poreklo i vrednost robe sa dugogogodišnjim iskustvom u radu na izradi nacrta zakona i predloga podzakonskih akata iz oblasti carinske politike, bilateralnih i multilateralnih sporazuma iz oblasti carine. Po obrazovanju diplomirani mašinski inženjer sa završenim  jednogodišnjim specijalističkim studijama na Fakultetu političkih nauka - Obuka za poslove Evropskih integracija. Predavač sa dugogodišnjim iskustvom na seminarima i radionicama u zemlji i inostranstvu; višegodišnji predsednik ispitne komisije za dobijanje licence za zastupanje u carinskom postupku; autor mnogobrojnih članaka i komentara u stručnim časopisima.

Tatjana Stanić, po obrazovanju diplomirani ekonomista sa završenim  jednogodišnjim specijalističkim studijama na Fakultetu političkih nauka - Obuka za poslove Evropskih integracija. Od 2004. godine zaposlena u Ministarstvu finansija, Sektor za carinski sistem i politiku, na radnom mestu viši savetnik za normativne i stručno analitičke poslove iz oblasti carinske politike. Specijalista za carinsku tarifu i poreklo robe. Član Radne grupe za reviziju Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu robe (PEM Konvencija). Predavač na seminarima i radionicama na temu pravila o poreklu robe i autor članaka i komentara u stručnim časopisima.

Lidija Nenadović, zaposlena u državnoj upravi od 2001. godine, najpre u Ministarstvu za rad i zapošljavanje, a od 2004. godine u Ministarstvu finansija – Sektor za carinski sistem i politiku, u zvanju samostalnog savetnika. Po obrazovanju diplomirani ekonomista sa dugogogodišnjim iskustvom u radu na izradi nacrta zakona i predloga podzakonskih akata iz oblasti carinskog sistema i politike, bilateralnih sporazuma o carinskoj saradnji, statističkim i analitičkim poslovima iz oblasti carinske politike, kao i poslovima vezanim za carinsku tarifu i svrstavanje robe. Predavač na seminarima i autor brojnih članaka i komentara u stručnim časopisima.

 

Trening

02.09.2022.-01.10.2022. 17:00 - 20:30 Br. sati: 58 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 84.800,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking