Revizorski pristup i metodologija u postupku revizije EU fondova / Audit Approach and Methodology in auditing EU funds

Tip: Trening Šifra treninga: 701 Trajanje: 9 Maks. br. učesnika: 25 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Revizija sistema / Revizija operacija-projekata / Revizija praćenja izvršenja preporuka/

„On-the-spot“ kontrola / Indikatori učinka /

 System Audit / Audits of Operations / Follow up Audit /

On-the-spot Control / Performance indicators / 

 

U cilju efikasnog sprovođenja EU projekata, revizori će učesnicima na praktičnim primerima pružiti smernice o tome na šta bi trebalo da obrate pažnju i dati savete kako da projekat bude uspešan i sa stanovišta revizora.

In order to implement projects efficiently, the auditors will, on practical examples, provide guidelines to participants what to pay attention on and give advices on how to make the project successful from the auditor`s point of view.

Cilj treninga:

Trening je organizovan kako bi se učesnicima približile specifičnosti revizorskog pristupa i metodologije revizije sredstava iz EU fondova i ukazalo na najčešće rizike i izazove u postupku upravljanja  EU fondovima.

Training goal:

This training is organized to cover the specific audit approach and methodology in audit of EU funds as well as most common risks and challenges that one can face in the process of dealing with EU funds.

Napomena/Note: Trening se izvodi na engleskom jeziku / Language of the course will be English.

Ciljna grupa:

Interni revizori kod korisnika javnih sredstava, revizori revizorskih tela (Državna revizorska institucija, Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU), Centralna jedinica za harmonizaciju, rukovodioci i zaposleni u organizacionim jedinicama međunarodne saradnje i evropskih integracija na poslovima planiranja, pripreme, programiranja, ugovaranja, finansiranja, sprovođenja, praćenja, kontrole, ocenjivanja i izveštavanje o projektima koji se realizuju iz fondova EU, predsednici lokalnih samouprava i rukovodioci institucija zaduženih za implementaciju EU projekata.

Target group:

Internal Auditors in the Public sector, auditors of audit bodies (State Audit Institution, Audit Authority Office of EU Funds), Central Harmonization Unit, Managers and employees of International cooperations and European Integration Units responsible for planning, preparing, programming, contracting, financing, implementing, monitoring and control, evaluation and reporting of EU funded projects, Presidents of Local-self Governments and Heads of Institutions responsible for the implementation of EU projects.

Teme:

 • IPA mogućnosti finansiranja, rizici i izazovi
 • Revizorski pristup i metodologija revizije sistema, revizije operacija-projekata, revizija praćenja izvršenja preporuka sa naglaskom na „on the spot“ kontrole
 • IPA 1 i IPA 2 izazovi u postupku planiranja revizorskih aktivnosti (moguća preklapanja)
 • Zatvaranje IPA programa – izazovi i mogući problemi
 • Planiranje revizije/Strategija revizije
 • Važnost verifikacije indikatora učinka
 • Važnost kontrole prvog nivoa i „on the spot“ kontrole od strane nadležnih Ministarstava/CFCU
 • Uloga internih revizora u postupku revizije EU fondova

Topics:

 • IPA financing possibilities, risks and challenges
 • Audit approach and methodology for System Audits, Audits of Operations and Follow up audits with specific emphases to on-the-spot controls
 • IPA 1 and IPA 2 challenges in planning audit activities (possible overlapping)
 • Closure of the IPA programmes - challenges and possible problems
 • Audit Plan / Audit Strategy
 • Importance of verification of performance indicators
 • Importance of first level control and on-the spot checks by Line Ministries / CFCU
 • Тhe Role of Internal Auditors in the process of Auditing of EU funds
Jussi Bright

Poseduje više od 20 godina revizorskog iskustva u Evropskom revizorskom sudu. Završio je master studije na ekonomskom fakultetu (Univerzitet Turku, Finska), MBA studije (Vrije Univerzitet, Brisel, Belgija) i stekao univerzitetsku diplomu (Univerzitet Lorraine, Francuska).

Trenutno radi kao tim lider u Direktoratu za kontrolu kvaliteta u Evropskom revizorskom sudu u Luksemburgu. Devet godina je obavljao reviziju pretpristupnih fondova Evropske komisije. Trenutno piše rad na temu paralelne revizije performansi/svrsishodnosti koji uključuje šest vrhovnih revizorskih institucija zapadnog Balkana.

Gospodin Bright je iskusan trener u oblasti revizije EU fondova sa posebnim osvrtom na reviziju performansi/svrsishodnosti i metodologiju revizije.

Has more than 20 years of auditing experience in the European Court of Auditors. He has a Master of Economics degree (University of Turku, Finland) and a MBA (Vrije University, Brussels, Belgium) and Diplome Université (Université Lorraine, France).

He is currently the team leader in the Directorate of Quality Control at the European Court of Auditors (ECA), which is an internal quality control function within the Court. He has been involved for nine years in auditing pre-accession funds of the European Commission. Currently he is writing a synthesis report regarding a parallel performance audit involving six Supreme Audit Institutions of the western Balkans.

Mr. Bright is experienced trainer in the area of auditing EU funds with special focus on performance audit approach and methodology.

Ivan Ignjatov

Pomoćnik Generalnog IPA revizora u Kancelariji za reviziju instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA), profesor asistent na Ekonomskom fakultetu u okviru državnog Univerziteta „Goce Delčev“ – Štip i međunarodni konsultant.

Gospodin Ignjatov je doktor ekonomskih nauka u oblasti „Revizije EU fondova-IPA“.

Poseduje sledeće sertifikate:

 • Ovlašćeni Državni revizor (CSA)
 • Ovlašćeni forenzički ekspert (CFE)
 • Sertifikovani menadžment konsultant (CMC)
 • Vodeći eksterni revizor za informacionu sigurnost upravljačkih sistema (ISO/IEC 27001:2013), sertifikovan od strane Exemplar Global
 • Vodeći eksterni revizor za sistem upravljanja anti-korupcijom (ISO 37001:2016)
  sertifikovan od strane Exemplar Global
 • Vodeći eksterni revizor za sistem upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015)
  sertifikovan od strane Exemplar Global

Gospodin Ignjatov poseduje više od 19 godina iskustva u oblasti finansija odnosno 17 godina specifičnog iskustva u oblasti revizije (finansijska revizija i revizija performansi/svrsishodnosti) kao:

 • Državni revizor – Tim lider u Sektoru za finansijsku reviziju i reviziju performansi/svrsishodnosti u Državnoj revizorskoj instituciji Makedonije,
 • Predsednik Kancelarije za reviziju instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA)/Generalni IPA revizor (postavljen od strane Vlade Makedonije),
 • Konsultant Generalnog IPA revizora,
 • Vršilac dužnosti Generalnog IPA revizora za IPA komponentu V (IPARD),
 • Pomoćnik Generalnog IPA revizora za IPA komponentu II (Prekogranična saradnja),
 • Pomoćnik Generalnog IPA revizora za IPA komponentu IV (Razvoj ljudskih resursa).

U periodu od 2007-2011. godine Vlada ga je postavila za prvog predsednika Kancelarije za reviziju instrumenata za pretpristupnu pomoć Makedonije. Gospodin Ignjatov je 2010. godine osnovao mrežu IPA revizorskih tela koja je do danas ostala veoma aktivna.

On je ujedno i prvi predstavnik Makedonije koji je prisustvovao profesionalnom usavršavanju u oblasti revizije EU fondova u Evropskom revizorskom sudu u Luksemburgu.

Poseduje široko iskustvo kao internacionalni ekspert-trener u Sloveniji, Turskoj, Gruziji, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji u sledećim oblastima: „Revizija IPA projekata“, „Revizija performansi/svrsishodnosti“, „Izgradnja kapaciteta IPA revizorskog tela“, „Podrška zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pristupanja EU“, „Kako koristiti fondove EU“, „Priprema aplikacija za IPARD“ i dr.

Assistant General IPA Auditor in the Audit Authority for audit of Instrument for pre-accession assistance (IPA), Assistant Professor at the State University “Goce Delcev” Stip – Faculty of Economy and Freelance Consultant.

Mr. Ignjatov is Doctor in Economics (PhD) in area “Audit of EU funds – IPA” and has following certifications:

 • Certified State Auditor (CSA)
 • Certified Forensic Expert (CFE)
 • Certified Management Consultant (CMC)
 • Lead/External Auditor for Information Security Management Systems (ISO/IEC 27001:2013) Certified by Exemplar Global
 • Lead/External Auditor for Anti-Bribery Management Systems (ISO 37001:2016)
  Certified by Exemplar Global
 • Lead/External Auditor for Quality Management Systems (ISO 9001:2015)
  Certified by Exemplar Global

Mr. Ignjatov has more than 19 years of experience in the area of finance with 17 years of specific experience in the field of auditing (financial and performance audit), as:

 • State auditor – Team Leader in Financial and Performance Department in State Audit Office
 • Head of the IPA Audit Authority/General IPA Auditor (appointed by the Government)
 • Advisor of the General IPA Auditor
 • Acting Assistant General IPA Auditor for IPA Component V (IPARD)
 • Assistant General IPA Auditor for IPA Component II (Cross-Border Cooperation)
 • Assistant General IPA Auditor for IPA Component IV (Human Resources Development)

In the period 2007-2011 the Government appointed him as first Head of the IPA Audit Authority who established the IPA Audit Authority in Macedonia. Mr. Ignjatov has established the Annual Network for the IPA Audit Authorities in 2010, which is still very active network.

He is the first representative from Macedonia who participated in the internship / professional development for audit of EU funds in the European Court of Auditors in Luxembourg.

He possesses wide experience as international expert / trainer in Slovenia, Turkey, Georgia, Serbia, Montenegro, Albania, Macedonia. He is experienced expert/consultant in the area of: “Audit of IPA Projects”, “Performance audit”, “Capacity building of the IPA Audit Authority”, “EU support to candidate and potential candidate countries toward accession process to the European Union, “How to use EU funds”, “Preparation of the application for IPARD”, ...

Žarko Vojnić

Obavlja poslove revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja u Državnoj revizorskoj Instituciji Republike Srbije. Takođe, poseduje višegodišnje iskustvo na poslovima revizije sistema.

Diplomirani je ekonomista i magistar nauka iz interdisciplinarnih oblasti evropskih studija Univerziteta u Novom Sadu.

Gospodin Vojnić je ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru sa više od 7 godina iskustva na poslovima interne i eksterne revizije. Obavlja funkciju predsednika Udruženja ovlašćenih internih revizora Srbije u javnom sektoru.  

Aktivno je kao trener održavao radionice u Ministarstvima na temu identifikovanja poslovnih procesa, ciljeva i rizika, procene rizika, izrade registra rizika i Strategije upravljanja rizicima. Na projektu finansiranog od strane EU obučavao je zaposlene u Javnim tužilaštvima na temu finansijskog upravljanja i kontrole.

Ministarstvo finansija ga je 2012. godine uputilo u radnu posetu Sektora interne revizije Ministarstva finansija i Državne revizorske institucije Estonije. Pored srpskog govori engleski i nemački jezik.

Performs financial and compliance audit within State Audit Institution of Serbia. He also has a wide experience in system audit.

He is a Graduate Economist and a Magister of Interdisciplinary Field of European Studies from the University of Novi Sad.

Mr. Vojnić is Certified Internal Auditor in the Public Sector with more than 7 years of experience as external and internal auditor. He is the president of Serbian Association of Certified Public Internal Auditors.

He actively held workshops in Ministries related to identification of business processes, goals and risks, risk assessment, preparation of a risk register and a risk strategy. During EU funded project he trained the Public Prosecutor`s stuff on Financial Management and Control system (FMC).

In 2012. he was selected by the Ministry of Finance of Serbia to visit Estonian Ministry of Finance Internal Audit and Internal Control Unit as well as Estonian State Audit Institution as exchange of experience program. Beside Serbian he speaks English and German language.

Program seminara

Ovde možete pogledati detaljan program održavanja seminara.

Trening

     
  35.400,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking