Sertifikovani finansijski analitičar (XVII generacija)

Tip: Sertifikacija Šifra: 77 Trajanje: 42 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

*Svim učesnicima je obezbeđen Excel Spreadsheets prilagođen zvaničnim obrascima finansijskih izveštaja u Republici Srbiji!*

Obuka za finansijskog analitičara i sertifikacija razvijena je na osnovu standarda kompetencija u oblasti finansijske analize. Nju prati detaljna i pažljivo razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta same obuke, sertifikacije kao i njene praktične relevantnosti.

Programom su detaljno definisane kompetencije (znanja, veštine i stavovi za obavljanje poslova finansijskog analitičara) koje će biti predmet obuke koja je inače modularnog tipa. Takođe, sastavni deo ovog programa su i indikatori učinka/postignuća koji definišu profesionalne standarde - standarde dobro obavljenog posla odnosno kompetencije koje se očekuju od kandidata u toku sertifikacije.

Program je baziran na praksi rada u oblasti finansijske analize i samo u neophodnoj meri je oslonjen na teoriju. Naglasak je na ovladavanju tehnikama, metodologijama i konceptima finansijske analize koje omogućavaju direktnu i neposrednu primenu u svakodnevnom radu. Svaki učesnik pored skripti dobija alate za primenu na svom radnom mestu ili u svojoj organizaciji.

Sticanje znanja iz oblasti finansijske analize je neophodan preduslov za efikasno upravljanje preduzećem. Finansijska analiza se koristi prilikom donošenja strategijskih odluka, ali i na nivou operativnog odlučivanja. Procesi planiranja, kontrole i organizovanja u preduzeću nezamislivi su bez primene finansijske analize.

Cilj programa je da osposobi polaznike za praktičan i samostalan rad u ovoj oblasti. Polaznik će se u okviru programa osposobiti i za korišćenje Excel alata u kojima su artikulsani alati i tehnike finansijske analize. Ovi Excel alati su kreirani prema obrascima finansijkih izveštaja u Republici Srbiji.

U toku programa oni će biti osposobljeni za primenu finansijske analize i iz perspektive internog i iz perspektive eksternog korisnika finansijskih izveštaja. Sposobnosti kojima će ovladiti će im omogućiti da sagledaju da li analizirani entitet kreira dodatu vrednost, kakva je njegova zarađivačka moć, kakvi su mu budući izgledi za rast,, koji su njegovi finansijski i poslovni rizici, da li entitet ima optimalnu strukturu kapitala, gde se nalaze kritične tačke u njegovom poslovanju.

Finansijski analitičar spada među najtraženija zanimanja na tržištu rada bilo da je reč o privatnim kompanijama, bankama, osiguravajućim kućama, javnim preduzećima. Omogućite sebi sigurnost radnog mesta i razvoj karijere, a vašim kompanijama unapređenu efikasnost i poboljšani učinak.

Kandidatima će biti omogućeno da dobiju mentorsko vođenje tokom trajanja obuke, u procesu izrade projektnih zadataka, putem elektronskih komunikacija ili prema dogovoru, od strane predavača. Intervju sa finansijskim konsultantom i trenerom, mr Draženkom Lukačem pročitajte ovde.

Ciljna grupa:

 • zaposleni u bankama na poslovima ocene boniteta komitenata pravnih lica, revizori, zaposleni u finansijskoj funkciji preduzeća, top menadžeri, procenitelji, brokeri, investicioni savetnici, portfolio menadžeri, i svi koji žele da unaprede praktična znanja u oblasti finansijske analize.

Cilj obuke:

Ovom kvalifikacijom stičete praktična znanja i veštine neophodne za rad u oblasti finansijske analize.

Moduli:

 • Modul I: Uvod u analizu finansijskih izveštaja
 • Modul II: Razumevanje bilansa uspeha
 • Modul III: Razumevanje bilansa stanja
 • Modul IV: Razumevanje izveštaja o tokovima gotovine
 • Modul V: Analiza amortizacije, tretmana obezvređenja imovine i odluka o kapitalizaciji rashoda
 • Modul VI: Analiza odloženih poreza i rezervisanja
 • Modul VII: Tehnike finansijske analize
 • Modul VIII: Primena analize finansijskih izveštaja
 • Modul IX: Analiza kvaliteta sistema finansijskog izveštavanja

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Razume informacione moći i rizike finansijskih izveštaja,
 • Identifikuje razlike između računovodstvene slike preduzeća i njegove ekonomske realnosti,
 • Identifikuje uticaj izbora različitih računovodstvenih politika na finansijsku poziciju i dobitna ostvarenja preduzeća,
 • Primeni opštu analizu finansijskih izveštaja,
 • Primeni racio analizu finansijskih izveštaja,
 • Razume limite racio analize finansijskih izveštaja,
 • Analizira poslovne, investicione i finansijske aktivnosti preduzeća,
 • Razume načine na koje preduzeće generiše gotovinu,
 • Primeni analizu novčanih tokova u oceni kvaliteta tradicionalnih finansijskih izveštaja,
 • Razume značaj napomena uz finansijke izveštaje
 • Oceni performanse vlastitog preduzeća i izgradi adekvatan mehanizam kontrole poslovanja,
 • Primeni različite modele za procenu rizika od bankrotstva
 • Oceni bonitet preduzeća
 • Primeni metode analize finansijskih izveštaja u stvaranju kvalitetne osnove za kratkoročno i dugoročno budžetiranje,
 • Primeni metode analize finansijskih izveštaja prilikom ocene osnovnih inputa u različitim modelima vrednovanja preduzeća,
 • Praktično primeni savremene nestandardne alate finansijske analize i pomoću njih otkrije kreativnu (neadekvatnu) računovodstvenu praksu.

 

Dinamika izvođenja obuke:

 • subotom od 09:30-15:00 časova

MODULI

Uvod u analizu finansijskih izveštaja

 • Značaj finansijskog izveštavanja i analize finansijskih izveštaja
 • Uloga osnovnih finansijskih izveštaja(bilansa stanja, biansa uspeha, izveštaja o
 • ostalom rezultatu, izveštaja o tokovima gotovine i izveštaja o promenama na
 • kapitalu) u oceni uspešnosti i finansijske pozicije preduzeća
 • Značaj napomena uz finansijske izveštaje
 • Uticaj primene različitih računovodstvenih politika i računovodstvenih procena na iskazane vrednosti pozicija u finansijskim izveštajima
 • Uloga eksterne revizije finansijskih izveštaja, vrste mišljenja revizora i važnost efektivne interne kontrole
 • Dodatno ispitivanje kvaliteta finansijskih izveštaja iako imaju čisto mišljenje revizora
 • Izvori informacija o preduzeću koji se ne nalaze u godišnjem izveštaju.
 • Faze procesa analize finansijskih izveštaja

Razumevanje bilansa uspeha

 • Struktura i osnovne komponente bilansa uspeha
 • Opšti principi priznavanja prihoda i obračunskog računovodstva i njihove implikacije na analizu finansijskih izveštaja
 • Opšti principi priznavanja rashoda, kao što su princip sučeljavanja (uzročnosti), specifične primene principa priznavanja rashoda (amortizacija, vrednovanje zaliha) i njihove implikacije na analizu finansijskih izveštaja
 • Značaj razlikovanja između poslovnih i neposlovnih, kao i između permanentnih i ne permanentnih komponenti bilansa uspeha
 • Ocena performanse preduzeća pomoću horizontalne i vertikalne analize bilansa uspeha i racio brojeva zasnovanih na bilansu uspeha
 • Računovodstvena klasifikacija pozicija koje su isključene iz bilansa uspeha ali su uključene u izveštaj o ostalom rezultatu
 • Komponente izveštaja o ostalom rezultatu i njihove implikacije na finansijsku analizu

Razumevanje bilansa stanja

 • Komponente imovine, obaveza i sopstvenog kapitala i uloga bilansa stanja u finansijskoj analizi
 • Osnove za vrednovanje (npr. istorijski trošak i fer vrednost) imovine i obaveza uključujući obrtnu imovinu, tekuće obaveze, materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu
 • Značaj obelodanjivanja u napomenama o vanbilansnim pozicijama
 • Bilans stanja, horizontalna i vertikalna analiza bilansa stanja i racio brojevi zasnovani na bilansu stanja

Razumevanje izveštaja o tokovima gotovine

 • Klasifikacija izveštaja o tokovima gotovine na: poslovne aktivnosti,investicione aktivnosti i aktivnosti finansiranja
 • Razlika između direktne i indirektne metode pripremanja dela izveštaja o tokovima gotovine koji se odnosi na poslovne aktivnosti
 • Veza izveštaja o tokovima gotovine sa bilansom uspeha i bilansom stanja
 • Obračun slobodnih novčanih tokova koji pripadaju preduzeću i slobodnih novčanih tokova koji pripadaju vlasnicima
 • Obračun racio brojeva zasnovanih na izveštaju o tokovima gotovine i ocena tekućih performansi preduzeća i budućih izgleda preduzeća na osnovu tih pokazatelja
 • Uloga analize izveštaja o tokovima gotovine u analizi kvaliteta dobitka

Analiza amortizacije, tretmana obezvređenja imovine i odluka o kapitalizaciji rashoda

 • Izbor metode amortizacije i njen uticaj na finansijske izveštaje, racio brojeve i poreze
 • Primena računovodstvenih politika vezanih za obezvređenje imovinei njen uticaj na finansijske izveštaje i racio brojeve
 • Uticaj kapitalizacije rashoda naspram tretmana tih rashoda kao rashoda perioda na neto dobitak, sopstveni kapital, novčani tok iz poslovnih aktivnosti i racio brojeve
 • Nematerijalna imovina koju treba priznati u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima

Analiza odloženih poreza i rezervisanja

 • Šta su odložena poreska sredstva i odložene poreske obaveze i kako nastaju
 • Veza između obezvređenja imovine i odloženih poreskih sredstava i njihov uticaj na analizu finansijskih izveštaja
 • Faktori koji određuju da li odložene poreske obaveze tretirati kao kapital ili kao obaveze u finansijskoj analizi
 • Značaj prepoznavanja agresivne primene računovodstvenih principa na području rezervisanja
 • Efekti neadekvatnih rezervisanja na finansijske izveštaje i racio brojeve

Tehnike finansijske analize

 • Ocena i poređenje preduzeća pomoću racio analize
 • Limiti racio analize
 • Obračun i interpretacija racia likvidnosti, solventnosti, efikasnosti, profitabilnosti i tržiših racio brojeva
 • Primena DuPont sistema analize profitabilnosti
 • Obračun i interpretacija racio brojeva iz perspektive kreditne analize, predviđanja finansijskih izveštaja, kontrole poslovanja i vrednovanja kompanije.
 • Primena rezultata analize finansijskih izveštaja u modelima projekcije finansijskih izveštaja

Primena analize finansijskih izveštaja

 • Ocena prošlih performansi preduzeća i razumevanje kako se strategija preduzeća reflektovala na prošle finansijske performanse preduzeća
 • Osnova za projekciju budućih dobitnih ostvarenja i novčanih tokova
 • Bonitet i rizik od bankrotstva poslovnih partnera (kupaca, dobavljača, zajmoprimaca)
 • Kako tržište posmatra Vaše preduzeće?
 • Kritične tačke u poslovanju preduzeća i mogući pravci poboljšanja
 • Uloga analize finansijskih izveštaja u skriningu potencijalnih preuzimanja
 • Prilagođavanja koja je potrebno izvršiti u finansijskim izveštajima preduzeća kako bi bilo moguće poređenje sa drugim preduzećima

Analiza kvaliteta finansijskog izveštavanja

 • Suprotstavljanje obračunskog računovodstva i keš računovodstva i kako računovodstvena diskrecija postoji u tradicionalnom sistemu finansijskog izveštavanja
 • Motivi i situacije podesne za kreativno računovodstvo
 • Problemi u finansijskom izveštavanju povezani sa priznavanjem prihoda, priznavanjem rashoda, iskazivanjem imovine i obaveza, izveštajem o tokovima gotovine
 • Koncept kvaliteta dobitka
 • Racio brojevi koji se koriste za ocenu kvaliteta finansijskih izveštaja
 • Beneish model u oceni kvaliteta finansijskih izveštaja

 

PROCES OCENE KOMPETENCIJA/PROCES SERTIFIKACIJE

 

Formalno obrazovanje finansijskih analitičara odavno više nije spremno da odgovori na brze promene tržišta i potrebe kompanija za konstantnim rastom i prilagođavanjem. Organizacije koje su konkurentne nastoje da regrutuju samo one kadrove koji su sposobni da svoja znanja i veštine primene u praksi.

Profesionalna sertifikacija je veoma popularan trend u svetu koji sve više počinje da se primenjuje i u Srbiji. Oni finansijski analitičari koji kroz postupak sertifikacije steknu formalnu potvrdu svojih znanja i veština povećavaju svoje šanse za unapređenje karijere, bolje pozicioniranje ili više nivoe zarade. Takođe, profesionalna sertifikacija može biti prilika za novi „poslovni identitet“ i promenu karijere kojom niste zadovoljni.

MNG Centar vam daje mogućnost da steknete formalnu potvrdu svojih znanja i veština u oblasti finansijske analize kroz MNG ProCert sistem sertifikacije prema zahtevima ISO 17024 standarda i evropskom EBC*L modelu kompetencija.

Sertifikacija profesionalnih kompetencija za Sertifikovanog finansijskog analitičara se vrši na osnovu Standarda kompetencija.

Sticanje Sertifikata tj. kvalifikacije za Sertifikovanog finansijskog analitičara je moguće na osnovu dve putanje:

 • Prva putanja podrazumeva pohađanje pripremne obuke nakon koje sledi proces sertifikacije.
 • Druga putanja podrazumeva direktan ulazak u proces sertifikacije na osnovu prethodno održanog savetovanja sa kandidatom i prezentovanog i analiziranog portfolija kandidata koji sadrži relevantne dokaze o kompetentnosti kandidata koje je stekao tokom svog radnog iskustva (projekti, planovi, tabele i dr.).

Za obe putanje koriste se sledeće metode sertifikacije (provere i potvrđivanja) kompetencija za Sertifikovanog finansijskog analitičara:

 • Izrada projekta
 • Procena kompetencija u assessment centru
 • Rešavanje studije slučaja

Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču MNG ProCert kvalifikaciju: Sertifikovani finansijski analitičar/Certified Financial Analyst na bazi Standarda kompetencija.

Ovo je prilika da uložite u sebe i tu priliku vam niko ne može oduzeti!

Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima je veoma bogato sa do sada održanih preko 1500 treninga i obuka u oblasti finansija i računovodstva. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finansijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

Audio komentari polaznika obuke

Poslušajte utiske polaznika koji su prošli obuku za finansijskog analitičara.

Komentari učesnika

Ovde možete pogledati komentare polaznika obuke za finansijskog analitičara.

Program osposobljavanja za finansijskog analitičara

Ovde možete pogledati šta obuhvata program osposobljavanja za finansijskog analitičara.

Intervju sa Draženkom Lukačem, vođom sertifikatnog programa za Finansijskog analitičara

Predstavljamo Vam intervju sa finansijskim konsultantom i trenerom MNG Centra, mr Draženkom Lukačem na temu pripremne obuke za Sertifikovanog finansijskog analitičara. Intervju prenosimo u celosti.

Primer Analize boniteta

Ovde možete pogledati primer Analize boniteta za kompaniju Jedinstvo Sevojno a.d., autora mr Draženka Lukača.

Stručni članak Izveštaj o tokovima gotovine: Informaciona moć i rizici

Pogedajte šta autor mr Draženko Lukač piše na temu "Izveštaj o tokovima gotovine: Informaciona moć i rizici".

Dodele sertifikata

Slike sa svečanih dodela sertifikata nakon pohađanja programa sertifikacije možete pogledati ovde.

Trening

16.11.2024.-28.12.2024. 09:30 - 15:00 Br. sati: 42 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 89.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Ovo je materija koja me interesuje za primenu u praksi. Vrlo korisno obrađeno, sve vežbe su efikasne i primenljive. Snežana Rosić Printec
 • Odlično organizovano. Praktična primena i tumačenje, uvođenje u drugačiji pristup podacima. Milica Mandić Samsung Eletronics
 • Obuka je bila potpuno adekvatna i za preporuku. Predavač je odličan. Dragiša Đedović Kappastar Group
 • Sve pohvale za organizaciju obuke kao i za izbor predavača. Jasno objašnjeno, sa puno pređenih primera za svaki segment. Predavanja su interaktivna što učesnicima omogućava da svaku oblast dobro savladaju. Marijana Barjaktarović, Menadžer finansija UNI - CHEM doo

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking