Posrednik - medijator (osnovna obuka)

Tip: Sertifikacija Šifra: Trajanje: 25 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Tokom osnovne obuke za posrednika-medijatora, koja je uređena prema Pravilniku o programu obuke za posrednika na osnovu Zakona o posredovanju – medijaciji polaznici  će se upoznati sa pojmovima i karakteristikama posredovanja kao i pravnim okvirom za postupanje i karakteristikama u procesu medijacije. Takođe, tokom obuke polaznici će savladati i specifične veštine medijatora za posredovanje a što podrazumeva veštine komunikacije i rešavanja konflikata kao i veštine rada sa teškim klijentima.

Kroz praktičan rad (simulaciju) stečenih znanja i različitih veština polaznici će se upoznati sa tokom i fazama u postupku medijacije. Tokom ovog praktičnog dela, polaznici će savladati korake u postupku medijacije kao i postizanje i zaključivanje sporazuma i same specifilnosti sadržaja sporazuma. Polaznicima će biti predstavljena simulacija procesa medijacije kroz analizu studija slučaja iz prakse, pa će na konkretnom primeru savladati uloge i odgovornosti u sukobu, interese, strategije i intervencije.

MNG Centar je dobio licencu od Ministarstva pravde za sprovođenje obuke za posrednika na osnovu člana 45. u vezi sa stavom 44. stav 1. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova („Službeni glasnik RS”, broj 55/14). Završena obuka, uz ispunjavanje ostalih uslova propisanih Zakonom o posredovanju je preduslov za dobijanje licence za posrednika (medijatora).

Ciljna grupa:

 • Zaposleni u firmama koji imaju zaduženja kao lica za podršku,
 • Lica koja su određena kao interni ili eksterni medijatori,
 • Svi ostali zainteresovani za oblast medijacije.

Cilj obuke:

Osposobljavanje profesionalaca u firmama za slučajeve posredovanja u sporovima.

Teme:

Dan I

 • Alternativno rešavanje sporova – pojam i vrste;
 • Pojam posredovanja i istorijski razvoj;
 • Uporedno pravna rešenja i odredbe Zakona o posredovanju u rešavanju sporova;
 • Osnovna načela posredovanja i karakteristike postupka;
 • Etička pitanja u posredovanju; – konflikti interesa i načelo poverljivosti.

 Dan II

 • Pojam posrednika – ko može da bude posrednik – uslovi, sklonosti i veštine za bavljenje ovim poslom;
 • Način utvrđivanja podobnosti slučajeva za posredovanje i upućivanje na posredovanje;
 • Priprema posredovanja – utvrđivanje uslova za početak posredovanja;
 • Postupak posredovanja.

 Dan III

 • Uvodno izlaganje posrednika;      
 • Dogovor o pravilima postupka i ponašanja;
 • Uzimanje uvodne izjave strana u postupku, način slušanja uvodnih izjava i podsticanje strana da ih saopšte;
 • Način uspostavljanja odnosa poverenja i saradnje sa stranama u zajedničkim i odvojenim razgovorima;      
 • Veština slušanja;
 • Veština postavljanja pitanja;
 • Veština prikupljanja informacija.

 Dan IV

 • Veština identifikovanja problema strana, njihovih pobuda i interesa;
 • Veština identifikovanja tačke konflikta;
 • Veština identifikovanja razloga za prekid komunikacije;
 • Veština identifikovanja jakih pozicija i slabosti obe strane;
 • Veština pregovaranja;
 • Veština iznalaženja opcija za sporazum;
 • Veština iznalaženja predloga za sporazum;
 • Veština formulisanja sporazuma.

 Dan V

 • Priprema za simulaciju procesa medijacije;
 • Simulacija kompletnog medijacijskog procesa do postizanja sporazuma;
 • Fidbek i evaluacija procesa i programa.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Primeni stečena znanja i veštine medijacije u rešavanju slučejeva posredovanja u okviru postojećih zakonskih okvira (Zakona o posredovanju i Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu)
 • Preduzme adekvatne korake i pokrene postupak u ovim slučajevima
 • Primeni unapređene veštine komunikacije i rešavanja konflikata u radu sa stranama u konfliktu
 • Adekvatno prenese stranama u konfliktu ciljeve i dobiti od postupka posredovanja
 • Prepozna prednosti i rizike primene medijacije u ovim slučajevima
 • Po završenoj obuci i ispunjavanju ostalih uslova propisanih Zakonom o posredovanju ( da lice ima visoku stručnu spremu; najmanje 5 godina radnog iskustva; da nije pod istragom i da nije osuđivano za namerno počinjeno krivično delo) postoji mogućnost dobijanja licence za posrednika (medijatora)

I dan

Upoznavanje sa osnovnim temama za usvajanje znanja koja su preduslov za bavljenje medijacijom: 

1) alternativno rešavanje sporovapojam i vrste  (1 čas/ 45 min.) Predstavnjaju se metode alternativnog rešavanja konflikata i kompariraju pristupi duž dimenzije: izbegavanje, razgovor, pregovaranje, medijacija, arbitraža, suđenje, otvoreni sukob.  Predstavnjaju se karakteristike integrativnog rešenja nasuprot strategija nadmetanja, povlačenja, izbegavanja ili kompromisa. Predstavljaju se razlike između stare i nove paradigme razumevanja sukoba. Kompariraju se karakteristike i prednosti s udskog postupka i medijacije.

2) pojam posredovanja i istorijski razvoj (1 čas); karakteristike medijacije kao alternativnog načina rešavanja sporova; oblasti primene postupka, preteče i razvoj medijacije u svetu i u našoj sredini

3) uporednopravna rešenja i odredbe Zakona o posredovanju u rešavanju sporova (1 čas); osnovne zakonske odredbe  o primeni medijacije, zakonski uslovi za posrednike, Zakon o posredovanju i drugi Zakoni koji predviđaju primenu medijacije u svojim područjima delovanja

4) osnovna načela posredovanja i karakteristike postupka; (1 čas); osnovna načela postupka (dobrovoljnost, nepristrasnost, neutralnost, poverljivost, privatnost, ne nametanje rešenja) ciljevi i dobiti od medijacije, stilovi medijacije (evaluativni, direktivni, facilitativni,  transformativni i narativni  stil);

5) etička pitanja u posredovanju; – konflikti interesa i načelo poverljivosti (1 čas).   vrednosti i standardi profesionalnog ponašanja medijatora; etičke dileme

II dan

Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama medijacije-  načelima i fazama postupka i karakteristiama medijatora:

1) pojam posrednika – ko može da bude posrednik – uslovi, sklonosti i veštine za bavljenje ovim poslom;  (1 čas); Predstavljaju se formalni zakonski uslovi za medijatore, kao i potrebne kompetencijske, personalne i komunikacione veštine medijatora: Učesnici se upoznaju sa karakteristikama uloge medijatora: objektivnost, nepristrasnost, ne nametanje rešenja, odgovornost za proces; mogućnost prekida medijacije

2) način utvrđivanja podobnosti slučajeva za posredovanje i upućivanje na posredovanje; (1 čas) Predstavljaju se osnovne  indikacije, od formalnih preduslova do karakteristika učesnika i vrste spora. Prezentuju se i kontraindikacije kao što su velika asimetrija/disbalans moći između sukobljenih strana,  korišćenje alkohola i droga, sukobi u kojima je bilo ili može biti otvorenog nasilja, odnosi u kojima ima svesne zloupotrebe i zlostavljanja.;

3) priprema posredovanjautvrđivanje uslova za početak posredovanja (1 čas);

4) postupak posredovanja (2 časa):

(1) započinjanje posredovanja (otvaranje i predstavljanje),

(2) istraživanje - identifikacija problema i interesa (iznošenje bitnih aspekata sukoba kroz neprekinuto vreme, razmenu i razjašnjenja, struktuisanje problema i određivanje redosleda u bavljenju predmetom sukoba, mapiranje interesa/briga i preokviravanje spora,),

        (3) pregovaranje (razvijanje procesa pregovaranja, iznalaženja mogućih rešenja - umnožavanje predloga rešenja i završno pregovaranje),

(4) okončanje postupka (sporazum ili obustava -  pisanje sporazuma, karakteristike i forma sporazuma, mehanizmi za praćenje primene sporazuma).

III dan

Upoznavanje sa veštinama i tehnikama vođenja postupka posredovanja, kroz teorijska izlaganja i praktične vežbe, kroz sledeće teme:

1) uvodno izlaganje posrednika (predstavljanje stranama i obaveštavanje o postupku); (1 čas); Predstavljaju se i detaljno objašnjavaju svi aspekti faze početka medijacije: uvodna reč koja ima za cilj da predstavi postupak i ulogu medijatora. Nakon prezentacije, učesnici imaju zadatak da se individualno pripremi za početak medijacije u vidu sastavljanja svoje uvodne reči.

2) dogovor o pravilima postupka i ponašanja (1/2 časa) (definišu se osnovna pravila koja su neophodna za obavljanje posredovanja.). Učesnici imaju zadatak da se grupno pripreme plakat sa dogovorenim pravilima koja će se koristiti u procesu medijacije.

3) uzimanje uvodne izjave strana u postupku, način slušanja uvodnih izjava i podsticanje strana da ih saopšte; (1/2 časa)  Upoznavanje sa karakteristikama procesa medijacije u kojem se iznošse bitni aspekati spora od strane svih učesnika, sa veštinama koje su potrebne za podsticanje strana da saošte svoje viđenje problema, kao i sa  potencijalnim rizicima koji se mogu javiti u ovoj fazi procesa. Grupa se kroz vežbu podstiče da razmišlja o potencijalnim teškoćama/rizicima ove faze, kao i načinima njihovog prevazilaženja.

4) način uspostavljanja odnosa poverenja i saradnje sa stranama u zajedničkim i odvojenim razgovorima. (1 čas); Ukazuje se na značaj poverenja za uspešnost pregovora kao i na poverenje kao pozitivan faktor postizanja sporazuma. Predstavaljaju se osnovne veštine neophodne za uspostavljanje poverenja sa učesnicima medijacije i pružanje podrške tokom procesa medijacije.

5) veština slušanja; Polaznici se obučavaju za uspešnu primenu veštine slušanja i isticanje njenog značaja i primene u svakoj situaciji komunikacije

6) veština postavljanja pitanja; Predstavljaju se najčešće korišćena pitanja koja služe u medijaciji za: uspostavljanje i održavanje komunikacije; usmeravanje i produbljivanje komunikacije; dobijanje novih ili dodatnih informacija; podsticanje za razmišljanje i dr. Učesnici provežbavaju postavljanje pitanja na pripremljenim primerima. 

7) veština. prikupljanja informacija Polaznici se obučavaju za uspešnu primenu veštine prikupljanja informacija koje služe za dobijanje potpunije slike o problemu i kao način da se bolje razume sadržaj iz pozicije sagovornika. Učesnici provežbavaju prikupljanja informacija na pripremljenim primerima.  (2 časa)

IV dan

Upoznavanje sa veštinama i tehnikama vođenja postupka posredovanja, kroz teorijska izlaganja i praktične vežbe, kroz sledeće teme:

1) veština identifikovanja problema strana, njihovih pobuda i interesa; (1/2 časa). Upoznavanje sa ulogom medijatora (i veštinama koje koristi)  prilikom identifikovanja prikrivenih interesa koji vode zauzimanju pozicija, (potreba, briga, strahova i očekivanja), kao i potencijalnim rizicima koji se mogu javiti ,

2) veština identifikovanja tačke konflikta; (1/2 časa). Predstavljanje načina na koji se mogu učesnici usmeravati u pravcu definisanja problema i određivanje redosleda u bavljenju predmetom sukoba. Takođe se upoznaju polaznici i sa  strategijama izbora redosled bavljenja problemima (prioriteti, hitnost, najlakši ili najteži problem, odvajanje bitnog od nebitnog)

3) veština identifikovanja razloga za prekid komunikacije; (1/2 časa). Upoznavanje sa mogućim razlozima za prekidanjem komunikacije i razmatranje načina kako se ovi rizici mogu prevazići.

4) veština identifikovanja jakih pozicija i slabosti obe strane; (1/2 časa). Sticanje veština za prepoznavanje onosa moći između učesnika i balansiranje odnosa između njih (ukoliko postoji disbalans u moći) kako bi se postigale ravnopravne pozicije koje su preduslov za dobar pregovarački proces.

5) veština pregovaranja; (1 čas). Upoznavanje sa karakteristikama pregovaranja kao metoda rešavanja konflikata, sa osnovnim karakteristikama pregovaračkih strategija i sa indikacijama za odabir odgovarajuće strategije i mogućnostima kombinovanja strategija

6) veština iznalaženja opcija za sporazum; (1/2 časa). Upoznavanje sa veštinom podsticanja produkcije ideja za nalaženje najprihvatljivijih mogućih rešea bez vrednovanja

7) veština iznalaženja predloga za sporazum, (1/2 časa) Učesnici  se upoznaju sa veštinama koje omogućavaju pregovaranje oko predloženih rešenja u cilju odabira najprihvatljivijih opcija. Ukazuje se na potencijalne rizike od gubitka neutralnosti u ovom delu procesa i predstavljaju se načini za prevazilaženje istih.

8) veština formulisanja sporazuma. (1 čas) Upoznavanje sa specifičnostima i značajem ove faze, ulogom medijatora u njoj, karakteristikama pisanog sporazuma. Predstavlja se značaj definisanja  mehanizma za praćenje primene sporazuma kao dela samog sporazuma

V dan

Obuhvata sprovođenje praktičnih vežbi kroz simulaciju celokupnog procesa posredovanja na primeru iz prakse u cilju integracija  stečenih znanja i različitih veština.

1) priprema za simulaciju procesa medijacije kroz analizu slučaja iz prakse  prakse: identifikacija direktnih i indirektnih učesnika, njihove uloge/odgovornosti u sukobu, interesi, distribucija moći, tip sukoba, nivo eskalacije, mapiranje mogućih interesa/potreba i strahovanja, mogućih posledice, BATNA i moguća prihvatljiva rešenja; strategije i intervencije. Nakon analize slučaja, u kojoj učestvuje cela grupa, sledi priprema za izvođenje simulacije: Podela uloga (klijenti, komedijatorski  parovi koja će se smenjivati i opserveri sa jasnim zadacima praćenja), organizje se prostorni raspored (raspored sedenja, soba za odvojene sastanke) i definišu se pravila rada (1.5 čas)

2) simulacija kompletnog medijaciskog procesa do postizanja sporazuma (2.5 časa)

3) fidbek i evaluacija procesa i programa Nakon završenog kompletnog medijacijskog procesa, opserveri iznose najznačajnija zapažanja, a učesnici govore o svojim ulogama (1 čas)

Evaluacija procesa simulacije obuhvata stepen usvojenih  znanja i veština i kvalitet njihove primene u simulaciji procesa kroz fidbek učesnika i trenera..

Evaluacija edukativnog programa obuke obuhvata stepen zadovoljstva  učesnika pojedinim aspektima seminara. Evaluacioni list obuhvata kvalitativnu i kvantitativnu procenu, korisnosti i informativnosti sadržaja, načina rada, kvaliteta prezentacije tema i interaktivnosti.

Osnovna obuka završava se ocenjivanjem polaznika - evaluacijom i fidbekom. Evaluacija procesa simulacije obuhvata stepen usvojenih  znanja i veština i kvalitet njihove primene u simulaciji procesa kroz fidbek učesnika i trenera. Evaluacija edukativnog programa obuke obuhvata stepen zadovoljstva  učesnika pojedinim aspektima programa obuke. Evaluacioni list obuhvata kvalitativnu i kvantitativnu procenu, korisnosti i informativnosti sadržaja, načina rada, kvaliteta prezentacije tema i interaktivnosti.

 

Nakon završene osnovne obuke stičete uslov za pohađanje Specijalizovane obuke za posrednika-medijatora u slučaju mobinga.

Vladan Jovanović

diplomirani pravnik, samostalni konsultant u oblasti socijalne zaštite, porodičnog prava, prava deteta, ljudskih i manjinskih prava.

Komentari učesnika

Ovde možete pročitati komentare učesnika sa prethodno održanih obuka.

Trening

     
  55.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Stekla sam mnoga znanja, razrešila sam mnoge nejasne teme, u svakom slučaju od izuzetne koristi mi je stečeno znanje, čak i u oblastima privatnog života.Obuka je bila zanimljiva, dinamična i edukativna. Mina Rašković, Imovinsko - pravno odeljenje MUP
 • Obuka sa praktičnom i svakodnevnom tematikom, uz pružanje odgovarajućih primera iz prakse i prigodan način izlaganja. Sanja Kalajžić, Pravna služba ProCredit Banka AD
 • Izuzetno korisno, definitivno će mi koristiti u daljem obavljanju mojih poslova. Svetlana Davidović, Pomoćnik direktora sektora za ljudske resurse JP“Zavod za udžbenike “
 • Obuka je bila izuzetno korisna i zanimljiva. Dobijeni odgovori na postavljenja pitanja, sjajna komunikacija sa predavačem i drugim učesnicima. Nemanja Valjarević, Pravni zastupnik / funkcija za pravne poslove Dunav osiguranje a.d.

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking