Obuka za polaganje stručnog ispita iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Tip: Sertifikacija Šifra: 700 Trajanje: 48 Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Program pripreme za polaganje stručnog ispita iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica.

U okviru pripreme organizuju se radionice za izradu:

 • pismenog dela stručnog ispita – procena rizika i
 • praktična primena propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

U okviru pripreme za polaganje ovog stručnog ispita polaznicima će biti obezbeđena sva neophodna literatura.

Cilj obuke:

Priprema polaznika za uspešno polaganje ispita pred komisijom Ministarstva rada i socijalne politike.

Ciljna grupa:

Obuka je namenjena svima koji nameravaju da polože stručni ispit, kao i poslodavcima i zaposlenima koji žele da se osposobe za izradu akata o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini.

Moduli:

 • Modul I: Opšti deo programa
  • Međunarodni pravni izvori u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i sistem bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji
  • Prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih prema propisima iz oblasti rada, zdravstvene i socijalne zaštite (radni odnosi, zdravstvena zaštita, zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje)
 • Modul II: Posebni deo programa
  • Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
 • Modul III: Posebni deo programa
  • Opšte i posebne mere u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Dinamika održavanja obuke:

 • petkom od 16:00-20:30 časova,
 • subotom od 09:30-16:00 časova.

Modul 1

I OPŠTI DEO PROGRAMA

 1. Međunarodni pravni izvori u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i sistem bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji
 • Ustav Republike Srbije (,,Službeni glasnik RS”, broj 98/06–čl. 21, 25, 26, 55, 60, 61, 68, 83, 86. i 97);
 • Rezolucija o pridruživanju EU Republike Srbije (,,Službeni glasnik RS”, broj 112/04);
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane (,,Službeni glasnik RS”, broj 83/08 – čl. i 101);
 • Ugovori o osnivanju EU (čl. i118. – Rim; član 118a – Luksemburg; čl. 136. i 137. – Mastriht, čl. 151. i 153. – Ugovor o funkcionisanju EU)
 • Zakon o potvrđivanju revidirane evropske socijalne povelje (,,Služ-beni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 42/09 – član 3);
 • Rezolucija Saveta EU od 21. decembra 1987. godine o bezbednosti, higijenii zdravlju na radu (88/S28/01)
 • Strateški okvir za bezbednost i zdravlje na radu EU 2014–2020
 • Konvencije MOR-a, i to:
  • Konvencija155ozaštitinaradu,zdravstvenojzaštiti i radnoj okolini (,,Službeni list SFRJ–Međunarodni ugovo- ri”, broj 7/87),
  • Konvencija 161 o službama medicine rada (,,Službeni list SFRJ–Međunarodni ugovori”, broj 14/89),
  • Konvencija81oinspekcijiradauindustrijiitrgovini
  • (,,Službeni list FNRJ–Međunarodni ugovori”, broj 5/56),
  • Konvencija 187 o promotivnom okviru bezbednosti i zdravljanaradu(,,SlužbeniglasnikRS–Međunarodniugovori”, broj 42/09);
 • Direktiva EU: –89/391/EEZ (1989) o uvođenju mera za podsticanje pobolj šanja bezbednosti i zdravlja radnika na radu (www.minrzs.gov.rs);
 • Odluka o obrazovanju Saveta za bezbednost i zdravlje na radu (,,Službeni glasnik RS”, br. 40/05 i 71/07);
 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (,,Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 91/15);
 • Krivični zakonik (,,Službeni glasnik RS”, 85/05, 88/05 – ispravka, 107/05 – ispravka, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 i 108/14–čl. 163, 166, 167, 168, 169, 251, 280–288, 322, 323. i 353).

 

 1. Prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih prema propisima iz oblasti rada, zdravstvene i socijalne zaštite (radni odnosi, zdravstvena zaštita, zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje)
 • Zakon o radu (,,Službeni glasnik RS”, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14)
  • Osnovne odredbe čl.1–4, čl.8–11, čl.12. i 13, čl. 15–18, čl. 20–22),
  • Zasnivanje radnog odnosa (čl. 24–30, čl. 33– i član 38),
  • Radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca (čl. 42. i
   44),
  • Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje (član 49),
  • Radno vreme (čl. 50–63),
  • Odmori i odsustva (čl. 64– i član 75),
  • Zaštita zaposlenih (čl. 80–103),
  • Naknada zarade (čl. 1 i 117),
  • Druga primanja (član 1 stav 1),
  • Naknada štete (čl. 163. i 164),
  • Izmena ugovora o radu (čl. 171. i 174),
  • Razlozi za otkaz (član 179),
  • Organizacije zaposlenih i poslodavaca (čl. 205. i 239),
  • Kolektivni ugovori (čl. 240. i 250),
  • Nadzor (čl. 268–272),
  • Kaznene odredbe (član 273. stav 1. tačka 1, i st. 2. i 3, član stav
   1. tač.  1–9 i tačka 13. i st. 2. i 3, član 275. stav 1. tač. 1–3. i st. 2. i 3.
                i član 276. stav 1. tač. 1. i 2. i stav 2);
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (,,Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14 i 96/15)
  • Učesnici u zdravstvenoj zaštiti (član 4),
  • Društvena briga za zdravlje na nivou poslodavca(član14),
  • Vrste, uslovi za osnivanje i prestanak rada zdravstvenih ustanova (čl.
   i 51),
  • Zdravstvena delatnost na primarnom nivou (član 98),
  • Zavod za medicinu rada (član 124),
  • Nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i privatne prakse (član 243),
  • Kaznene odredbe (član 260);
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, 107/05, 109/05 –  ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14–US)
  • Obavezno zdravstveno osiguranje (član 9),
  • Osiguranici (čl. 17–21),
  • Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 30. i 31),
  • Pravo na zdravstvenu zaštitu (čl. 33. i 34),
  • Zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 45),
  • Zdravstvena zaštita koja se ne obezbeđuje u obaveznom zdravstvenom osiguranju (član 61. stav 1. tačka 4),
  • Pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (član i član 74. stav 1. tačka 2),
  • Obavezno upućivanje osiguranika na ocenu radne sposobnosti pred nadležnim penzijsko-invalidskim organom (čl. 81–84),
  • Slučajevi u kojima ne pripadapravo na naknadu zarade (član 85),
  • Visina naknade zarade (čl. 95. i 96),
  • Obezbeđivanje isplate naknade zarade (član 102),
  • Utvrđivanje svojstva osiguranog lica (član 111),
  • Izabrani lekar (čl. 146. i 151),
  • Naknada štete u sprovođenju zdravstvenog osiguranja (čl. 191–200);
 • Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, 34/03, 64/04–US; 84/04 – dr. zakon; 85/05, 101/05–dr. zakon; 63/06–US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14)
  • Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (čl. 10–15),
  • Lica kojima se obezbeđuju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovani povredom na radu ili profesionalnom bolešću (član 17),
  • Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (član 18),
  • Invalidska penzija (čl. 21–26),
  • Novčana naknada za telesno oštećenje prouzrokovano povredom na radu, odnosno profesionalnom bolešću (čl. 37–40),
  • Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem (čl. 52–58),
  • Naknada štete (čl. 208–210).

Modul 2

II POSEBNI DEO PROGRAMA

 1. Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
 • Način i postupak procene rizika u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini („Službeni glasnik RS”, 72/06, 84/06 – ispravka, 30/10 i 102/15), Pravilnikom o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline („Službeni glasnik RS”, br. 94/06, 108/06– ispravka, 114/14 i 102/15) i Smernicama za procenu rizika EU ISBN 92-827-4278-4 iz 1996. godine:
  • Osnov i svrha procene rizika,
  • Obuhvat procene rizika,
  • Opšti podaci o poslodavcu,
  • Opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad (i njihovo grupisanje) i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu,
  • Snimanje organizacije rada,
  • Prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini,
  • Procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti,
  • Utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika,
  • Zaključak,
  • Izmene i dopune akta o proceni rizika,
  • Pokretanje postupka procene rizika,
  • Određivanje lica odgovornih za sprovođenje procene ri- zika,
  • Plan sprovođenja postupka procene rizika,
  • Provera efikasnosti primene akta o proceni rizik
 • Pregledi i provere opreme za rad - stručni nalaz o izvršenom pregledu i proveri propisane opreme za rad i njegova sadržina.
 • Ispitivanje uslova radne okoline - stručni nalaz o izvršenom ispitivanju uslova radne okoline i njegova sadržina.
 • Pravilnik o bezbednosti mašina („Službeni glasnik RS”, broj 13/10)
  • Deklaracija o usaglašenosti mašine i deklaracija o ugradnji delimično završene mašine–PRILOG 2,
  • Znak usaglašenosti–PRILOG 3,
  • Tehnička dokumentacija za mašinuitehničkadokumenta- cija za delimično završenu mašinu–PRILOG 7.

Modul 3

II POSEBNI DEO PROGRAMA

 1. Opšte i posebne mere u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Objekti, prostorije i prostori namenjeni za rad (Pravil- nik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom me- stu–„Službeni glasnik RS”, broj 21/09);
 • Sredstva za rad (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdra rad pri korišćenju opreme za rad – „Službeni glasnik RS”, br. 23/09, 123/12 i 102/15);
 • Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu (Pravilnik o preventiv-nim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu – „Službeni glasnik RS”, broj 92/08);
 • Oznake za bezbednost i zdravlje na radu (Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i zdravlje na radu – „Službeni glasnik RS”, broj 95/10);
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu prilikom izvođenja građevinskih radova (Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima – ,,Službeni glasnik RS”, br. 14/09 i 95/10; Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova– „Službeni glasnik RS”, broj 53/97; Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta  – „Službeni glasnik RS”, br. 121/12 i 102/15);
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri ručnom prenošenju tereta (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta – ,,Službeni glasnik RS”, broj 106/09);
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju hemijskim materijama (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama – ,,Službeni glasnik RS”, broj 106/09);
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri korišćenju opreme za rad sa ekranom (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom –,,Službeni glasnik RS”, br. 106/09 i 93/13);
 • Mere bezbednosti izdravlja na radu pri izlaganju biološkim štetnostima (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima –,,Službeni glasnik RS”, broj 96/10);
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju azbe- stu (Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu–,,Službeni glasnik RS”, broj 108/15);
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju vibracijama (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama – ,,Službeni glasnik RS”, broj 93/11);
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju buci (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci–,,Službeni glasnik RS”, br. 96/11 i 78/15);
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju karcinogenima i mutagenima (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima – ,,Službeni glasnik RS”, broj 96/11);
 • 14)Mere bezbednosti i zdravlja na radu usled rizika od eks plozivnih atmosfera (Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera („Službeni glasnik RS”, br. 101/12 i 12/13–ispravka);
 • Mere bezbednosti od opasnog dejstva električne struje (Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prosto- rijama i na radilištima–„Službeni glasnik SRS”, broj 21/89);
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri preradi i ob- radi drveta i sličnih materijala (Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala – „Službeni glasnik SRS”, broj 51/88);
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu u šumarstvu (Pra- vilnik o posebnim merama zaštite na radu u šumarstvu – „Službeni glasnik SRS”, broj 33/88);
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu u saobraćaju i održavanju transportnih sredstava (Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prevozu motornim vozilima – „Službeni list SFRJ”, broj 55/65; Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila–„Službeni list SFRJ”, broj 17/66);
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu u poljoprivredi (Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi – „Službenilist SFRJ”, broj 34/68);
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu u postupku pružanja prve pomoći (Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu – „Službeni list SFRJ”, broj 21/71).

Trening

     
  35.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking