Javne nabavke u praksi

Tip: Publikacija Šifra:

JAVNE NABAVKE U PRAKSI

 

Autori:

Dragana Stanković-Nikolić

Marina Aksentijević

 

Izdavač:  MNG Centar d.o.o., Beograd

 

Godina izdanja: 2010.

 

ISBN 978-86-910841-4-1

 

Cena: 4.950,00  + PDV (10%)

 

UVODNA REČ AUTORA

 

U ruci držite priručnik za praktičnu upotrebu. Ovom knjigom autori su želeli da sopstveno iskustvo u oblasti javnih nabavki podele sa vama. Knjiga je namenjena naručiocima, službenicima za javne nabavke i ponuđačima u smislu Zakona o javnim nabavkama.

 


Zašto bi se učili na sopstvenim greškama?

 


Iskoristite ustanovljene stavove i mišljenja, praktične preporuke i modele akata, preuzmite gotove konkursne dokumentacije za konkretne postupke javnih nabavki. Primeri su odabrani prema njihovoj najčešćoj zastupljenosti u praksi. Implementacija pravnih pravila često koriguje i samog zakonodavca, jer se tek u praksi pokaže da li je neko pravno rešenje primenljivo ili izaziva posledice suprotne od onih koje su se propisom htele postići. Pravilno primeniti jednu pravnu normu znači pre svega razumeti sve subjekte i objekte na koje se ona odnosi, kao i shvatiti cilj njenog donošenja. Zato je potrebno razviti moć razumevanja propisa i pravne prakse, te biti upućen u pravilnu tehniku izrade pojedinačnih akata. Posmatrano kroz postupke javnih nabavki, pravni akti koji se najčešće donose su: odluke, pozivi, rešenja, obaveštenja, zahtevi za zaštitu prava, izjašnjenja. Poznavanje propisa vam između ostalog daje mogućnost da zaštitite svoja prava.

 


Ne dozvolite da ponuda koju ste podneli bude neosnovano odbijena od strane naručioca koji krši propise iz oblasti javnih nabavki. Sprečite formiranje takozvane „crne liste” nepoželjnih ponuđača.
Srušite predrasude o korupciji u oblasti javnih nabavki i dajte sopstveni doprinos u razvijanju zdrave tržišne utakmice na ovim prostorima.

 


Poštujte propise, oslušnite iskustvo i blagovremeno na pravi način zaštitite svoja prava, poruka je autora ove knjige.

 

SADRŽAJ

 

ODELJAK I NORMATIVNI DEO


- OSNOVNI POJMOVI O JAVNIM NABAVKAMA I TERMINOLOGIJA ZAKONA
- PREDMET UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
- NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENjUJE
- NAČELA JAVNIH NABAVKI
- ZAŠTITA PODATAKA I DOKUMENTACIJA
- VRSTE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI
- POKRETANjE POSTUPKA
- SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNE NABAVKE OD STRANE DRUGOG NARUČIOCA
- KONKURSNA DOKUMENTACIJA
- PROCENjENA VREDNOST JAVNE NABAVKE
- TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I STANDARDI
- USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I DOKAZI
- NEGATIVNE REFERENCE
- PONUDA SA PODIZVOĐAČEM I ZAJEDNIČKA PONUDA
- KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLjNIJE PONUDE SA PRIMERIMA
- PONUDA
- ROKOVI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
- OGLASI
- OTVARANjE PONUDA
- ODLUKE
- UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
- JAVNE NABAVKE U OBLASTIMA VODOPRIVREDE, ENERGETIKE, RUDARSTVA, TELEKOMUNIKACIJA I SAOBRAĆAJA
- EVIDENCIJA I IZVEŠTAJI
- SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE, UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE I REPUBLIČKA KOMISIJA
- ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA
- NIŠTAVOST I PREKRŠAJNA ODGOVORNOST SA PRELAZNIM ODREDBAMA

 


ODELJAK II


MODELI AKATA


- MODELI AKATA U OTVORENOM POSTUPKU (1)
- MODELI AKATA U RESTRIKTIVNOM POSTUPKU (2)
- MODELI AKATA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA JAVNOG POZIVA (3)
- MODELI AKATA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI (4)
- MODELI AKATA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI – NARUDžBENICOM (5)

 

ODELJAK III


MODELI KONKURSNIH DOKUMENTACIJA


- OTVORENI POSTUPAK
- PREGOVARAČKI POSTUPAK
- POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
- POZIV DA SE DAJU PONUDE
- FINANSIJSKO OBEZBEĐENjE
- PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANjA JAVNOG POZIVA
- POZIV DA SE DAJU PONUDE
- PODACI O NARUČIOCU
- VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE I PRIMENA DRUGIH ZAKONA
- PREDMET JAVNE NABAVKE
- PODNOŠENjE PONUDA
- OTVARANjE PONUDA
- POSTUPAK PREGOVARANjA
- OKVIRNI ROK ZA DONOŠENjE ODLUKE
- UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
- USLOVI PONUDE
- OBRAZAC PONUDE
- OBRAZAC ZA OCENU ISPUNjENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH USLOVA
- USLOVI ZA UČEŠĆE I UPUTSTVO O DOKAZIVANjU ISPUNjENOSTI TIH USLOVA
- MODEL UGOVORA
- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
- OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM ZA POPUNjAVANjE
- POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
- POZIV DA SE DAJU PONUDE
- PODACI O NARUČIOCU
- VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE I PRIMENA DRUGIH ZAKONA
- PREDMET JAVNE NABAVKE
- PRAVO NA UČEŠĆE
- PRIPREMANjE PONUDE
- PODNOŠENjE PONUDA
- OTVARANjE PONUDA
- OKVIRNI ROK ZA DONOŠENjE ODLUKE
- UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
- OBRAZAC PONUDE
- USLOVI ZA UČEŠĆE SA OBRASCEM ZA OCENU ISPUNjENOSTI USLOVA
- MODEL UGOVORA
- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

DODATNE INFORMACIJE I NARUČIVANJE:

Tel: +381 11 3284-269, 3284-761
Fax: +381 11 3284-485
Mob.: 062 65-89-73, 063 70-111-20
E-mail: office@mngcentar.com

Trening

     
  4.950,00 + PDV (20%)

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking