Upravljanje posebnim tokovima otpada

Tip: Trening Šifra treninga: 452 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Upravljanje posebnim tokovima otpada je tema koja je od velikog značaja za kompanije.

Seminar je koncipiran tako da polaznike upozna s tim da je sakupljanje i reciklaža posebnih tokova otpada neophodan uslov za uštedu prirodnih resursa i smanjenje zagađenja životne sredine koje može nastati zbog nekontrolisanog odlaganja otpada.

Učesnici će dobiti saznanja da je cilj reciklaže odnosno tretmana otpada promena fizičkih, hemijskih ili bioloških karakteristika otpada sa ciljem smanjenja ili neutralizacije njegovih opasnih karakteristika, a da bi postojala mogućnost iskorišćavanja različitih materijala, neophodno je da materijali budu razdvojeni. Reciklaža otpada daje kao rezultat minimizacijua otpada, ekonomsku korist, Očuvanje resursa, a da bi sve navedeno postiglo neophodno je postojanje stimulirajuće regulative.

Shodno navedenom , u okviru opštih ciljeva u energetski efikasnom upravljanju otpadom, između ostalih, polaznici treninga će moći da saznaju sledeće ciljeve reciklaže:

 •  implementacija održavanja informacionog sistema koji pokriva tok materijala svih vrsta otpada, postrojenja za tretman, preradu i iskorišćenje materijala iz otpada i postrojenja za konačni tretman  otpada,
 •  racionalno korišćenje sirovina i energije i upotreba alternativnih goriva iz otpada,
 •  usmeravanje materijalnog toka otpada zasnovanog na ponovnom iskorišćenju materijala i energije sa ciljem redukovanja količina, što je poseban nacionalni interes.

Polaznici seminara će se upoznati sa reciklažnim tehnologijama, koje predstavljaju osnov za unapređenje reciklažne industrije i uspostavljanja zelene ekonomije. Otpad nije otpad, već sirovina za izradu novih proizvoda, u skaldu sa najnovijim tehnološkim procesima i operacijama. Neophodno je razumeti otpadne reciklabilne materijale koji otiču iz posebnih tokova otpada, koje se koriste u procesu reciklaže, sa različitim sadržajima potencijalnih korisnih i nekorisnih komponenti za izradu novog proizvoda.

Predavač će učesnisnicima pojasniti termin reciklaže otpada, vrste reciklabilnog otpada, značaj uvođenja primarne i sekundarne separacije otpada na mestu nastanka radi reciklaže,  mogućnosti korišćenja opasnog otpada kao sekundarnih sirovina i sa načini i metode reciklaže otpada, u cilju smanjenja odlaganja otada na deponije i smanjenja zagađenja životne sredine.

Kroz praktične primere ukazaćemo na smernice za efikasno upravljanje posebnim tokovima otpada.

Ciljna grupa:

 • Proizvođači/generatori posebnih tokova otpada ( preduzeća, kompanije, zdravstvene ustanove i druga pravna lica);
 • Operateri posebnih tokova otpada;
 • Sakupljači posebnih tokova otpada;
 • Recikleri posebnih tokova otpada;
 • Sva druga lica zainteresovana za ovu temu.

Cilj seminara:

Unapređenje znanja polaznika treninga o značaju organizovanog sakupljanja, reciklaže i upotrebe posebnih tokova otpada.

Teme:

 • Zakonska regulativa u RS;
 • Pojam i značenje posebnih tokova otada, stanje u oblasti posebnih tokova otpada;
 • Upravljanje posebnim tokovima otpada:
  • Reciklaža neopasnog i opasnog otpada,
  • Reciklažne tehnologije,
  • Efekti recikliranja,
  • Smanjenje zagađenja kroz proces organizovanog sakupljanja otpada radi reciklaže,
  • Primarna selekcija otpada kao osnovni uslov za reciklažu,
  • Strategija organizovanog i potpunog recikliranja otpadnih materijala,
  • Reciklaža posebnih tokova otpada,
  • Reciklabilne vrste otpada (sekundarne sirovine),
  • Električni i elektronski otpad, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila,
  • Posebni tokovi neopasnog otpada i reciklaža u Republici Srbiji- Ambalaža i ambalažni otpad.
 • Vrste tretmana otpada/reciklažne tehnologije,
 • Primena i primeri dobre prakse

Po završetku seminara polaznik je osposobljen da:

Na adekvatan način u praksi primeni stečena znanja o

 • reciklaži posebnih tokova otpada,
 • značaju recilaže i upotrebe otpada za dobijanje novih reciklabilnih materijala,
 • samostalnom istraživanju i ispitivanju reciklabilnih vrsta otpada i određivanje mera za maksimalno iskorišćenje istih,
 • unapređenju reciklažne industrije i razvoju zelene ekonomije kao osnove za uspostavljanje cirkularne ekonomije.

Trening

     
  14.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking