Kapitalno budžetiranje u kontrolingu

Tip: Trening Šifra treninga: 25 Trajanje: 12 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

*Za polaznike treninga besplatan konsalting sa predavačem!*

Osnovna svrha postojanja kompanija je kreiranje dodate vrednosti za vlasnike. Uloga kontrolera kao podrške menadžmentu u kreiranju dodate vrednosti je veoma važna i odnosi se na podršku menadžmentu:

 • u operativnoj sferi poslovanja kompanije i
 • na području investicionih aktivnosti kompanije.

Zbog toga svaki kontroler treba da ovlada kapitalnim budžetiranjem, koje predstavlja kontinuirani interaktivni proces identifikovanja i izbora investicija u dugoročnu aktivu.

U tom cilju na ovom treningu će biti pored predstavljanja metodologije kapitalnog budžetiranja organizovana i radionica u okviru koje će učesnici imati priliku da pomoću Excel alata primene principe i alate kapitalnog budžetiranja na realne situacije sa kojima se mogu sresti u svom radu.

Ciljna grupa:
Zaposleni u kontrolingu, finansijama, računovodstvu, kao i svi ostali zainteresovani.

Cilj treninga:

Primena kapitalnog budžetiranja u kontrolingu

Teme:

 • Zašto kapitalno budžetiranje u kontrolingu?
 • Proces kapitalnog budžetiranja
 • Osnovni principi kapitalnog budžetiranja
 • Vremenska vrednost novca
 • Određivanje cene kapitala (diskontne stope)
 • Specifični problemi određivanja diskontne stope u Republici Srbiji
 • Kriterijumi za donošenje investicionih odluka (neto sadašnja vrednosti, interna stopa prinosa, period povrata, diskontovani period povrata, prosečna računovodstvena stopa prinosa, indeks profitabilnosti)
 • Projekcija novčanih tokova
 • Analiza i evaluacija projekata
 • Analiza osetljivosti i scenario analiza
 • Savremeni alati u kapitalnom budžetiranju (Monte Carlo simulacija, realne opcije)
 • Najčešće zamke u kapitalnom budžetiranju
 • Modeli vrednovanja kompanije (diskontovanja novčanih tokova, rezidualni dobitak, relativno vrednovanje)

RADIONICA I: Primena kapitalnog budžetiranja u poslovnom planu:

 • Investiciono ulaganje
 • Izvori finansiranja
 • Finansijski plan (bilans uspeha projekta, plan otplate kredita, plan obrtnih sredstava, itd)
 • Ocena efikasnosti poslovnog plana (finansijskih tok, ekonomski tok, vreme povrata, neto sadašnja vrednosti investicionog projekta, interna stopa prinosa, analiza osetljivosti,…)

RADIONICA II: Procena vrednosti preduzeća:

 • Ocena vrednosti ciljnog preduzeća (vrednosti kontrole, vrednosti sinergije, …)
 • Ocena vrednosti sopstvenog preduzeća (procene vrednosti brenda, ….)

Po završetku treninga, polaznik je osposobljen da:

 • Prepozna značaj kapitalnog budžetiranja u kontrolingu
 • Razume proces i principe kapitalnog budžetiranja
 • Prepozna vremensku vrednost novca
 • Obračuna i interpretira cenu kapitala
 • Prepozna faktore koji deluju na cenu kapitala, uključujući i one koji su pod kontrolom preduzeća i one koji su van kotrole preduzeća
 • Obračuna i interpretira investicione kriterijume
 • Izvrši evaluaciju investicionih projekata na osnovu obračuna odgovarajućih investicionih kriterijuma
 • Poredi projekte
 • Razume razliku između novčanih tokova i računovodstvenog profita
 • Razume šta je inkrementalni novčani tok
 • Razume uticaj promena na obrtnom kapitalu na novčane tokove
 • Primeni analizu osetljivosti i scenario analizu u kapitalnom budžetiranju
 • Upozna se savremenim alatima u kapitalnom budžetiranju
 • Izbegne zamke u kapitalnom budžetiranju
 • Prepozna pokretače vrednosti
 • Oceni vrednost ciljnog i sopstvenog preduzeća
 • Primeni Excel alate u kapitalnom budžetiranju

 

Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima je veoma bogato sa do sada održanih preko 1500 treninga i obuka u oblasti finansija i računovodstva. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finansijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

Vrednovanje brenda: Bambi a.d.

 

U sledećem primeru je prikazana procena vrednosti brenda preduzeća Bambi korišćenjem Damodaran metode suviška prinosa. Pogledajte po kom principu funkcioniše ova metoda i kako se može primeniti u praksi.

Trening

20.06.2024.-21.06.2024. 09:30 - 15:00 Br. sati: 12 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 44.200,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking