Praktična primena bankarske garancije i sudska praksa

Tip: Trening Šifra treninga: 389 Trajanje: 5 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Priroda spoljno trgovinskog poslovanja nameće odredjene rizike, a neki od njih se mogu preneti na banku . Rizici neizvršenja ugovornih obaveza bilo koje vrste se mogu preneti na banku kroz bankarsku garanciju. Bankarska garancija u poslovnom svetu uživa veliku reputaciju zbog svoje prednosti nad ostalim sredstvima obezbedjenja platnog prometa u međunarodnim okvirima. Ona korisniku omogućava da brzo, a što je najvažnije najčešće bez spora, realizuje svoja potraživanja. Bankarska garancija predstavlja najsigurnije sredstvo obezbeđenja, jer je garant uvek banka, dakle uvek solventna finasnijska institucija. Bankarska garancija se koristi kao obavezan instrument obezbeđenja u postupku javne nabavke, u carinskom postupku, kao i u postku privatizacije.

Poznavanje upotrebe bankarske garancije omogućava bolju pregovaračku poziciju u sklapanju poslova, brže reagovanje na zahteve određenih javnih poziva za prikupljanje ponuda, obezbeđivanje sopstvenih potraživanja.

Seminar ima za cilj da polaznike upozna sa osnovnim vrstama bankarske garancije i da pruži odgovor na pitanje kakvu garanciju ugovoriti u klauzuli o bankarskoj garanciji.

Na seminaru će biti obrađena najznačajnija pitanja bankarske garancije kao bankarskog uslužnog posla, kojim banka garantuje poveriocu da će dužnik uredno izvršiti svoju obavezu, tj. da će poveriocu izmiriti obavezu o dospelosti ako to dužnik ne učini.

Polaznici će biti osposobljeni da na najbolji mogući način koriste bankarsku garanciju u cilju efikasnog obezbeđenja potraživanja, kako u Republici Srbiji, tako i u zemljama u regionu, sa kojima domaći privredni subjekti često stupaju u poslovne odnose.

Ciljna grupa:

pravnici u bankama, osiguravajućim kućama, spoljnotrgovinskim firmama i privrednim društvima; direktori pravnih sektora i drugi rukovodioci pravnih službi, pravni zastupnici koji rade na poslovima zastupanja pred privredniim i sudovima opšte nadležnosti, kao i na postupcima javnih nabavki; advokati.

Cilj treninga:

 • upoznavanje polaznika sa osnovnim funkcijama i vrstama bankarskih garancija,
 • pružanje odgovora na pitanja kako se garancijom štiti kupac, a kako prodavac i kakva je uloga poslovne banke – banke Garanta
 • upoznavanje polaznika sa posebnim zakonskim pravilima kojima je regulisana bankarska garancija kao obligaciono-pravno sredstavo obezbeđenja potraživanja,
 • upoznavanje polaznika sa aktuelnom sudskom praksom iz ove oblasti.

Teme:

 • Pojam bankarske garancije
 • Bitni elementi
 • Vrste bankarskih garancija i njihova primena u praksi
 • Procedura izdavanja garancija u bankama
 • Protest garancije – aktiviranje, plaćanje po garanciji.
 • URDG758
 • Primeri iz prakse (garancije, zahtevi za plaćanje,)
 • Uskladjen protest
 • Kontragarancija
 • Bankarski troškovi i provizije kod garancija
 • Pojam i pravna priroda bankarske garancije
 • Poništaj bankarske garancije
 • Prava nalogodavca po isteku roka važnosti garancije i ugovor o nalogu
 • Posledice neispunjenja obaveze pribavljanja bankarske garancije
 • Pismena forma bankarske garancije
 • Garancija “bez prigovora” i tumačenje uslova iz garancije
 • Ustupanje prava iz garancije i izmene osnovnog ugovora
 • Bankarska garancija kao instrument obezbeđenja u postupku javne nabavke
 • Polaganje bankarske garancije u postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika
 • Solidarna obaveza banke - garanta i dužnika iz osnovnog pravnog posla

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • na najbolji način formuliše klauzulu o bankarskoj garanciji u osnovnom ugovoru o poslu, shvati procedure oko izdavanja garancije, osnovne elemente i razlikuje vrste garancija;
 • deluje preventivno – da pre nastanka spornog odnosa odgovarajućim savetima utiče na upravu privrednog društva da prilikom zaključenja ugovora i sklapanja drugih pravnih poslova ima u vidu specifičnosti potrebe obezbeđenja potraživanja i njima prilagode pojedine ugovorne odredbe ugovaranjem obligaciono-pravnih sredstava obezbeđenja potraživanja, a pre svega bankarske garancije;
 • sa većim uspehom preduzima i predlaže odgovarajuće mere u cilju blagovremenog obezbeđenja i naplate potraživanja iz ugovora u privredi, kao i da zastupa banku ili drugi privredni subjekat:
 • u sporovima povodom realizacije bankarske garancije
 • u postupcima stečaja i likvidacije, i parnicama povodom navedenih postupaka, u kojima se privredno društvo pojavljuje korisnik bankarske garancije ili nalogodavac

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking