Konferencija o poslovno pravnom aspektu poslovanja privrednih društava i javnih preduzeća u 2016. godini

Tip: Konferencija Šifra: Trajanje: 5 Cena i lokacija

* Broj mesta ograničen. Rezervišite Vaše mesto na vreme!

 

Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) definiše statusne promene kao postupak u kojem se jedno društvo (društvo prenosilac) reorganizuje tako što na drugo društvo (društvo sticalac) prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi članovi u tom društvu stiču udele, odnosno akcije. Subjekt statusne promene može biti jedno ili više društava iste ili različite pravne forme. Na Konferenciji će se detaljno izlagati o vrstama statusnih promena - što uključuje pripajanje, spajanje, podelu i izdvajanje.

Takođe, tema Konferencije biće pravni aspekti akcionarstva što uključuje prinudni otkup akcija i pravo na prodaju akcija, utvrđivanja i isplata cene, ispitivanje primerenosti cene od strane suda, pravo na prodaju akcija, kao i izuzetak u pogledu cene akcija u slučaju ponude za preuzimanje.

Postupak reorganizacije može se sprovesti pre i u toku stečajnog postupka. Reorganizacija je dopuštena u predstečajnom postupku, takva mogućnost postoji u slučaju podnošenja unapred pripremljenog plana reorganizacije istovremeno sa predlogom za pokretanje stečajnog postupka, pod uslovom da su ispunjeni i ostali zakonom propisani uslovi. Tokom Konferencije predavaći će približiti polaznicima postupak reorganizacije i kroz praktične primere ukazati na uočene zloupotrebe kod unapred pripremljenog plana reorganizacije i problema u praksi kod plana reorganizacije.

Konferencija je koncipirana tako da ukaže na konkretne probleme u praksi koji se javljaju u poslovanju privrednih društava i javnih preduzeća, kao i na rešenja tih problema koji u određenim situacijama deluju nerešivo.

 

PROGRAM KONFERENCIJE:

 

 • Statusne promene i promene pravne forme društva

Predavač: Tatjana Matković-Stefanović, sudija Privrednog apelacionog suda

 

 • Pravni aspekti rada akcionarstva

Predavač: Branko Stanić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

 

 • Reorganizacija u stečaju

Predavač: Jovan Jovanović, sudija Privrednog apelacionog suda

 

Učesnici mogu da unapred pripreme pitanja koja bi postavili predavačima i pošalju na office@mngcentar.com, a odgovore će dobiti na samoj Konferenciji. Želeli bismo da Vi i Vaš tim ovu Konferenciju prepoznate kao proces kontinuiranog profesionalnog razvoja.

Trening

     
  8.400,00 + PDV (20%)

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking