Specijalista za radne odnose (VII generacija)

Tip: Sertifikacija Šifra: Trajanje: 50 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Obuka za specijalistu za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Ovaj proces se naziva sertifikacija kompetencija- znanja, veština i profesionalnih stavova.

Cilj obuke je da polaznici steknu sveobuhvatna i celovita znanja i veštine potrebne za samostalan i kompetentan rad u oblasti radnih odnosa.

Specifičan cilj je da se učesnici upoznaju sa međusobnom povezanošću i uslovljenošću ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i po osnovu rada kao i sa putevima rešavanja problema koji se javljaju u praksi u njihovom ostvarivanju.

Ova pripremna obuka će Vam omogućiti da stanete u red dokazanih profesionalaca u oblasti radnih odnosa i da steknete prestižnu potvrdu profesionalne kompetentnosti kroz sertifikaciju kao i da ponesete profesionalno zvanje „Specijaliste za radne odnose“, pružajući vam praktične veštine, znanje i stavove koji su potrebni za uspešan rad u ovoj oblasti.

Program osposobljavanja za Specijalistu za radne odnose se sastoji od 9 modula. Obuka za sticanje kvalifikacije je bazirana na praksi radnog prava kod nas i na upotrebi stečenih znanja i veština u realnom radnom okruženju (competency based pristup). U okviru modula biće organizovan radionički rad, vežbe, simulacije kao i predavanja. Module obuke će voditi vrhunski i dokazani stručnjaci iz Ministarstva rada RS i prakse. Svakom učesniku je tokom obuke obezbeđena mentorska podrška. Svi učesnici će dobiti specijalne foldere sa referentnim materijalima za čitanje i dokumentacijom koja prati obuku.

Imajući u vidu veliki broj pitanja koja se uređuju ovim zakonom, to je poznavanje i dosledna primena odredaba ovog zakona od velikog značaja, kako za poslodavce, udruženja poslodavaca, tako i za zaposlene i udruženja zaposlenih (sindikate).

Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču zvanje: Specijalista za radne odnose (Labor Relations Specialist).

Kome je namenjen program:

 • Onima koji imaju želju ili ulaze u svet radnih odnosa i radnog prava,
 • Onima koji rade u odeljenima ljudskih resursa,
 • Profesionalcima koji rade i razvijaju karijeru u oblastima ljudskih resursa i industrijskih relacija i tragaju za proširenjem njihovog znanja, dok u isto vreme stiču profesionalnu kvalifikaciju,
 • Onima koji žele da unaprede svoju profesionalnu mobilnost i povećaju svoju zapošljivost.

Ciljna grupa:

 • pravnici
 • menadžeri ljudskih resursa koji se bave radnim odnosima
 • svi koji žele da steknu i /ili upotpune znanja iz oblasti radnih odnosa

Moduli:

 • Modul 1 - Zasnivanje radnog odnosa i drugi oblici radnog angažovanja
 • Modul 2 - Radno vreme, odmori i odsustva
 • Modul 3 – Posebna zaštita zaposlenih
 • Modul 4 - Sprečavanje i zaštita od zlostavljanja na radu – zakonska regulativa i pravila ponašanja poslodavca i zaposlenih 
 • Modul 5 - Zarade, naknada zarade i druga primanja
 • Modul 6 - Prava iz obaveznog socijalnog osiguranja
 • Modul 7 - Prestanak radnog odnosa 
 • Modul 8 - Inspekcijski nadzor
 • Modul 9 - Upućivanje zaposlenih na rad u inostranstvo

Svaki od modula je moguće pohađati pojedinačno!

Cilj sertifikatnog programa:

 • Cilj sertifikatnog programa je da ovladate metodama i tehnikama kao i neophodnim veštinama za koordinaciju i sprovođenje aktivnosti u oblasti radnih odnosa kroz sistem competency-based pristupa i set primera za primenu na radnom mestu.

Metode učenja:

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja. Biće korišćene sledeće metode: trenerski inputi, radionice (timski i individualni rad), simulacije, samostalna izrada projektnih zadataka. Kandidati će dobiti obimnu referentnu literaturu značajnog nivoa kvaliteta.

 

Dinamika izvođenja obuke:

34 časa raspoređena u termine:

 • 1 radni dan nedeljno od 17:00-19:30 časova i
 • subotom od 09:30-15:00 časova

+ 16 časova samoučenja.

MODULI

Modul 1 - Zasnivanje radnog odnosa i drugi oblici radnog angažovanja

 • Radnje koje prethode zaključivanju ugovora o radu
  • Donošenje odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa
  • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa
  • Raspisivanje oglasa
  • Anketiranje i izbor kandidata
  • Zaključivanje ugovora
 • Vrste radnog odnosa
  • Vrste radnog odnosa
  • Probni rad, rad na određeno vreme
  • Rad van prostorija poslodavca, obavljanje poslova kućnog-pomoćnog osoblja
  • Nepuno radno vreme
 • Radno angažovanje direktora
  • Radno-pravni položaj direktora
  • Vrste ugovora sa direktorom
  • Lica ovlašćenja za zakljčivanje ugovora
  • Pravne posledice zaključivanja ugovora
 • Ugovori van radnog odnosa
  • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
  • Ugovor o delu
  • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju

Modul 2 - Radno vreme, odmori i odsustva

 • Radno vreme
  • Puno i nepuno radno vreme
  • Skraćeno radno vreme
  • Raspored radnog vremena
  • Preraspodela radnog vremena
  • Prekovremeni rad
 • Odmori
  • Dnevni i nedeljni odmor
  • Godišnji odmor
  • Naknada štete u slučaju neiskorišćenog godišnjeg odmora
 • Odsustva
  • Plaćeno odsustvo
  • Neplaćeno odsustvo
  • Mirovanje radnog odnosa

Modul 3 – Posebna zaštita zaposlenih

 • Zaštita materinstva – zaštita zaposlenih na trudničkom i porodiljskom odsustvu
  • Značaj obveštavanja poslodavca o trudnoći – poslovi na kojima ne može da radi, prekovremeni i noćni rad, preraspodela radnog vremena
  • Privremena sprečenost za rad zbog održavanja trudnoće
  • Porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta – rešenje o utvrđivanju prava, trajanje odsustva, slučajevi kada otac deteta koristi ovo pravo
  • Pravo na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe
 • Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu
 • Zaštita omladine (maloletnih i mlađih punoletnih lica)
  • Zaštita lica mlađih od 18 godina – zasnivanje radnog odnosa, poslovi na kojima ne mogu da rade – apsolutna
  • Zabrana obavljanja određenih poslova, dužina trajanja radnog vremena, prestanak radnog odnosa na zahtev roditelja
  • Zaštita mlađih punoletnih lica ( između navršene 18 I 21 godine života) poslovi na kojima mogu da rade samo na osnovu nalaza zdravstvenog organa
 • Zaštita invalida
  • Dužnost poslodavca da obezbedi obavljanje poslova prema preostaloj radnoj sposobnosti - Rešenje Fonda PIO
  • Dužnost poslodavca da obezbedi obavljanje drugog odgovarajućeg posla ukoliko postoji opasnost od nastanka invalidnosti
 • Zaštita sindikalnih predstavnika
  • Prava ovlašćenih sindikalnih predstavnika ( čl. 211 ZOR-a)
  • Zaštita od otkaza ugovora o radu (čl. 188 ZOR-a)
  • Zaštita u kolektivnim ugovorima
 • Zaštita podataka
  • Pravo uvida zaposlenog u vlastita dokumenta kod poslodavca
  • Zahtev zaposlenog za brisanje podataka ili ispravljanje podataka
  • Dostupnost podataka – Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Modul 4 - Sprečavanje i zaštita od zlostavljanja na radu – zakonska regulativa i pravila ponašanja poslodavca i zaposlenih

 • Pojam zlostavljanja na radu i primeri
  • Definicija zlostavljanja na radu i zloupotrebe prava na zaštitu od zlostavljanja
  • Ponašanja koja bi se mogla smatrati zlostavljanjem na radu
  • Šta se ne smatra zlostavljanjem na radu
  • Ko se može teretiti za zlostavljanje na radu i ko može biti izložen zlostavljanju
 • Prevencija
  • Obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenog
  • Uloga pojedinih lica uključenih u prevenciju od zlostavljanja na radu
  • Značaj prevencije od zlostavljanja na radu
 • Postupak zaštite od zlostavljanja na radu
  • Pokretanje postupka
  • Posrednik i druga lica uključena u postupak posredovanja
  • Postupak posredovanja, rokovi
  • Ovlašćenja posrednika
  • Okončanje postupka posredovanja
  • Sporazum o rešavanju spornih pitanja
 • Utvrđivanje odgovornosti
  • Utvrđivanje odgovornosti zaposlenog za zlostavljanje na radu
  • Odgovornost zaposlenog za zloupotrebu prava na zaštitu od zlostavljanja
  • Sankcije u slučaju utvrđene odgovornosti
  • Specifičnosti sudskog postupka za zaštitu od zlostavljanja na radu

Modul 5 - Zarada, naknada zarade i druga primanja

 • Zarada
  • Osnovna zarada
  • Deo zarade za radni učinak
  • Uvećana zarada
  • Zarada pripravnika
  • Rokovi za isplatu zarade
  • Zaštita zarade
  • Evidencija i obračun zarade i naknade zarade
  • Minimalna zarada
 • Naknada zarade
  • Slučajevi: plaćeno odsustvo, rad na dan praznika koji je neradan dan, bolovanje, vojna vežba, odazivanje na poziv državnog organa, prekidrada bez krivice zaposlenog, prekid rada zbog na osnovu naredbe zbog neobezbedjivanja bezbednosti i zdravlja na radu
  • Visina naknade zarade
  • Osnovnica za obračun naknade zarade
 • Naknada troškova
  • Slučajevi: „topli obrok“, regres za godišnji odmor, prevoz, službeno putovanje u zemlji i inostranstvu, za rad i boravak na terenu
 • Druga primanja
  • Otremnina pri odlasku u penziju, jubilarna nagrada,
  • Solidarna pomoć,
  • Naknada troškova pogrebnih usluga i dr.

Modul 6 - Prava iz obaveznog socijalnog osiguranja

 • Penzijsko i invalidsko osiguranje
  • Sticanje svojstva osiguranika
  • Uslovi za sticanje prava iz PIO
  • Povrede na radi i profesionalne bolesti
  • Beneficirani staž
 • Zdravstveno osiguranje
  • Osiguranici u sistemu zdravstvenog osiguranja
  • Uslovi za sticanje prava iz zdravstvenog osiguranja
  • Zdravstvena zaštita
  • Naknada za vreme privremene sprečenosti za rad
  • Naknada štete
 • Osiguranje za slučaj nezaposlenosti
  • Prava po osnovu osiguranja za slučaj nezaposlenosti

Modul 7 - Prestanak radnog odnosa

 • Načini prestanka radnog odnosa
  • Sporazumni prestanak radnog odnosa
  • Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
  • Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog
  • Prestanak radnog odnosa po sili zakona i u drugim slučajevima Zakonom propisanim
  • Pravne posledice pojedinih načina prestanka radnog odnosa
 • Razlozi za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
  • Radna sposobnost zaposlenog kao razlog za otkaz ugovora o radu
  • Ponašanje zaposlenog kao razlog za otkaz ugovora o radu
  • Višak zaposlenog kao osnov za otkaz ugovora o radu
  • Razlozi koji ne mogu da budu osnov za otkaz ugovora o radu zaposlenom
 • Postupak za davanje otkaza i pravne posledice otkaza, prava zaposlenih u slučaju stečaja i kod Fonda solidarnosti
  • Slučajevi kada je poslodavac dužan da zaposlenom dostavi upozorenje pre otkaza
  • Sadržaj upozorenja i postupak
  • Sadržina rešenja o otkazu ugovora o radu i način dostavljanja
  • Pravna zaštita u slučaju otkaza
  • Prava zaposlenih u slučaju stečaja
  • Prava koja se obezbeđuju preko Fonda solidarnosti, postupak i rokovi
 • Nezakoniti otkaz
  • Ovlašćenja inspekcije rada u slučaju otkaza ugovora o radu, prema Zakonu o radu
  • Postupanje poslodavca po rešenju inspektora rada
  • Pravne posledice u slučaju nezakonitog otkaza utvđenog sudskom presudom
  • Radnje koje je poslodavac dužan da preduzme u cilju izvršenja sudske presude

Modul 8 - Inspekcijski nadzor

 • Ovlašćenja inspektora rada i vrste inspekcijskih nadzora
  • Odredbe zakona kojima je regulisan inspekcijski nadzor i ovlašćenja inspektora
  • Inspekcijski nadzori po službenoj dužnosti (potpuni i delimični)
  • Integrisani inspekcijski nadzori
  • Inspekcijski nadzori po prijavi ili zahtevu stranke
  • Obim vršenja nadzora, sačinjavanje zapisnika
 • Mere inspektora rada
  • Obaveštavanje, ukazivanje ( čl. Zakona o državnoj upravi)
  • Rešenje kojim se nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti
  • Rešenje kojim se odlaže od izvršenja rešenje o otkazu ugovora o radu
  • Zaključak
 • Postupak po žalbi i postupak izvršenja mirnog rešavanja sporova
  • Rokovi za podnošenje žalbe
  • Odlučivanje po žalbi (rokovi i nadležnost), vanredni pravni lekovi, pokretanje upravnog spora
  • Postupak izvršenja
  • Primeri iz prakse
 • Podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka
  • Zakonski osnov
 • Propisane kazne

Modul 9 - Upućivanje na rad u inostranstvo

 • Novine u Zakonu o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo
 • Nova ograničenja propisana Zakonom kada je u pitanju upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo
 • Koje dosadašnje obaveze poslodavca su ukinute
 • Ključne obaveze poslodavaca

Metode učenja:

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja.

Biće korišćene sledeće metode:

 • predavanja,
 • radionice (timski i individualni rad),
 • simulacije,
 • samostalna izrada projektnih zadataka.

Pored navedenih metoda kandidati će dobiti referentnu literaturu iz oblasti radnih odnosa i radnog prava.

Od kandidata se očekuje da primene i samoučenje u trajanju od 20 časova koje može biti realizovano kroz izradu projektnih zadataka, čitanje literature i proučavanje drugog materijala.

Fond časova:

 • 34 časova (predavanja, radionice)
 • 16 časova (samoučenje)

Dinamika izvođenja obuke:

 • 1 radni dan nedeljno od 17:00-20:30 časova i
 • subotom od 09:30-15:00 časova

Obuka se održava u savremeno opremljenom trening centru MNG Centra, Jevrejska 24, Beograd.

Cena:

I model:

Osposobljavanje + sertifikacija

 • Cena: 89.700,00 dinara + PDV(20%)

Ova cena uključuje: izvođenje obuke, skripte i druge nastavne materijale, osveženje i ručkove tokom obuka i proveru kompetencija- sertifikaciju.

II model:

Direktan izlazak pred ispitnu komisiju- potvrđivanje kompetencija na bazi radnog iskustva

 • Cena: 15.700,00 dinara + PDV(20%)

Mogućnost uplate iznosa u tri jednake rate.

Maksimalan broj učesnika ograničen je na 10.

 

PROCES OCENE KOMPETENCIJA / PROCES SERTIFIKACIJE

MNG Centar Vam nudi Sertifikaciju kompetencija iz oblasti radnih odnosa koja će Vam omogućiti da stanete u red dokazanih profesionalaca u oblasti radnih odnosa i da steknete prestižnu potvrdu profesionalne kompetentnosti.

MNG ProCert sistem sertifikacije se sprovodi u skladu sa zahtevima ISO 17024 standarda i evropskom EBC*L modelu kompetencija. Ne propustite priliku da dobijate formalnu potvrdu svojih kompetencija, ali i druge koristi kao što su konkurentna prednost na tržištu rada, mogućnost promene orijentacije u karijeri i potencijalno povećanje zarade.

Sertifikacija profesionalnih kompetencija za Specijalistu za radne odnose se vrši na osnovu Standarda kompetencija koji se nalazi u prilogu ispod teksta.

Sticanje Sertifikata tj. kvalifikacije za Sertifikovanog specijalistu za radne odnose je moguće preko dve putanje:

 • Prva putanja obuhvata pohađanje obuke nakon koje sledi proces sertifikacije,
 • Druga putanja podrazumeva direktan ulazak u proces sertifikacije na osnovu prethodno održanog savetovanja sa kandidatom i prezentovanog i analiziranog portfolija kandidata koji sadrži relevantne dokaze o kompetentnosti kandidata koje je stekao tokom svog radnog iskustva (projekti, planovi, tabele i dr).

Za oba načina koriste se sledeće metode sertifikacije (provere i potvrđivanja) kompetencija za Sertifikovanog saradnika za radne odnose:

 • Izrada projekta
 • Procena kompetencija na bazi realnog radnog zadatka
 • Rešavanje studije slučaja (test veština)
 • Test znanja
 • Razgovor sa ispitnom komisijom

Kriterijumi koji se uzimaju u obzir prilikom provere su detaljnije opisani u Standardu kompetencija za Sertifikovanog specijalistu za radne odnose.

Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču MNG ProCert kvalifikaciju: Sertifikat za Specijalistu za radne odnose/Certificate in Employment Law na bazi Standarda kompetencija u prilogu.

Investirajte u sebe, to Vam niko ne može oduzeti!

Komentari učesnika

Komentare učesnika koji su pohađali obuku možete pogledati ovde.

Program obuke za saradnika za radne odnose

Ovde možete pogledati program obuke za saradnika za radne odnose.

Standard kvalifikacije i katalog provere

Upoznajte se sa detaljima standarda kvalifikacije i kataloga provere.

Intervju sa trenerima obuke

Pogledajte intervju koji smo održali sa trenerima obuke za Specijalistu za radne odnose.

Upozorenje zaposlenom za nepoštovanje radne discipline

Pogledajte formu upozorenja zaposlenom u slučaju nepoštovanja radne discipline.

Rešenje o otkazu usled nepoštovanja radne discipline

Ovde možete pogledati formu rešenja o otkazu Ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline odnosno nedozvoljenog ponašanja.

Dodele sertifikata

Slike sa svečanih dodela sertifikata nakon pohađanja programa sertifikacije možete pogledati ovde.

Trening

25.03.2023.-29.04.2023. 09:30 - 15:00 Br. sati: 50 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 89.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Zanimljivo, profesionalno i jasno održano predavanje. Ivana Komadinić, Menadžer ljudskih resursa SC "Milan Gale Muškatirović"
 • Odličan izbor predavača koji na razumljiv i profesionalan način obavljaju obuku. Predavanja su sveobuhvatna. Ceo trening bih ocenila kao svrsishodan i koristan. Danijela Ševarlić, Kadrovska služba Edepro doo

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking