+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Detaljni pregled treninga/seminara
Osnovni podaci
Termini
Trenutno ne postoji ni jedan zakazan termin za ovu obuku!
Ukoliko ste zainteresovani za učešće na ovom treningu/obuci molimo vas da nas kontaktirate.
Ovaj trening/obuku moguće je izvesti, prema vašim zahtevima i u in-house varijanti.
Opis

Upravljanje učinkom (engl. Performance management) je prirodni proces menadžmenta koji doprinosi efektivnom menadžmentu pojedinaca i timova u cilju postizanja visokog nivoa organizacionih performansi. Kao takvo, upravljanje učinkom, uspostavlja zajedničko razumevanje o tome šta treba da bude postignuto u smislu ciljeva rada ali je i pristup u vođenju ljudi i razvijanju kompetencija zaposlenih koji obezbeđuje da definisani ciljevi budu dostignuti. Upravljanje učinkom je proces komunikacije između menadžera/supervizora i zaposlenog koji se obavlja tokom cele godine. U osnovi upravljanja učinkom, leži proces komunikacije koji obuhvata pojašnjenje očekivanja, postavljanje ciljeva, identifikovanje ciljeva, pružanje povratne informacije i procenu rezultata.

 

Upravljanje učinkom nije samo alat u menadžmentu ljudskih resursa već se koristi u mnogo širem organizacionom kontekstu.

 

Svrha sistema upravljanja učinkom zaposlenih je da doprinese visokim performansama pojedinaca i timova. Visoke performanse (učinak) znače dostizanje i prevazilaženje ciljeva kako bi se ostvarila visoka produktivnost, kvalitet, odnos sa klijentima, profit i vrednost za vlasnike. Upravljanje učinkom, takođe, kao pristup i sistematska aktivnost, obezbeđuje zaposlenima koji ne ostvaruju zacrtane ciljeve, načine za unapređenje njihovih sposobnosti.

 

Upravljanje učinkom je ciklus koji se sastoji od sledećih faza:

 1. Planiranje (analiza posla, uspostavljanje ciljeva, analiza kompetencija, identifikovanje ponašanja koje zahteva organizacija, izrada performansnog sporazuma, izrada ličnog razvojnog plana)
 2. Monitoring i podrška (procena napretka u skladu sa planom, vođenje interim razgovora, feed back)
 3. Godišnji razgovor/analiza postignuća-godišnja procena

 

Trening je zasnovan na tzv. „competency based“ principu što znači da je orjentisan na praktične aspekte i primenu sistema upravljanja performansama u preduzećima i javnim institucijama. Tokom treninga biće obrađene sve faze a učesnici će imati prilike da kroz rad u grupama razvijaju i usavršavaju veštine potrebne za uspešno vođen proces upravljanja učinkom.

 

Ovaj trening će Vam pomoći da na najbolji mogući način sa zaposlenim postavite jasna očekivanja o rezultatima koje treba postići kao i metode ili pristupe kako ih i ostvariti kako biste uspostavili put za uspeh.

 

Komentari učesnika sa prethodnog treninga:

„Izlaganje trenera je bilo veoma korisno i zanimljivo. Takođe, svidela mi se interaktivnost treninga i diskusija o iskustvima u praksi sa drugim učesnicima na treningu.“

Nataša Dragičević, HR asistent

IGB automotive d.o.o.      

 

„Sve pohvale za trenera koji je teme izložio profesionalno i na veoma zanimljiv način. Trening je bio veoma sadržajan i korisan.“

Violeta Pavićević, Ljudski resursi/ šef službe za administraciju

Telekom Srbija

 

Ciljna grupa:

 • Direktori preduzeća,
 • Menadžeri svih nivoa,
 • Zaposleni u službama ljudskih resursa.

 

Cilj treninga:

Cilj treninga je da rukovodioci steknu veštine primene sistema za upravljanje učinkom i ojačaju bolji učinak zaposlenog, kao i identifikuju i unaprede slabe performanse zaposlenog gde je to potrebno. Ključni cilj je da rukovodioci i zaposleni prepoznaju stepen do kojeg je zaposleni bio uspešan ili koliko dobro je zaposleni ispunio očekivanja, bilo da su u pitanju ciljevi, standardi, vrednosti ili ponašanja, a sve u cilju razvoja ne samo organizacije već i ličnog razvoja zaposlenog.

 

Teme:

 • Analiza potreba
 • Uspostavljanje ciljeva
 • Koncept upravljanja ljudima pomoću ciljeva
 • Adekvatno postavljanje ciljeva – SMART model- MORE model
 • Kompetencije u modelu upravljanja učinkom
 • Kvantitativni i kvalitativni ciljevi
 • Tehnike vođenja razgovora o učinku pojedinca
 • Kreiranje okvira kompetencija kao alata za upravljanje ponašanjem zaposlenih

 

Po završetku učesnik je osposobljen da:

 • Adekvatno postavi ciljeve;
 • Adekvatno prati ostvarenje ciljeva;
 • Pruži povratnu informaciju o učinku i motiviše pojedinca za dalji razvoj i napredak.

 

Povezani sadržaji
Slike
Audio
Audio komentari učesnika treninga

 

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih treninga "Upravljanje učinkom zaposlenih - performans menadžment".

Fajlovi
Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika prethodnih treninga na temu performans menadžmenta.

Alat za razvoj sistema upravljanja učinkom

 

Upravljanje učinkom je jedan od osnovnih organizacionih podsistema. Postavlja se pitanje, kakvo rukovođenje i liderstvo može  da postoji u organizaciji ukoliko ne postoji praćenje učinka pojedinaca, timova i cele organizacije.

 

Ovaj koristan alat Vam može pomoći da razumete faze i korake u razvoju sistema za upravljanje učinkom. Postavite nam pitanja i zakažite uvodne besplatne konsultacije ukoliko imate nameru da radite na organizacionom razvoju.

Formular za upravljanje učinkom sa individualnim razvojnim planom

 

Preuzmite Formular za upravljanje učinkom zaposlenih i primenite ga u svom radnom okruženju.

Prezentacia- Upravljanje radnim učinkom na competency based principu

 

U prezentaciji je dat kratak onovni pregled- kroki Kompetencija kao jedne od najvažnijih oblasti kako u razvoju tako i u upravljanju ljudskim resursima. Kompetencije postaju sve značajnije u stručnoj javnosti, na globalnom nivou, u proteklih petnaestak godina, sa trendom rasta pristupu koji možemo da označimo kao Competency based HR.

Tipične greške u proceni radnog učinka

 

Procena predstavlja težak zadatak, ali mora neizbežno biti sprovedena od strane procenjivača: zahteva vreme, svesnost i kompetenciju; od njegovog suda zavisi profesionalni razvoj zaposlenog.

Objektivnost procene učinka i, na specifičan način, potencijala, čak i pored preciznih instrumenata za istraživanje, ostaje i dalje cilj kome se teži, i ka kome treba usmeriti sve napore i svu moguću pažnju.

Radna procedura - Sistem upravljanja učinkom

 

Sistem upravljanja učinkom ( Performance Management sistem)  povezuje pojedinačni uspeh zaposlenih i uspeh kompanije na taj način što objedinjuje organizacione, sektorske i individualne ciljeve i unapredjuje pojedinačnu i timsku efikasnost. Sistem upavljanja učinkom se bazira na rezultatima; on je fleksibilan i prilagodljiv promenama u poslovanju kao i zahtevima  pozicije. Korporativna kultura i lični razvoj  su dodatni  aspekti koji se jačaju putem Sistema upravljanja učinkom.

Formular za procenu učinka sa individualnim razvojnim planom

 

Ovaj formular će vam pomoći da integrišete Okvir kompetencija sa „klasičnim“ sistemom upravljanja učinkom.