Obaveze zagađivača u oblasti zaštite životne sredine i problemi u praksi

Tip: Trening Šifra treninga: 447 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Seminar omogućava lakše razumevanje i primenu obaveza pravnog lica koje diktira oblast zaštite životne sredine. Zaposleni dobiju radne zadatke da:

 • prepoznaju tokom redovnog rada sve aspekte životne sredine,
 • preduzmu odgovarajuće mere da bi se dejstvo tih aspekata svelo na minimum,
 • racionalno troše prirodne resurse,
 • uračunavaju toškove zaštitne životne sredine u investicione i proizvodne troškove.

Prolaskom kroz oblasti koje su propisane Zakonom o zaštiti životne sredine i ilustrovanjem kroz primere iz prakse, polaznici dobijaju smernice i savete koje mogu primeniti u svojim kompanijama. Nakon seminara će biti spremni da svojom veštinom, stečenim ili proširenim znanjem, da reše probleme koji se javljaju pri redovnom radu ili akcidentnim situacijama.

U zavisnosti od delatnosti preduzeća imaju različite obaveze prema nadležnom organu. Pomoću ovih smernica svako će znati da:

 • prepozna koje obaveze se odnose na njihovo preduzeće,
 • naprave godišnje planove za racionalizaciju prirodnih resursa,
 • uračunaju troškove zaštite životne sredine u okviru investicionih i proizvodnih troškova.

Ciljna grupa:

 • Preduzeća, druga domaća i strana pravna lica i preduzetnici koji u obavljanju privredne i druge delatnosti koriste prirodne vrednosti, ugrožavaju ili zagađuju životnu sredinu.
 • Preduzeća koja u okviru svoje delatnosti racionalno troše prirodne resurse, uračunavaju troškove zaštite životne sredine u okviru investicionih i proizvodnih troškova, primenjuju propise i mere zaštite životne sredine propisane zakonom.

Cilj seminara:

Savladavanje veština prepoznavanje aspekata zaštite životne sredine i primena mera i alata za smanjivanje uticaja na životnu sredinu i obaveze koje proizlaze iz toga.

Teme:

 • Upoznavanje sa subjektima ZŽS i obaveze,
 • Posebni zakoni unutar oblasti ZŽS,
 • Integrisani sistem zaštite životne sredine (sprečavanje, kontrola, smanjivanje i sanacija svih oblika zagađivača),
 • Jačanje svesti o značaju ZŽS unutar kompanija usavršavanjem procesa rada i popularizacije,
 • Načelo "zagađivač plaća",
 • Aktivnosti koji utiču na životnu sredinu,
 • Tehnički i ekonomski aspekti koji se moraju postići,
 • Upravljanje otpadom, ambalažnim otpadom, opasne materije, buka i vibracija, zračenje,
 • Obaveze koje proizlaze iz Procena uticaja projekta na životnu sredinu i Integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja, procena opasnosti od udesa,
 • Zahtevi u pogledu emisija – uslovi za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti,
 • Sistemi za upravljanje ZŽS (SRPS ISO 14001, EMAS),
 • Izgled deklaracije, ekološki znak,
 • Obaveze operatera SEVESO postrojenja - udes,
 • Monitoring zagađivača,
 • Registar izvora zagađivača ŽS,
 • Ekonomski instrumenti – naknade za ZŽS,
 • Obaveza zagađivača, odgovornost za štetu, obaveza osiguranja, naknada štete onome ko pretrpi štetu,
 • Vrste propisanih dozvola, saglasnosti i planova.

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • Prepozna aspekte životne sredine koji se odnose na njegovo preduzeće;
 • Vrši izveštavanje nadležnog organa;
 • Ukalkuliše i predvidi troškove koje proizlaze iz obaveza prema zaštiti životne sredine;
 • Savetuje investitora pri izgradnji novog postrojenja o obavezama pre puštanja u rad;
 • Postupi prema nalozima, instrukcijama, dokumentima koji su urađeni prilikom dobijanja upotrebne dozvole, integrisane dozvole, koji su predviđeni planovima ili su naloženi rešenjem nadležnog organa;
 • Sprovede monitoring zagađivača.
Žužana Šandor Milošević

aktivan predavač i mentor, sa 15 godina iskustva, za usvajanje saznanja u oblasti: otpada, ambalažnog otpada, hemikalija, transporta opasnog tereta, uštede prirodnih resursa, podizanja svesti društveno odgovornog poslovanja. Interni proverivač u integrisanom menadžment sistemu ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS.

Samostalno, kao vođa projekta ili član projektnog tima učestvovala je u izradi nekoliko: Studija na temu zbrinjavanja poljoprivrednog ambalažnog otpada, Studija na temu strukture ambalažnog otpada na gradskim pijacama, Studije procene uticaja projekta na životnu sredinu u više pravnih lica različite delatnosti, Zahteva za dobijanje IPPC dozvole, Planova upravljanja otpadom, Planova upravljanja ambalažnim otpadom, Radnog plana postrojenja za tretman otpada i ostale potrebne dokumentacije.

Prvo radno iskustvo u Delta Holding korporaciji kao šef laboratorije za kontrolu kvaliteta a posle i rukovodilac fabrike za formulaciju sredstava za zaštitu bilja. 10 godina je na čelu Delta Paka, operatera za upravljanje ambalažnim otpadom. Aktivno učestvuje u državnim projektima izmene i dopune propisa u oblasti otpada, ambalažnog otpada, hemikalija i drugo.

Trenutna pozicija izvršnog direktora u građevinsko-projektantskoj kući Ljiljak doo gde se zajedno sa svojim stručnim timom bavi konsaltingom i pružanjem usluga privredi u oblastima zaštite životne sredine kao projektant, stručni savetnik, saradnik, predavač i konsultant.

Razgovor sa trenerom

Sa našim trenerom smo obavili razgovor u kome nam je ona otkrila sve o aktuelnim temama koje se obrađuju na treninzima iz oblasti upravljanja otpadom. Poslušajte u ovom videu!

Komentari učesnika

Pročitajte komentare učesnika ranije održanih seminara na ovu temu.

Trening

     
  22.400,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Seminar pun korisnih saveta i konkretn ih odgovora na sva naša pitanja! Ivana Stevanović, Savetnik za hemikalije , Misaco d.o.o.
 • Izuzetno korisno i motivišuće za proveru poslovanja firme u ovoj oblasti. Sjajno izlaganje uz praktične primere. Izraženo je iskustvo predavača. Rada Đuričić, Lice odgovorno za zaštitu životne sredine Gorenje doo Valjevo

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking