Konsolidovani finansijski izveštaji

Tip: Trening Šifra treninga: 26 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

*Za polaznike treninga besplatan konsalting sa predavačem!*

Konsolidovani finansijski izveštaji su finansijski izveštaji grupe u kojima su:

 • imovina,
 • obaveze,
 • sopstveni kapital,
 • prihodi,
 • rashodi i tokovi gotovine matičnog entiteta i njegovih zavisnih entiteta

prezentovani kao da su jedan ekonomski entitet. Zbog toga se sve vrednosti nastale iz poslovnih događaja između članova grupe isključuju iz konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Cilj konsolidovanih finansijskih izveštaja je da pruže informacije o finansijskom položaju grupe kao i o uspešnosti grupe. Ove informacije su bitne i za interne i za eksterne korisnike finansijskih izveštaja. Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja je vremenom sve značajnije jer se povećava broj pravnih lica koja imaju obavezu da ih sastave.

Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji za privredne registre radi javnog objavljivanja najkasnije do 31. jula naredne godine, osim javnih akcionarskih društava koja imaju obavezu da svoje konsolidovane izveštaje dostave Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi, kao i da ih objave na svojoj internet stranici najkasnije do 30. aprila naredne godine.

Ciljna grupa:

Računovođe, finansijski direktori, zaposleni u računovodstvu i finansijama i svi ostali zainteresovani.

Cilj seminara:

Osposobljavanje za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Teme:

 • Važeća zakonska regulativa na osnovu koje se sastavljaju konsolidovani finansijski izveštaji,
 • Pojam kontrole i gubitak kontrole,
 • Određivanje kruga konsolidovanja,
 • Računovodstveni tretman ulaganja u zavisna, pridružena i zajednički kontrolisana pravna lica u pojedinačnim finansijskim izveštajima matičnog pravnog lica,
 • Postupci konsolidovanja,
 • Studija slučaja: Primer konsolidovanja finansijskih izveštaja,
 • Porez na dobit u konsolidovanim finansijskim izveštajima,
 • Pitanja iz prakse vezana za konsolidovane finansijske izveštaje.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Razume važeću zakonsku regulativu na osnovu koje se sastavljaju konsolidovani finansijski izveštaji,
 • Shvati pojam kontrole za potrebe konsolidovanja,
 • Odredi koja pravna lica ulaze u krug konsolidovanja,
 • Primeni postupke konsolidovanja,
 • Pravilno iskaže tekuće i odložene poreze u konsolidovanim finansijskim izveštajima,
 • Se upozna sa načinom sastavljanja konsolidovanog bilansa stanja, bilansa uspeha i izveštaja o ostalom rezultatu.
 • Se upozna sa načinom sastavljanja konsolidovanog izveštaja o tokovima gotovine i konsolidovanog izveštaja o promenama na kapitalu.

Primeri:

Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima je veoma bogato sa do sada održanih preko 1500 treninga i obuka u oblasti finansija i računovodstva. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finansijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

Audio komentar učesnika seminara

Poslušajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru.

Komentari učesnika

Pročitajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na ovu temu.

MSFI 10 Konsolidovani finansijski izveštaji: prodaja opreme matičnog društva zavisnom društvu uz dobitak

Na primeru prodaje opreme matičnog društva zavisnom društvu uz dobitak Vam predstavljamo konsolidovanje finansijskih izveštaja.

MSFI 10: Konsolidovani finansijski izveštaji – kako da računovodstveno obuhvatimo promene u grupi?

Postoji mnogo načina na koje se mogu izvršiti promene u sastavu grupe. U sledećem članku ćemo Vam predstaviti nekoliko njih.

Trening

15.11.2023. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 23.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Sve pohvale. Rad u maloj grupi omogućio je mnogo veće učešće na ovu temu. Odlazim veoma zadovoljna saznanjima i materijalom. Lepo okruženje i dobro raspoređene pauze, pa se nismo umorili iako je trajalo više od 5 sati. Vesna Bijelić Agencija Matica
 • Današnji seminar je bio sadržajan i ispraćen primerima iz prakse. Drago mi je što je upotpunio moja saznanja. Maja Antić, Služba plana i anlize Galenika a.d.
 • Moji utisci su pozitivni. Bilo je korisno podsetiti se pojmova koje ne koristimo svakodnevno, a mogu se primeniti u poslovanju. Tema je detaljno potkrepljena materijalom. Ivana Šili,Računovođa Gebruder Weiss d.o.o.
 • Seminar je profesionalno održan, a predavači su jako stučni. Preporučila bih ga svim kolegama, jer sam ja upotpunila svoje znanje. Tanja Spasić, Služba kontrolinga Tigar d.o.o. Pirot

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking