Sertifikovani HR menadžer (XV generacija)

Tip: Sertifikacija Šifra: Trajanje: 67 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Obuka za HR menadžera i sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Ovu obuku prati detaljna i sa pažnjom razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

Programom obuke detaljno su definisane kompetencije- znanja, veštine i stavovi za obavljanje poslova HR menadžera, koje će biti predmet obuke koja je modularnog tipa. Takođe, sastavni deo ovog programa su i indikatori učinka/postignuća (kao deo standarda kompetencija) koji definišu profesionalne standarde- standarde dobro obavljenog posla odnosno kompetencije koje se očekuju da kandidati pokažu u toku sertifikacije.

Program je baziran na praksi rada u oblasti HR-a i samo u neophodnoj meri je oslonjen na teoriju. Naglasak je na ovladavanju tehnikama, metodologijama i konceptima HR-a koji omogućavaju direktnu i neposrednu primenu u svakodnevnom radu. Svaki učesnik pored skripti dobija set alata (Toolkit za upravljanje učinkom, Toolkit za razvoj kompetencija u organizaciji, Toolkit za analizu potreba za razvojem zaposlenih i dr.) za primenu na svom radnom mestu ili u svojoj organizaciji. Učesnicima treninga MNG centar stavlja na raspolaganje bazu znanja iz HR-a: mnoštvo materijala u elektronskom i pisanom obliku koje mogu da koriste kao dodatne materijale za učenje i istraživanje. Literatura je obimna i veoma relevantna.

Treneri su stručnjaci- praktičari koji svojim svakodnevnim radom u različitim oblastima HR-a dokazuju svoju profesionalnu kompetentnost.

Cilj programa je da osposobi polaznike za praktičan i samostalan rad u pojedinim oblastima HR-a prema standardima kompetencija.

Poslovi u oblasti HR-a su u sve većoj meri traženi na tržištu rada bilo da je reč o privatnim kompanijama ili državnim i javnim institucijama. Omogućite sebi sigurnost radnog mesta i razvoj karijere, a vašim kompanijama unapređenu efikasnost i poboljšani učinak.

Ovaj program je ujedno i pripremna obuka za prvi nivo internacionalne profesionalne HRCI Kvalifikacije: Associate Professional in Human Resources -International™ (aPHRi™)

Ciljna grupa:

 • Menadžeri ljudskih resursa koji organizuju proces rada u službi ljudskih resursa
 • Zaposleni u službi ljudskih resursa koji učestvuju u sprovođenju određenih procesa rada u službi ljudski resursa
 • Zaposleni koji su odgovorni za implementaciju HR funkcija u organizacijama
 • Svi koji žele da unaprede praktična znanja u oblasti ljudskih resursa

Cilj obuke:

Ovom kvalifikacijom stičete praktična znanja i veštine neophodne za koordinaciju HR aktivnosti, internu komunikaciju, sprovođenje HR strategije i aktivnu saradnju sa ostalim odeljenjima. Njen cilj je da olakša vođenje, komunikaciju i međusobne odnose zaposlenih u preduzeću.

Obuka- Moduli:

 • Modul 1Uloga, mesto i organizacija HR funkcije u organizaciji
 • Modul 2Sistematizacija, opisi i vrednovanje poslova
 • Modul 3 - Regrutacija i selekcija
 • Modul 4 - Upravljanje učinkom
 • Modul 5Trening trenera
 • Modul 6Obuka i razvoj zaposlenih i upravljanje kompetencijama

Svaki od modula je moguće pohađati pojedinačno!

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Vrši planiranje i razvoj HR sektora
 • Kreira strategiju zapošljavanja i razvoj ljudskih resursa u saradnji sa menadžmentom
 • Razvija funkcionalna znanja i veštine zaposlenih u skladu sa organizacionim ciljevima
 • Definiše kompetencije potrebne za svako radno mesto
 • Sprovodi regrutaciju i selekciju u skladu sa planom zapošljavanja
 • Uvodi nove zaposlene u posao
 • Kreira i ažurira bazu potencijalnih saradnika
 • Analizira potrebe za obukom u saradnji sa menadžmentom
 • Planira i organizuje obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenih
 • Unapređuje motivaciju, posvećenost, lojalnost i zadovoljstvo zaposlenih
 • Osmišljava programe obuke i razvoja za zaposlene
 • Planira i izrađuje procedure i pravilnike i vodi računa o njihovoj doslednoj primeni od strane zaposlenih
 • Posreduje između menadžmenta i zaposlenih u rešavanju različitih pitanja i problema u vezi sa radom i međuljudskim odnosima
 • Unapređuje produktivnost i efikasnost zaposlenih

Dinamika izvođenja obuke:

42 časa raspoređena u termine:

 • 1 radni dan nedeljno od 17:00-20:30 časova i
 • subotom od 09:30-16:00 časova

+ 25 časova samoučenja.

MODULI

Modul 1 – Uloga, mesto i organizacija HR funkcije u organizaciji

 • Šta je upravljanje ljudskim resursima
 • Šta je upravljanje ljudskim potencijalima
 • Ključne aktivnosti i kompetencije HR menadžera
 • HR kao biznis partner: kako da se nametnete organizaciji
 • Planiranje ljudskih resursa u skladu sa ciljevima organizacije
 • Strategije i trendovi upravljanja ljudskim resursima
 • Ulogа ljudskih resursа u funkciji ostvаrivаnjа poslovnih ciljevа

Modul 2 – Sistematizacija, opisi i vrednovanje poslova

 • Koncept radnog mesta
 • Termin kompetencija i njena primena
 • Generičke i tehničke kompetencije
 • Metode za analizu posla
 • Koraci u analizi posla
 • Izrada opisa poslova
 • Procedure za razvoj okvira kompetencija
 • Metode razvoja bihejvioralnih indikatora/indikatora ponašanja
 • Performansni indikatori- indikatori učinka
 • Uloga okvira kompetencija u organizaciji

Modul 3 - Regrutacija i selekcija

 • Vаžnost regrutacije, selekcije i rаzvoja kаdrovа
 • Tehnike i metode selekcije
 • Poznаvаnje dobre prаkse i procedurа selekcije zaposlenih
 • Intervju zа zаpošljаvаnje
 • Radna orijentacija novozaposlenih
 • Identifikacija odgovarajućeg nivoa izvršilaca

Modul 4- Upravljanje učinkom

 • Šta je analiza učinka
 • Proces- faze i aktivnosti u analizi učinka
 • Alаtke za analizu učinka
 • Smart matrica za postavljanje ciljeva
 • Davanje povratne informacije
 • Utvrđivanje manjaka u učinku
 • Kreiranje planova razvoja

Modul 5 – Trening trenera

 • Utvrđivanje potrebe za obukom – TNA
 • Dizajniranje obuke
 • Prednosti i mane različitih metoda obuke
 • Tipovi polaznika i kako sa njima
 • Evaluacija obuke

Modul 6 – Obuka i razvoj zaposlenih i upravljanje kompetencijama

 • Priprema okvira kompetencija
 • Faze u razvoju zaposlenih
 • Profesionalni i karijerni razvoj
 • Trening 

Metode učenja:

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja. Biće korišćene sledeće metode: predavanja, radionice (timski i individualni rad), simulacije, samostalna izrada projektnih zadataka. Pored navedenih metoda kandidati će dobiti referentnu literaturu iz oblasti ljudskih resursa. Od kandidata se očekuje da primene i samoučenje u trajanju od 25 časova koje može biti realizovano kroz izradu projektnih zadataka, čitanje literature i proučavanje drugog materijala.

Predavači i mentori:

Kandidatima će biti omogućeno da dobiju mentorsko vođenje tokom trajanja obuke, u procesu izrade projektnih zadataka, putem elektronskih komunikacija ili prema dogovoru, od strane predavača.

I model: Obuka + sertifikacija

 • Cena:= 89.700,00 dinara + PDV(20%)

II model: Direktan izlazak na ispit - potvrđivanje kompetencija na bazi radnog iskustva

 • Cena:15.700,00 dinara + PDV(20%)

 

PROCES OCENE KOMPETENCIJA / PROCES SERTIFIKACIJE

Menadžer ljudskih resursa je danas veoma traženo zanimanje na tržištu rada, ali su organizacije koje žele da ostanu konkurentne voljne da regrutuju samo kompetentne pojedince – one koji su sposobni da svoja znanja i veštine kontinuirano potvrđuju u praksi.

Sertifikacija kompetencija je relativno nova pojava u Srbiji, ali veoma rasprostranjena u svetu. Njom stičete formalnu potvrdu svojih veština i znanja i samim tim poboljšavate svoju poziciju na tržištu rada i nivoe zarade. Sertifikacija kompetencija osoblja je takođe prilika za novi „poslovni identitet“ – daje vam mogućnost da promenite karijeru koja vas više ne motiviše.

MNG centar vam pruža priliku da steknete formalnu potvrdu svojih znanja i veština u oblasti ljudskih resursa kroz MNG ProCert sistem sertifikacije prema zahtevima ISO 17024 standarda i evropskom EBC*L modelu kompetencija.

Sertifikacija profesionalnih kompetencija za Sertifikovanog menadžera ljudskih resursa se vrši na osnovu Standarda kompetencija (pogledajte u Dodatnim sdaržajima).

Sticanje Sertifikata tj. kvalifikacije za Sertifikovanog menadžera ljudskih resursa je moguće na osnovu dve putanje:

 • Prva putanja podrazumeva pohađanje pripremne obuke nakon koje sledi proces sertifikacije.
 • Druga putanja podrazumeva direktan ulazak u proces sertifikacije na osnovu prethodno održanog savetovanja sa kandidatom i prezentovanog i analiziranog portfolija kandidata koji sadrži relevantne dokaze o kompetentnosti kandidata koje je stekao tokom svog radnog iskustva (projekti, planovi, tabele i dr.).

Za obe putanje koriste se sledeće metode sertifikacije (provere i potvrđivanja) kompetencija za Sertifikovanog menadžera ljudskih resursa:

 • Izrada projekta
 • Procena kompetencija na osnovu realnog radnog zadatka
 • Rešavanje studije slučaja
 • Test znanja

Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču MNG ProCert kvalifikaciju: Sertifikovani menadžer ljudskih resursa/Certified HR manager na bazi Standarda kompetencija u Dodatnim sadržajima.

Ovo je prilika da uložite u sebe i tu priliku vam niko ne može oduzeti!

Audio komentari učesnika obuke 1

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih obuka za sertifikovanog menadžera ljudskih resursa.

Dijagram programa sertifikacije

Pogledajte dijagram programa sertifikacije za menadžera ljudskih resursa.

Komentari polaznika

Ovde možete pogledati komentare polaznika prethodnih obuka za menadžera ljudskih resursa.

Program osposobljavanja

Preuzmite program osposobljavanja za menadžera ljudskih resursa.

Standard kvalifikacije i katalog provere

Upoznajte se sa detaljima standarda kvalifikacije i kataloga provere.

Dodele sertifikata

Slike sa svečanih dodela sertifikata nakon pohađanja programa sertifikacije možete pogledati ovde.

Alat za razvoj sistema upravljanja učinkom

Ovaj koristan alat Vam može pomoći da razumete faze i korake u razvoju sistema za upravljanje učinkom.

Formular za upravljanje učinkom sa individualnim razvojnim planom

Preuzmite Formular za upravljanje učinkom zaposlenih i primenite ga u svom radnom okruženju.

Radna biografija - Nenad Ljubisavljević

Pogledajte kompletnu radnu biografiju trenera Nenada Ljubisavljevića.

Radna biografija - Irena Tešić

Pogledajte kompletnu radnu biografiju trenera Irene Tešić.

Radna biografija - Mladen Čudanov

Pogledajte kompletnu radnu biografiju trenera Mladena Čudanova.

Radna biografija - Vladislava Đumić

Pogledajte kompletnu radnu biografiju trenera Vladislave Đumić.

Trening

04.04.2023.-13.05.2023. 17:00 - 20:30 Br. sati: 67 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 89.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Veoma korisno, profesionalno. Predavači su veoma stručni. Stekli smo znanja koja ćemo moći da primenimo u praksi. Branimir Zirojević, Pravni Savetnik JKP Pogrebne Usluge
 • Bilo je veoma interesantno, poučno, zanimljivo. A što se tiče domaćina –oduševljena sam, odlično posluženje i ručak. Tamara Đurić , HR asistent Kleeman Liftovi doo
 • Korisno i svrsishodno. Znanje koje sam ovde stekla ću sigurno moći da implementiram u svojoj organizaciji. Lidija Nikolić Galenika Fitofarmacija
 • Jako mi se sviđa čitav koncept obuke. Svi polaznici su bili sjajni, a predavači vrlo stručni i vrlo zanimljivi i prijatni. Odlično! Tamara Vračarić Knott Autoflex
 • U potpunosti su ispunjena moja očekivanja, bilo je vrlo korisno, zanimljivo i motivišuće. Dobra osnova za dalje učenje. Jovana Grujić, Pravnik Jugo - Impex – EER doo

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking