MSFI 9 Finansijski instrumenti

Tip: Trening Šifra treninga: 663 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Naučite kako da samostalno uradite ispravku vrednosti potraživanja po novom modelu - modelu očekivanih gubitaka!

MSFI 9 je važan i za preduzeća iz realnog sektora. Ovaj kompleksan standard u našoj zemlji ima dodatnu složenost zbog neusaglašenosti poreskih propisa sa standardom, o čemu će na treningu biti posebno reči.

Međunarodni odbor za računovodstvene standarde je u septembru 2016. godine objavio konačnu verziju MSFI-a 9 koji je stupio na snagu 1. 1. 2018. godine. 

MSFI 9 propisuje način klasifikovanja i merenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza.

MSFI 9 uvodi novi model klasifikovanja finansijskih instrumenta koji je u većoj meri fokusiran na upravljanje rizicima, kao i na svrhu poslovanja entiteta.

Finansijska sredstva se klasifikuju na osnovu karakteristika:

 • ugovorenih novčanih tokova
 • poslovnih modela (držanje radi naplate, držanje radi naplate i prodaje, itd).

Finansijski instrumenti se klasifikuju u kategorije:

 • amortizovani trošak,
 • fer vrednost kroz ostali rezultat
 • fer vrednost kroz bilans uspeha.

MSFI 9 zahteva ranije priznavanje umanjenja vrednosti, kao i procenu očekivanih kreditnih gubitaka za širi raspon imovine. Računovodstveni proces umanjenja vrednosti imovine se zasniva na modelu očekivanih gubitaka, suprotno modelu nastalih gubitaka iz MRS 39.

Model očekivanih gubitaka se primenjuje na dužničke instrumente koji se mere po amortizovanom trošku ili po fer vrednosti kroz ostali rezultat uključujući kredite, dužničke hartije od vrednosti, potraživanja, potraživanja po osnovu lizinga, finansijske garancije.

Ciljna grupa:

Finansijski direktori, direktori računovodstva, zaposleni u računovodstvu i finansijama, kao i svi zainteresovani za ovu temu.

Cilj seminara:

Osposobljavanje za praktičnu primenu MSFI 9.

Teme:

 • Definicije i delokrug
 • Finansijska sredstva-klasifikacija
 • Finansijske obaveze-klasifikacija
 • Merenje (inicijalno i naknadno)
 • Umanjenje vrednosti (model očekivanih gubitaka)
 • Hedž računovodstvo
 • Potencijalne efekti primene MSFI 9 na entitete iz finansijskog i realnog sektora
 • Ilustrativni primeri

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume cilj i delokrug Standarda
 • Definiše osnovne termine koje koristi Standard
 • Primene novi model klasifikovanja finansijskih instrumenta
 • Primene model očekivanih gubitaka u računovodstvenom procesu umanjenja vrednosti
 • Razume prelaz na novi Standard
 • Prepozna efekat primene MSFI 9 na finansijsko izveštavanja svog entiteta

Primeri:

Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima je veoma bogato sa do sada održanih preko 1500 treninga i obuka u oblasti finansija i računovodstva. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finansijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

Komentari učesnika

Pročitajte komentare učesnika ovog treninga.

Razgovor sa predavačem seminara

Predavaču, Draženku Lukaču smo postavili nekoliko pitanja na temu MSFI 9. Pročitajte koji su njegovi odgovori.

Primena modela očekivanih kreditnih gubitaka

Pogledajte koji su koraci u primeni modela očekivanih kreditnih gubitaka za ispravku potraživanja od kupaca.

MSFI 9 Finansijski instrumenti: Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca – ilustrativni primer

Pročitajte više o pojednostavljenom modelu obezvređenja koji se koristi za potraživanja od kupaca i imovine po osnovu ugovora.

MSFI 9: Finansijski instrumenti – Ilustrativni primer za primenu trofaznog modela obezvređenja na date kredite povezanim licima

Pogledajte na primeru na koji način se vrši primena trofaznog modela obezvređenja na date kredite povezanim licima.

MSFI 9: Finansijski instrumenti – Procena očekivanih kreditnih gubitaka

Pogledajte jedan od primera na koji način se vrši procena očekivanih kreditnih gubitaka (expected credit loses - ECL).

MSFI 9: Finansijski instrumenti – Specijalni prilaz za sredstva kreditno obezvređena na dan početnog priznavanja

Pročitajte u sledećem članku na koji način se vrši početno priznavanje POCI (purchased or originated credit impaired) sredstava.

MSFI 9: Finansijski instrumenti – metoda efektivne kamatne stope

Pročitajte na primeru šta je potrebno entitet da proceni prilikom izračunavanja efektivne kamatne stope.

MSFI 9: Finansijski instrumenti – Investicije u instrumente duga koje se odmeravaju po fer vrednosti kroz izveštaj o ostalom rezultatu (ostali ukupni rezultat)

Otkrijte kako se vrši odmeravanje po fer vrednosti kroz izveštaj o ostalom rezultatu. U članku su data dva primera - test poslovnog modela za prodaju pre roka dospeća i odmeravanje po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat za instrumente duga.

MSFI 9: Finansijski instrumenti – Investicije u instrumente kapitala koje se odmeravaju po fer vrednosti kroz izveštaj o ostalom rezultatu (ostali ukupni rezultat)

Pogledajte na primeru investicije u instrumente kapitala klasifikovane po fer vrednosti kroz ostali ukupni rezultat.

Procena povećanja kreditnog rizika na osnovu verovatnoće neispunjenja obaveza

MSFI 9 uključuje izvestan broj primera kako se vrši procena da li postoji značajno povećanje kreditnog rizika. U sledećem članku je prikazan jedan od tih primera.

MSFI 9: Finansijski instrumenti – Odgovarajući tretman promena u kreditnom riziku (zajednička ili pojedinačna procena)

MSFI 9 uključuje izvestan broj primera kako se vrši zajednička i pojedinačna analiza. U sledećem članku je prikazan jedan od tih primera.

Obezvređenje potraživanja prema MSFI 9

Pogledajte na praktičnom primeru kako se prema MSFI 9 vrši obezvređenje potraživanja i koje korake morate sprovesti u ovom procesu.

Trening

29.02.2024. 09:30 - 13:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 23.700,00 + PDV (20%) 21.330,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
03.07.2024. 09:30 - 13:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 23.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
28.11.2024. 09:30 - 13:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 23.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking