Sertifikacija proizvoda na području Evroazijskog ekonomskog saveza (EEAS), uključujući Rusku Federaciju (RF)

Tip: Trening Šifra treninga: 191 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 25 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Evroazijski ekonomski savez (područje Carinske unije- CU), uključujući Rusku federaciju je svojim carinskim zakonodavstvom utvrdio ograničavajuće mere neekonomskog karaktera, u vidu „zabrana i ograničenja“ prilikom ulaska proizvoda na carinsko područja CU. Ove mere obuhvataju:

 • tehničko regulisanje,
 • sanitarno-epidemiološke,
 • veterinarske,
 • fitosanitarne,
 • karantinske,
 • radijacione zahteve,

kao i posebne vidove zabrana i ograničenja koja se tiču uvoza posebnih vrsta roba. Definisane su i mere takozvanog „netarifnog regulisanja“, koje obuhvataju količinska i druga ograničenja ekonomskog karaktera, kao što su: uvozne kvote, licence, isključivo pravo na uvoz, druge specijalne zaštitne u vidu kompenzacionih carinskih dažbina, antidampinške mere

Jedan od najsloženijih zadataka za izvoznike na tržišta CU/RF je sertifikacijausaglašavanje kvaliteta proizvoda sa zahtevima (zabranama i ograničenjima) CU/RF i pribavljanje neophodnih dokumenata. Pod sertifikacijom se ovde, u širem smislu, podrazumeva skup mera i postupaka radi ocene i potvrde usklađenosti proizvoda sa zahtevima tehničkih, sanitarnih, veterinarskih, fitosanitarnih, farmakoloških, ekoloških standarda, u skladu sa zakonodavstvom CU. Dokumenta kojima se potvrđuje usaglašenost sa zahtevima moraju se pribaviti do početka uvoznog carinskog postupka.

Blagovremeno usklađivanje kvaliteta svojih proizvoda sa zahtevima tržišta i pribavljanje odgovarajućih potvrda o usklađenosti, pružaju izvozniku niz prednosti u spoljnotrgovinskom poslovanju. Omogućavaju mu rad sa širim krugom potencijalnih partnera, pružaju komparativnu prednost u odnosu na konkurente i bolju kontrolu tržišta, ubrzavaju realizaciju posla, uz niže izdatke.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen predstavnicima firmi i preduzetnicima koji su opredeljeni na izvozne poslove prema zemljama članicama Evroazijskog ekonomskog saveza, uključujući RF.

Cilj seminara:

 • Upoznavanje polaznika sa normativnom regulativom u CU;
 • Osposobljavanje polaznika za samostalno korišćenje normativne regulative i sopstvenu preliminarnu ocenu o stepenu usaglašenosti kvaliteta proizvoda sa zahtevima u CU;
 • Sagledavanje sopstvenih obaveza radi usaglašavanja sa zahtevima u CU;
 • Priprema za aktivno učešće u svim fazama postupka ocene i potvrde usklađenosti proizvoda sa normativnim zahtevima EEAS.

Teme:

1. Opšte o primeni regulacionih mera u EEAS

 • Definicija;
 • Principi;
 • Ciljevi.

2. Zakonski osnov

 • Propisi;
 • Princip hijerarhije u primeni propisa;
 • Standardi
 • Obavezna i dobrovoljna sertifikacija.

3. Vidovi regulacionih normativa i mera

 • Tehnički normativi;
 • Sanitarno epidemiološki zahtevi;
 • Fitosanitarni zahtevi;
 • Veterinarski zahtevi;
 • Kontrola, nadzor.

4. Vidovi potvrda o usaglašenosti - sertifikata

 • Sertifikat usaglašenosti;
 • Deklaracija o usaglašenosti;
 • Svedočanstvo u registraciji proizvoda;
 • Ekspertski zaključak;
 • Fitosanitarni sertifikati;
 • Veterinarski sertifikati..

5. Položaj međunarodnih standarda u sertifikacionom sistemu EEAS

6. Procedure ocene usklađenosti

 • Sertifikacioni organi;
 • Sertifikacioni centri;
 • Sertifikacione procedure.

7. Postupak ocene i potvrde usklađenosti u praksi

 • Konsolidovana lista proizvoda koji podležu oceni usaglašenosti;
 • Liste proizvoda koji podležu ograničenjima i zabranama pri uvozu na teritoriju CU i RF;
 • Standardi koji se primenjuju u postupku ispitivanja radi ocene usaglašenosti;
 • Priprema uzoraka za kontrolna ispitivanja;
 • Procedure

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti:

 • Prouči tehničke normative, sanitarne norme CU;
 • Uporedi karakteristike proizvoda sa zahtevima regulative CU;
 • Utvrditi obaveze u pogledu pribavljanja sertifikata;
 • Blagovremeno preduzme mere u cilju formiranja odgovarajuće potvrde o usaglašenosti;
 • Prilagoditi i pripremiti pakovanje i markiranje proizvoda za tržište CU;
 • Obavi potupak upisa pogona (objekta za proizvodnju mesnih, mlečnih ili proizvoda biljnog porekla) u registar izvoznika u CU;
 • U slučaju potrebe obavi registraciju proizvoda u CU;
 • Za svaku isporučenu partiju pribaviti prateću veterinarsku ili fitosanitarnu potvrdu;
 • Pripremiti plan transporta sa korišćenjem prelaza na kojima je obezbeđena sanitarna i veterinarska kontrola;
 • Aktivno sledi za rezultatima kontronih analiza uzoraka proizvoda.

Trening

     
  17.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking