Liderstvo

Tip: Trening Šifra treninga: 680 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Lideri se razlikuju od menadžera jer lideri kreiraju nove vrednosti i vode ljude u promene. U savremenim uslovima poslovanja od izuzetne važnosti je da u preduzeću postoji liderstvo jer jedino na taj način će biti moguće da se preduzeće stalno menja i prilagođava konstantim promenama u okruženju. Jedino lideri prepoznaju šanse za kreiranje nove vrednosti i učenje organizacije. Stoga je veoma važno stvarati lidere unutar organizacije.

Metod rada na obuci obuhvata izlaganje predavača po temama, interaktivna diskusija predavača i učesnika i merenje liderskih karakteristika učesnika kursa primenom adekvatnih mernih instrumenata.

Ciljna grupa:

Top menadžment i srednji menadžment koji mogu preuzeti liderske uloge u organizaciji

Cilj treninga:

Cilj je preneti učesnicima  najnovija aplikativna saznanja u oblasti poslovnog liderstva i pružiti im saznanja o procesu, efektima, veštinama i preprekama efikasnog liderstva. 

Teme:

Definisanje liderstva: šta je to liderstvo i kako se razlikuje od menadžmenta?

 • Pojam i priroda liderstva u biznisu
 • Značaj liderstva u biznisu
 • Kriterijumi efektivnog liderstva
 • Liderstvo i menadžment
 • Diskusija: da li je svakoj organizaciji potreban lider?
 • Merenje stepena liderstva učesnika

Liderstvo i uticaj: kako lideri utiču na sledbenike?

 • Moć, autoritet i uticaj lidera
 • Izvori i vrste moći lidera
 • Strategije i taktike uticaja lidera
 • Diskusija: koja strategija i taktika uticaja je najefikasnija?
 • Merenje preferencije učesnika prema taktikama uticaja

Osobine i kompetencije lidera: koje osobine i kompetencije treba da ima lider?

 • Osobine lidera
 • Ličnost lidera
 • Kompetencije lidera
 • Diskusija: da li se lideri rađaju ili stvaraju?
 • Merenje liderskih osobina i kompetencija učesnika

Stilovi lidera: koji stilovi liderstva postoje i kako ih razlikujemo?

 • Stil orijentisan na ljude i stil orijentisan na zadatke
 • Autoritarni i demokratski stil
 • Diskusija: koji stilovi liderstva su najefikasniji i zašto?
 • Merenje stilova liderstva učesnika

Modeli liderstva: kako se stil liderstva prilagođava situaciji i koji faktori utiču na izbor stila liderstva?

 • Situacioni model liderstva
 • Kontigentni model
 • Model put – cilj
 • Model razmene
 • Transformacioni model
 • Diskusija: da li i koliko lider može da prilagođava svoj stil situaciji i koji su faktori najvažniji u izboru stila liderstva?
 • Merenje situacionih stilova liderstva učesniika, merenje transformacionog liderstva učesnika; merenje odnosa učesnika prema saradnicima

Liderstvo i organizaciona kultura: kako lider kreira kulturu organizacije?

 • Pojam i značaj organizacione kulture
 • Sadržaj organizacione kulture
 • Uloga lidera u kreiranju, održavanju i jačanju kulture
 • Nacionalna kultura i liderstvo
 • Diskusija: kako nacionalna kultura utiče na liderstvo u našoj zemlji?
 • Merenje organizacione kulture preduzeća

Po završetku tereninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume važnost liderstva u preduzeću,
 • Razume razliku između liderstva i menadžmenta,
 • Poznaje pristupe liderstvu i koncepte liderstva,
 • Poznaje stilove liderstva i uslove u kojima su oni efikasni,
 • Izabere i primeni odgovarajući stil liderstva,
 • Prepozna ulogu lidera u kreiranju i promeni organizacione kulture.

Trening

     
  19.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking