Poreski tretman dnevnica i naknada za prevoz i službena putovanja

Tip: Trening Šifra treninga: 715 Trajanje: 3 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Na seminaru će biti obrađena tema poreskog tretmana prihoda fizičkih lica sa stanovišta poreza na dohodak građana kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po osnovu dnevnica i naknada troškova zaposlenima, kao i licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca.

Navedena materija je od značaja za pravna lica rezidente Republike Srbije (isplatioce prihoda po osnovu kojih se obračunavaju i plaćaju porezi i doprinosi po odbitku) koji imaju obavezu da obračunaju i plate porez i doprinose i da nadležnom poreskom organu podnesu poresku prijavu, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Ciljna grupa:

Pravna lica - rezidenti Republike Srbije, koji kao isplatioci prihoda fizičkim licima obračunavaju i plaćaju po odbitku porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Cilj seminara:

Na osnovu celovitog sagledavanja rešenja koja su sadržana u zakonu i sticanja veština u vezi sa njihovom praktičnom primenom, omogućava se da obveznici u svakom konkretnom slučaju pravilno primene propise i shodno tome imaju mogućnost da realizuju odgovarajuće poslovno, tj. poresko planiranje.

Teme:

 • Naknada troškova službenog putovanja zaposlenih
 • Poreski aspekt i radno-pravni tretman
 • Neoporezivi iznosi
 • Dnevnica za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu
 • Troškovi smeštaja na službenom putovanju
 • Naknada prevoza
 • Isplate iznad neoporezivog iznosa
 • Utvrđivanje poreske osnovice
 • Naknade troškova putovanja članovima organa uprave
 • Naknade troškova putovanja licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U meri u kojoj je polaznik za to sposoban (imajući u vidu stepen samostalnosti i odgovornosti saglasno poslovima radnog mesta), samostalno primenjuje i tumači odredbe Zakona o porezu na dohodak gradjana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranja i na taj način korektno izvršava poreske obaveze po osnovu  isplata dnevnica i naknada troškova službenog putovanja.

 

Svetlana Kuzmanović Živanović

Rukovodilac Grupe za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija RS.

Poreski tretman dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo

U ovom članku pročitajte više o zakonskim propisima koji uređuju visinu dnevnice službenog puta i ostale troškove putovanja.

Trening

     
  18.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking