Primena propisa iz oblasti računovodstva i revizije - zakoni i podzakonska akta

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 10 Zahtev za in-house Cena i lokacija

U junu 2020. doneto je sedam novih pravilnika čija primena počinje od finansijskih izveštaja za 2021. godinu!

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o računovodstvu. Zakon je objavljen u ‘’Sl. glasniku RS’’, broj 73/19 od 11. oktobra 2019. godine.

Osnovni razlozi za donošenje novog Zakona o računovodstvu su :

 • usklađivanje sa postojećom regulativom EU u oblasti korporativnog finansijskog izveštavanja, kao i sa preporukama u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma,
 • bolja procena budućih performansi privrednih subjekata, omogućavanje investitorima da donose dobre investicione odluke na osnovu transparentnih finansijskih izveštaja,
 • otklanjanje uočenih nedostataka u primeni postojećeg zakonskog rešenja,
 • prihvatanje preporuke 28. MANIVALA (telo Saveta Evrope koje se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma država članica Saveta Evrope sa međunarodnim standardima (FATF)),
 • krajnji cilj Zakona jeste podizanje nivoa kvaliteta finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji.

Tokom juna 2020. godine doneto je ukupno sedam novih pravilnika neophodnih za sprovođenje Zakona o računovodstvu čija primena počinje od finansijskih izveštaja za 2021. godinu.

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je takođe u oktobru 2019. godine novi Zakon o rеviziji. Zakon je objavljen u ‘’Sl. glasniku RS’’, broj 73/19.

Osnovni razlozi za donošenje novog Zakona o reviziji su:

 • Usklаđivаnjе sа pоstојеćоm rеgulаtivоm ЕU u vеzi sа оbаvеznоm rеviziјоm finаnsiјskih izvеštаја, kао i sа prеpоrukаmа u оblаsti sprеčаvаnjа prаnjа nоvcа i finаnsirаnjа tеrоrizmа,
 • Unаprеđеnjе pоstојеćеg sistеmа јаvnоg nаdzоrа i kоntrоlе nаd kvаlitеtоm rаdа rеvizоrskе prоfеsiје – u sklаdu sа rеgulаtivоm ЕU i nајbоlјоm prаksоm,
 • Pоdizаnjе nivоа kvаlitеtа rеvizоrskоg i finаnsiјskоg izvеštаvаnjа u Rеpublici Srbiјi krоz unаprеđеnjе sistеmа оbаvlјаnjа rеviziје, štо је јеdаn оd prеduslоvа zа privlаčеnjе pоtеnciјаlnih dоmаćih i strаnih invеstitоrа.

U toku je izrada podzakonskih akata neophodnih za sprovođenje Zakona o reviziji od strane Komisije za hartije od vrednosti i Komore ovlašćenih revizora.

Upoznajte se sa najnovijim propisima i rešite sve nedoumice sa vrhunskim stručnjacima iz Ministarstva finansija.

Cilj seminara:

Sticanje znanja o svim novinama koje donosi novi Zakon o računovodstvu i novinama koje donosi novi Zakon o reviziji, kao i novim podzakonskim aktima koja se donose radi njihovog sprovođenja.

Ciljna grupa:

računovođe, revizori, zaposleni u finansijama

Teme:

Zakon o računovodstvu i prateća podzakonska akta

 • nove definicije,
 • novi kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika,
 • uvođenje pojma grupe pravnih lica,
 • obaveza izdavanja računa (faktura) u elektronskom obliku,
 • novi uslovi za lica koja se profesionalno bave pružanjem računovodstvenih usluga,
 • uvođenje Registra pružalaca računovodstvenih usluga,
 • novi rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja,
 • pravo mikro i malih pravnih lica da primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP,
 • sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje;
 • nova podzakonska akta (Kontni okvir, obrasci finansijskih izveštaja i dr.).

Zakon o reviziji

 • uslovi za izdavanje licenci i dozvola za obavljanje revizije,
 • obveznici revizije,
 • revizorski izveštaj i dodatni izveštaj Komisiji za reviziju,
 • nezavisnost i objektivnost u obavljanju revizije,
 • nova organizacija kontrole kvaliteta i javnog nadzora nad obavljanjem revizije,
 • novi sistem izricanja sankcija,
 • izrada podzakonskih akata od strane Komisije za hartije od vrednosti i Komore ovlašćenih revizora.

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume koncept novog Zakona o računovodstvu i obaveze koje isti propisuje za sve obveznike primene ovog zakona, zajedno sa pratećim podzakonskim aktima uključujući sve novine koje se uvode ovim propisima;
 • Razume koncept novog Zakona o reviziji i obaveze koje isti propisuje za sve obveznike primene ovog zakona, uključujući sve novine koje se uvode ovim zakonom.

 

Aleksandar Janjušević

šef Odseka za računovodstvo i reviziju u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija Republike Srbije. Zadužen za rukovođenje i koordinaciju rada Odseka, koordiniranje pripreme zakona i podzakonskih propisa iz oblasti računovodstva i revizije, koordiniranje praćenja primene zakonske regulative iz oblasti računovodstva i revizije i rad na njenom usaglašavanju sa direktivama EU i standardima. Više od 10 godina radnog iskustva na poslovima računovodstva (u privatnom sektoru i Ministarstvu finansija). Član Nacionalne komisije za računovodstvo.

Vojkan Zdravković

viši savetnik u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija Republike Srbije. Poseduje višegodišnje iskustvo u pripremi i primeni propisa iz oblasti i revizije, kao i u usaglašavanju istih sa direktivama EU i najboljom praksom.

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking