Obračun poreza na dobit i sastavljanje poreskog bilansa

Tip: Trening Šifra treninga: 60 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Obračun poreza na dobit pravnih lica predstavlja veoma kompleksan zadatak svakog poreskog obveznika, zato što zahteva kompletnu analizu celokupnog poslovanja u toku godine sa ciljem usklađivanja prihoda i rashoda sa zakonskom regulativom koja definiše ovaj poreski oblik.

Iskustvo pokazuje da privredni subjekti često, iz nerazumevanja ili neadekvatne primene poreskih propisa, propuste da podnesu:

 • određeni podnesak
 • obračunaju određeni porez

i da zbog toga kasnije plaćaju kaznene penale, koji često nisu u skladu sa težinom učinjenih prekršaja. Isto tako, poreski obveznici često plate određeni porez, a da obaveza nije ni postojala, kako bi se osigurali od eventualne odgovornosti.

Seminar je koncipiran na način da se kroz zakonske norme i konkretne primere analizira svaka pojedinačna pozicija Poreskog bilansa, kako bi učesnici prepoznali svoje eventualne obaveze i svoja prava iz tekućih i predstojećih poslovnih transakcija koje je neophodno tretirati u postupku godišnjeg obračuna poreza na dobit.

Ciljna grupa:

Šefovi računovodstva, finansijski direktori, poreski i finansijski savetnici, poreski inspektori, interni i eksterni revizori.

Cilj seminara:

Prezentacija postupka planiranja poreza na dobit i obračuna poreza na dobit kroz interaktivnu komunikaciju učesnika i predavača, sa ciljem optimizacije ove vrste poreza i postizanja što višeg nivoa zakonitog postupanja kao osiguranja od rizika ulaženja u poreski prekršaj sa jedne, odnosno plaćanja što manjeg iznosa poreza sa druge strane.

Teme:

 • Poreski obveznici – identifikacija
 • Usklađivanje prihoda i rashoda po pojedinačnim pozicijama Poreskog bilansa
 • Poreska amortizacija
 • Kapitalni dobici i gubici
 • Povezana lica i transferne cene
 • Obračun oporezive dobiti
 • Poreski krediti i olakšice
 • Poreska prijava
 • Podnošenje obrazaca i plaćanje akontacija

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • razume koncept i suštinu zakonskih propisa,
 • prepozna nameru zakonodavca i uspostavi vezu sa konkretnim transakcijama iz svog poslovanja koje su od uticaja na oporezivu dobit,
 • planira visinu poreza na dobit u toku poslovne godine,
 • sastavi Poreski bilans prema Zakonu i optimizira porez na dobit u okviru zakonskih mogućnosti.

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking