Upravljanje učinkom zaposlenih- Performans menadžment

Tip: Trening Šifra treninga: 519 Trajanje: 8 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Ako ljudi proizvode održivu konkurentsku prednost onda su sistemi upravlјanja učincima klјučni alati za transformaciju talenata i motivacije lјudi u stratešku poslovnu prednost. Tokom protekle decenije koncept “upravljanje učinkom” (Performance Management) sve više dobija primat u odnosu na koncept “ocenjivanje učinka” (Performance Appraisal) u mnogim organizacijama, kako u svetu tako i kod nas. Dok je ocenjivanje naglašavalo periodičnu (obično godišnju) ocenu radne uspešnosti zaposlenih, upravljanje učinkom odnosi se na kontinuirani proces koji uključuje:

 • postavljanje i usklađivanje ciljeva,
 • obuku i razvoj zaposlenih,
 • pružanje neformalnih povratnih informacija,
 • formalno vrednovanje učinka i
 • povezivanje rezultata s priznanjima i nagradama.

Menadžeri svih nivoa su pod stalnim i rastućim pritiskom unapređenja efikasnosti i efektivnosti u svojoj sferi delovanja i odgovornosti i upravo je ovo alat koji im može biti od suštinske važnosti. Ako je učinak nešto što ljudi rade i što se može opažati, upravljanje učinkom bi bilo sistematsko i kontinuirano identifikovanje, merenje, razvijanje i usklađivanje performansi sa postavljenim ciljevima ili očekivanjima.

Svrha ovog kontinuiranog procesa je kako poboljšanje uspešnosti zaposlenih tako i učinka organizacije. Ovaj upravljački pristup je od ključnog interesa i za male i za velike organizacije - profitne i neprofitne, proizvodne i uslužne u privatnom i javnom sektoru, za sve industrije - domaće i globalne. Na kraju krajeva, ukupne performanse organizacije zavise od učinka svakog zaposlenog pojedinačno, bez obzira na veličinu, svrhu ili druge njene karakteristike.

Na žalost, vrlo mali broj kompanija koristi svoje postojeće sisteme upravlјanja performansama na potpun, svrsishodan i produktivan način, iz mnogo razloga a najčešće zbog toga što se ne uzima u obzir da je to odgovornost svih onih koji se nalaze na rukovodećim pozicijama a ne samo sektora za HR. Često se i kompetencije za sprovođenje procesa upravljanja učinkom potcenjuju ili previđaju, a menadžerima je potrebno da umeju da odrede jasne, merljive i ostvarljive ciljeve, da znaju da definišu i procene profil kompetencija zaposlenih, da su vešti u tome kako da prikupe i pruže korisne povratne informacije, kako da identifikuju, izmere i procene performanse, kako da razvijaju i obučavaju zaposlene kako bi poboljšali uspeh u radu itd.

Ova obuka je namenjena svima onima kojima je potrebna podrška u izradi i dizajniranju sistema upravlјanja učincima ali i u preduzimanju korektivnih mera u okviru postojećih sistema.

Tokom treninga primenjivaće se sledeće metode rada: predavanje, diskusija, simulacija, razmena iskustava, studija slučaja.

Cilj treninga:

Unapređenje znanja i veština polaznika u pogledu poznavanja i primene upravljanja radnim učinkom zaposlenih.

Ciljna grupa:

Rukovodioci svih nivoa, vlasnici firmi, HR menadžeri i HR specijalisti

Teme:

 • Pojam učinka (performansi) u organizaciji
 • Svrha, principi, osobine i koristi upravljanja učinkom
 • Tradicionalni Vs. moderni pristup
 • Koraci u uspostavljanju sistema upravljanja učinkom
 • Faze procesa upravljanja učinkom
 • Postavljanje ciljeva na različitim nivoima
 • Indikatori performansi (učinka)
 • Primena različitiih modela – Balansirana lista ciljeva (Balanced Scorecard - BSC), Upravljanje ciljevima (Management by Objectives - MBO), Upravljanje kompetencijama (Management by Competencies - MBC), Točak performansi (The Performance Wheel)
 • Primeri dobre prakse i upravljanje učinkom u budućnosti

Po završetku treninga polaznik će biti osposobljen da:

 • uspostavi proces upravljanja učinkom i vezu sa poslovnom strategijom i strategijom upravljanja ljudskim resursima;
 • poznaje principe kaskadiranja ciljeva;
 • poznaje korake u uspostavljanju sistema i procese za upravljanje učinkom;
 • objasni svrhu, značaj i specifičnosti procesa upravljanja učinkom;
 • definiše uloge i odgovornosti menadžera u čitavom procesu;
 • poznaje i razume razliku između pojedinih faza procesa upravljanja učinkom;
 • postavlja i usklađuje ciljeve u sistemu upravljanja radnim učinkom;
 • primeni više modela i tehnika za upravljanje učinkom;
 • analizira i vrednuje primere dobre prakse za sprovođenje efikasnog upravljanja učinkom.

 

Audio komentari učesnika treninga

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih treninga "Upravljanje učinkom zaposlenih - performans menadžment".

Komentari učesnika

Pogledajte komentare učesnika prethodnih treninga na temu performans menadžmenta.

Alat za razvoj sistema upravljanja učinkom

Ovaj koristan alat Vam može pomoći da razumete faze i korake u razvoju sistema za upravljanje učinkom. Postavite nam pitanja i zakažite uvodne besplatne konsultacije ukoliko imate nameru da radite na organizacionom razvoju.

Formular za upravljanje učinkom sa individualnim razvojnim planom

Preuzmite Formular za upravljanje učinkom zaposlenih i primenite ga u svom radnom okruženju.

Prezentacija- Upravljanje radnim učinkom na competency based principu

U prezentaciji je dat kratak onovni pregled- kroki Kompetencija kao jedne od najvažnijih oblasti kako u razvoju tako i u upravljanju ljudskim resursima. Kompetencije postaju sve značajnije u stručnoj javnosti, na globalnom nivou, u proteklih petnaestak godina, sa trendom rasta pristupu koji možemo da označimo kao Competency based HR.

Tipične greške u proceni radnog učinka

Objektivnost procene učinka i, na specifičan način, potencijala, čak i pored preciznih instrumenata za istraživanje, ostaje i dalje cilj kome se teži, i ka kome treba usmeriti sve napore i svu moguću pažnju.

Radna procedura - Sistem upravljanja učinkom

Sistem upravljanja učinkom ( Performance Management sistem)  povezuje pojedinačni uspeh zaposlenih i uspeh kompanije na taj način što objedinjuje organizacione, sektorske i individualne ciljeve i unapredjuje pojedinačnu i timsku efikasnost. Sistem upavljanja učinkom se bazira na rezultatima; on je fleksibilan i prilagodljiv promenama u poslovanju kao i zahtevima  pozicije. Korporativna kultura i lični razvoj  su dodatni  aspekti koji se jačaju putem Sistema upravljanja učinkom.

Trening

08.06.2024. 09:30 - 16:00 Br. sati: 8 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 21.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
23.12.2024. 09:30 - 16:00 Br. sati: 8 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 21.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Trening je bio izuzetno koristan jer je potvrdio neka gledišta koja sam imao. Takođe sam dobio dosta odličnih ideja koje bih primenio u praksi u kompaniji u kojoj radim. Vladimir Prebiračević, Rukovodilac sektora ljudskih resursa, PP Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad
 • „Bilo je bio korisno, zanimljivo i trening je ispunio očekivanja. Saznali smo nova znanja koja su primenljiva u našem radu. Radoš Popadić, Rukovodilac tima u poslovanju sa korporativnim klijentima Piraeus Bank Beograd
 • Trening je bio veoma zanimljiv i koristan u smislu sticanja novih znanja i upoznavanja sa iskustvima drugih polaznika. Biljana Subotički, Menadžer informatike, Cimos Livnica Kikinda a.d.
 • Fokusirano i konkretno. Predavač je tačno znao o čemu govori i nije mistifikovao ovu temu. Dao je tačno onoliko primera van okvira koliko je potrebno da bi se stekla širina. Ispunio je i vise od očekivanog. Milica Milošević, Specijalista za razvoj zaposlenih Mozzart d.o.o.

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking