+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Detaljni pregled treninga/seminara
Osnovni podaci
Naziv:
Tip:
Trening
Termini
Datum početka:
Broj radnih dana:
1
Broj radnih sati:
8
Maksimalan broj učesnika:
20
Cena po učesniku:
10.500,00 + PDV (20%)
Popusti:
 • Stalni klijenti: 10% popusta na prva tri učesnika, na 4 prijavljena učesnika 5. gratis
 • Novi klijenti: 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika
 • Fizička lica: 20% popusta
 • First minute popusti za rane uplate: dodatnih 10% popusta za uplate izvršene najkasnije 21 dan pre termina održavanja

 

Polaznicima treninga MNG Centra obezbeđen je:

 • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga;
 • Savetodavno praćenje od strane stručnjaka nakon obuke;
 • Zajednički ručak- topli i hladni bife;
 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..);
 • Besplatno parkiranje na javnom parkiralištu JKP „Parking servis“;
 • Prenosivi poklon vaučer;
 • Materijal u štampanom i elektronskom obliku;
 • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u MNG trening centru.
Opis

Ocenjivanje postignutih rezultata zaposlenih, kao deo procesa upravljanja učinkom jedne organizacije, postalo je jedna od velikih i značajnih tema današnjice koja se nalazi u središtu sistema upravljanja ljudskim resursima, kako u privatnom tako i u javnom sektoru. Osim što govore o efikasnosti rada u jednoj sredini, rezultati ocenjivanja treba da bude i osnov za donošenje odluka o pravcu i intenzitetu potrebnog razvoja zaposlenih u toj organizaciji.

 

Pravilnim sprovođenjem postupka ocenjivanja zaposlenih, odnosno planiranjem, praćenjem, vrednovanjem i usmeravanjem učinka (bilo individualnog bilo timskog) ostvaruju se dva značajna cilja: podizanje opšte organizacijske sposobnosti i ostvarivanje strategijskih ciljeva.

 

Dobrobiti koje zaposleni imaju od ocenjivanja su višestruke i vezane su za pravilno i pravovremeno donošenje odluka o nagrađivanju, napredovanju, ali i usavršavanju i profesionalnom razvoju. Upravljanje znanjem je neposredno vezano uz sistem ocenjivanja.

 

Trening će pomoći učesnicima da bolje i potpunije shvate svrhu i smisao ocenjivanja zaposlenih, da razumeju koji sistem ocenjivanja bi bio najpogodniji sa aspekta njihove organizacije i konteksta u kome rade, da nauče kako se pišu individualni ciljevi za zaposlene i kako se povezuju za ciljevima organizacije, kao i kako da odaberu najbolje kriterijume za ocenjivanje i kako da ih vrednuju.

 

Znanja koja steknu na treningu učesnici mogu odmah primeniti u praksi tako što će definisati način ocenjivanja i kriterijume, razviti odgovarajući sistem nagrađivanja i napredovanja. Takođe, moći će da kreiraju formular za ocenjivanje, da sa zaposlenima dogovore ciljeve rada za naredni period, da sprovedu ocenjivanje i prate njegove efekte na ukupan rad organizacije.

 

Najveći izazov i za rukovodioce i za zaposlene jeste uspostavljanje valjanog i objektivnog sistema ocenjivanja. U tom smislu je najvažnije uspeti prepoznati izvore grešaka u ocenjivanju i držati ih „pod kontrolom“. Ova obuka im može pomoći da to i postignu.

 

Tokom treninga primenjivaće se sledeće metode rada: predavanje, diskusija, simulacija, razmena iskustava, studija slučaja.

 

Komentari učesnika sa prethodnog treninga:

„Seminar izuzetno zanimljiv. Predavač vlada dobro materijalom. Prezentacija jasna i precizna. Organizacija odlična. Pozdravljjam uvažavanje posebnih zahteva ishrane zbog posta.“

Olga Mladenović, direktor, KUK Srbija d.o.o.

 

„Trening je ispunio moja očekivanja. Veoma korisno i između ostalog i radi uglašavanja akta poslodavca u primeni odredbi Zakona o radu u delu koji definiše evoluaciju.“

Radoslava Štefanović, HR menadžer, LAMES d.o.o.

 

Ciljna grupa:

Rukovodioci i zaposleni u HR jedinicama organizacija privatnog i javnog sektora.

 

Cilj treninga:

Cilj treninga je unapređenje znanja učesnika o različitim postupcima ocenjivanja, njihovim prednostima i nedostacima kao i jačanje veština u sprovođenju određenih koraka samog postupka.

 

Teme:

 • Svrha i smisao ocenjivanja
 • Različiti modeli i primeri dobre prakse
 • Kako obezbediti preduslove za objektivno i valjano ocenjivanje?
 • Odabir kriterijuma i indikatora
 • Dogovaranje individualnih ciljeva rada – kako napisati dobre ciljeve?
 • Odabir ocena i davanje povratne informacije
 • Posledice ocenjivanja

 

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • potpunije razume značaj i svrhu postupka ocenjivanja;
 • savlada različite modele ocenjivanja - njihove prednosti i nedostatke;
 • ovlada veštinom pisanja individualnih ciljeva;
 • prepozna teškoće u postizanju objekivnog ocenjivanja i da ih “kontroliše”.

 

Trener:

Diplomirani psiholog sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja ljudskim resursima, posebno u segmentu selekcije, ocenjivanja i razvoja zaposlenih, kako u privredi tako i u javnoj administraciji.

Povezani sadržaji
Slike
Audio
Audio komentari učesnika treninga

 

Poslušajte komentare učesnika treninga na temu ocenjivanja zaposenih.

Fajlovi
Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika prethodnih treninga o ocenjivanju zaposlenih.

Radni ciljevi kao deo postupka ocenjivanja zaposlenih

 

Postavljanje ciljeva rada predstavlja jasno i nedvosmisleno saopštavanje očekivanja koje organizacija ima od svojih zaposlenih. Radni ciljevi su željeni budući rezultati i u tom smislu oni deluju kao motivatori i pokretači u dostizanju odgovarajućih rezultata.

Segment prezentacije sa treninga

 

Deo prezentacije o evaluaciji zaposlenih.