Porez na imovinu - podnošenje obrasca PPI1

Tip: Trening Šifra treninga: 71 Trajanje: 4 Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Rok za podnošenje poreske prijave PPI-1, sa odgovarajućim Prilozima i Podprilozima je 31. mart tekuće godine, a u obavezi su da prijavu podnesu svi obveznici koji vode poslovne knjige (uključujući i preduzetnike – za imovinu koja je evidentirana u njihovim poslovnim knjigama).

U cilju pravilnog popunjavanja poreske prijave, obveznici moraju da utvrde:

 • za koju imovinu su poreski obveznici,
 • za koju imovinu imaju pravo na poresko oslobođenje (pa za nju ne utvrdjuju porez),
 • za koju imovinu imaju poresku obavezu (pa utvrđuju poresku osnovicu, poresku stopu...i poresku obavezu).

Za te svrhe, razvrstava nepokretnosti u odgovarajuće grupe. Ako u toku poreske godine nastane poreska obaveza na nekoj nepokretnosti – vrši se uvećanje utvrdjenog poreza, a ukoliko poreska obaveza prestane – umanjenje utvrđenog poreza, za srazmerni deo godine počev od te promene.

Zakonom o porezima na imovinu uređeni su i porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava, koji pogađaju prenos imovine. Imajući u vidu da je prenos određene imovine predmet oporezivanja PDV-om, koji obveznici utvrđuju samooporezivanjem (dok se za porez na nasledje i poklon i porez na prenos apsolutnih prava podnosi poreska prijava a porez utvrdjuje rešenjem), u interesu obveznika je da znaju da li konkretan promet podleže oporezivanju navedenim poreskim oblicima i, ako podleže, kako treba da postupe ako smatraju da imaju pravo na poreski kredit ili na poresko oslobodjenje.

Seminar omogućava učesniku da se upozna sa sistemom oporezivanja imovine, nasleđa i poklona i prenosa apsolutnih prava, kao i da njima ovlada tako da može pravilno da utvrdi porez na imovinu i da podnese poresku prijavu, odnosno da pre nego što se dogodi promet unapred može da proceni da li ima obavezu po osnovu poreza na nasledje i poklon, odnosno na prenos apsolutnih prava. U tom cilju biće dat prikaz popune poreskih prijava.

Ciljna grupa:

 • Lica koja vode poslovne knjige (zaposleni kod tih lica, predstavnici knjigovodstvenih agencija, kao i preduzetnici u odnosu na imovinu koja je evidentirana u njihovim poslovnim  knjigama), imajući u vidu da vrše utvrđivanje poreza samooporezivanjem;
 • Lokalna poreska administracija, imajući u vidu da kontroliše da li je porez na imovinu pravilno utvrđen;
 • Lica koja se bave prometom nepokretnosti

Cilj seminara:

Da se polaznici obuče za pravilno utvrđivanje poreza na imovinu i popunjavanje poreskih prijava PPI-1 sa prilozima, odnosno da se obuče za postupanje kad se dogodi promet koji je predmet oporezivanja porezom na nasledje i poklon i porezom na prenos apsolutnih prava (kako ostvariti pravo na poreski kredit, odnosno na poresko oslobođenje).

Teme:

 • Ko ima obavezu da porez na imovinu utvrđuje samooporezivanjem;
 • Za koju imovinu se utvrđuje porez samooporezivanjem;
 • Šta čini poresku osnovicu i po kojoj stopi se utvrđuje porez;
 • Kada obveznik ima pravo na poresko oslobodjenje;
 • Kako se popunjava PPI-1 (za nepokretnosti za koje obveznik ima poresku obavezu i za nepokretnosti za koje ima pravo na poresko oslobođenje);
 • Koje promene u toku poreske godine dovode do izmene utvrđenog poreza (podnošenje PPI-1 u tim slučajevima);
 • Primer popune poreske prijave sa prilozima (PPI-1, Prilog-1, Prilog-2 i Podprilog);
 • Koji prenos prava podleže oporezivanju porezom na nasleđe i poklon, a koji porezom na prenosi apsolutnih prava;
 • Ko je obveznik poreza;
 • Jemac za izmirenje poreske obaveze;
 • Na koju osnovicu i po kojoj stopi se utvrđuje porez;
 • Kada obveznik ima pravo na poreski kredit, odnosno na poresko oslobodjenje;
 • Kako se ostvaruje pravo na poreski kredit, odnosno pravo na poresko oslobođenje;
 • Poreske prijave za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon, odnosno poreza na prenos apsolutnih prava (PPI-3 i PPI-4)

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • razume sistem oporezivanja porezima na imovinu (porezom na imovinu, porezom na nasleđe i poklon i porezom na prenos apsolutnih prava),
 • primenom Zakona o porezima na imovinu pravilno utvrdi porez na imovinu i podnese poresku prijavu,
 • podnese poresku prijavu za utvrdjivanje poreza na nasledje i poklon ili poreza na prenos apsolutnih prava kada je obveznik tog poreza.
Ljiljana Petrović

Rukovodilac grupe za poreze na imovinu u Ministarstvu finansija – Sektor za fiskalni sistem. Od 1996. godine bavi se oporezivanjem imovine, nasleđa i poklona, prenosa apsolutnih prava, oporezivanjem upotrebe, držanja i nošenja dobara. Pre tih poslova, dugi niz godina bavila se imovinskopravnim poslovima i poslovima zastupanja.

Komentari učesnika

 

 Ovde možete pogledati komentare polaznika seminara na ovu temu.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Veoma stručan seminar, sa velikim brojem korisnih informacija i primera. Marko Petrović, Pravna služba TPA Horwath d.o.o
 • Vrlo profesionalno odrađeno; predavač kvalitetan, osoblje vrlo ljubazno i srdačno. Jelena Stojanović, Funkcija računovodstva Tigar A.D.
 • Pošto mi ovo nije prvi seminar kod Vas mogu reći da je najuspešniji od svih kojima sam do sada prisustvovala. Jasmina Miljanić Guzina JP Elektromreža Srbije

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking