+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Detaljni pregled profesionalne obuke
Osnovni podaci
Termini
Vreme i mesto održavanja:

 

Naredni termin početka obuke: 07. april 2018.

 

Broj radnih sati:
50
Maksimalan broj učesnika:
12
Cena po učesniku:
92.500,00 + PDV (20%)
Popusti:
 • 20% popusta za prijave i uplate celokupnog iznosa izvršene najkasnije do 09. septembra 2017. godine.

 

Dinamika izvođenja obuke:

 • radnim danima od 17.00-20.30 časova
 • subotom od 09.30-15.00 časova

 

Obuka + sertifikacija

 • Cena: 92.500,00 dinara + PDV(20%)

 

Cena pojedinačnog modula:

 • Cena po modulu: 27.750,00 + PDV(20%)

 

Mogućnost uplate iznosa u tri rate.

 

Moguće je pohađati svaki modul pojedinačno. Polaznici koji nisu pohađali neki od modula prilikom polaganja za sertifikaciju moraju priložiti radni portfolio kao dokaz da su za taj modul kvalifikovani. Ukoliko ste propustili da pohađate obuku za neki od modula, to možete nadoknaditi u narednom ciklusu.

 

Za polaznike obuke MNG Centra, cena obuhvata i:

 • Proveru kompetencija- sertifikaciju
 • Savetodavno praćenje od strane stručnjaka nakon obuke;
 • Zajednički ručak- topli i hladni bife;
 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..);
 • Besplatno parkiranje na javnom parkiralištu JKP „Parking servis“;
 • Prenosivi poklon vaučer;
 • Materijal u štampanom i elektronskom obliku;
 • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u MNG trening centru.
Opis

Sertifikat za trening menadžera- menadžera obuke i razvoja (Certificate in Learning and Development) pruža čvrstu osnovu u svim oblastima obuke i razvoja u organizacionom okruženju. Ovaj Program će Vam pomoći da razvijete ili usavršite postojeći nivo kompetencija i dati Vam samopouzdanje u efikasnom obavljanju poslova u oblasti učenja i razvoja i ujedno dodati vrednost vašoj funkcionalnoj oblasti u preduzeću.

 

Program će Vam omogućiti razvoj i implementaciju kreativnih i strateških rešenja u oblasti obuke i razvoja koja su pokretači ličnog i organizacionog učinka.

 

Program i moduli ciljaju rešenja u oblasti analize potreba za kompetencijama, definisanja standarda kompetencija i ciljeva učenja (indikatora učinka), osiguranja kvaliteta u obuci i razvoju, metodama i tehnikama za transfer kompetencija u radno okruženje i dr.

 

U nastavku su samo neka od pitanja na koja ćete dobiti odgovor, kroz učenje metoda, tehnika i primenu alata, tokom ovog trening programa:

 • Kako identifikovati potrebe za treningom?
 • Kako oblikovati dobar trening koji” gađa” potrebe polaznika I organizacije?
 • Kako da lekcije sa treninga zaista zažive u praksi?
 • Kako oformiti mrežu podrške za primenu naučenog?
 • Kako osigurati vezu između treninga I poslovnog rezultata?
 • Kako pratiti efekte treninga?

 

Program se sastoji od 5 modula, od kojih je V modul "Trening trenera" opcioni i dobija se gratis za učešće na ostala 4 modula. Moduli se mogu pohađati i pojedinačno.

 

Nakon svakog modula održava se follow up radionica čiji je cilj refleksija primene kompetencija kroz realne radne zadatke- assignmente. Naime, učesnici dobijaju radne zadatke čija rešenja diskutuju na follow- up radionici i analiziraju izazove sa kojima su se susreli u njihovom izvođenju. Infografik toka ovog sertifikatnog programa možete pogledati OVDE.

 

Kao polaznik imaćete priliku da učite, otkrivate, analizirate ovu oblast kroz puno primera iz prakse, studije slučaja, diskusije, zadatke. Dobićete puno proverenih alata, tehnika, formulara.

 

Okruženi profesionalcima iz iste branše, kroz razmenu iskustava, vođeni na kreativan način, rešavaćete aktuelne dileme i postavljati dobre temelje za buduća unapređenja svojih treninga.

 

Moduli:

Modul I: Izrada trening programa na competency-based principu

Modul II: Analiza potreba za obukom i kompetencijama

Modul III: Trening transfer

Modul IV: Praćenje efekata treninga

Modul V: Trening trenera (opcioni modul)- učesnici koji se odluče za pohađanje celokupnog programa obuke ovaj modul dobijaju gratis.

 

Follow-up radionice nakon modula:

Nakon Modula dobijate Radnu svesku, koju popunjenu donosite na radionicu. Tokom radionice se na interaktivan način podsećate ključnih lekcija sa prethodnog treninga i delite svoja iskustva, prolazeći kroz domaće zadatke. Imaćete priliku da grupi predstavite svoja razmišljanja, zapažanja u periodu nakon treninga i dobijete povratne informacije i dalje smernice.

 

Ciljna grupa:

 • Menadžeri ljudskih resursa koji organizuju procese rada u oblasti razvoja zaposlenih
 • Zaposleni u službi ljudskih resursa koji učestvuju u HRD procesima-Specijalistima za trening i razvoj
 • Svi oni koji vide svoj karijerni razvoj i žele da se bave obukom i razvojem zaposlenih
 • Svi oni koji su u svom radu usmereni na obuku i razvoj zaposlenih ili klijenata
 • Svi oni koji žele da unaprede praktična znanja u oblasti razvoja ljudskih resursa

 

Cilj sertifikatnog programa:

 • Cilj sertifikatnog programa je da ovladate metodama i tehnikama kao i neophodnim veštinama za koordinaciju i sprovođenje aktivnosti u oblasti razvoja ljudskih resursa (aktivnosti učenja, obuke i razvoja) kroz sistem competency-based pristupa, set realnih radnih zadataka i sistem follow-up radionica. Nakon ove radionice bićete u mogućnosti da sprovodite aktivnosti radnog mesta trening menadžera prema međunarodno priznatim standardima.

 

Metode učenja:

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja. Biće korišćene sledeće metode: trenerski inputi, radionice (timski i individualni rad), simulacije, samostalna izrada projektnih zadataka. Kandidati će dobiti obimnu referentnu literaturu značajnog nivoa kvaliteta. Mali projektni zadaci koje kandidati budu dobijali na kraju pojedinačnih modula će služiti za refleksiju stečenih kompetencija.

 

Modul I: Izrada trening programa na competency-based principu

 

Cilj Modula I:

 • Da učesnik uspešno razvija trening module i programe za njih definišući kompetencije koje trening program treba da razvije uključujući i performansne indikatore

 

Teme:

 • Specifikacija trening rešenja
 • Pravila i metode za izradu Competency-based programa
 • Kako koristiti različite međunarodne standarde za kreiranje performansnih indikatora u okviru trening programa
 • Šta trening program treba da sadrži
 • Kako kreirati ishode učenja i standarde kompetencija
 • Šta su performansni indikatori (indikatori učinka) u trening programima
 • Programiranje treninga
 • Specifičnosti izrade modularnih trening programa
 • Šta su kvalifikacije
 • Šta je sertifikacija i kako se vrši i šta je portfolio ocenjivanje

 

Po završetku modula, polaznik je osposobljen da:

 • Izradi program treninga zasnovan na indikatorima učinka i drugim pokazateljima
 • Razume principe i pravila za kreiranje competency-based trening programa
 • Primenjuje međunarodne standarde kompetencija za kreiranje performansnih indikatora
 • Usvoji dobru praksu sadržaja treninga
 • Izrađuje adekvatne i merljive ishode učenja i indikatore učinka
 • Izrađuje detaljne trening programe sa svim elementima koje treba da sadrži
 • Izrađuje modularne strukture koje vode ka razvoju većeg broja kompetencija
 • Napravi modularnu strukturu kvalifikacije
 • Primeni različite metode sertifikacije na osnovu prethodno razvijene dokumentacije

 

Modul II: Analiza potreba za obukom i kompetencijama

 

Cilj Modula II:

 • Usvajanje metoda i tehnika za analizu potreba za obukom i kompetencijama zaposlenih i njihova primena u organizacionom okruženju

 

Teme:

 • Izrada trening programa na competency-based principu: osvrt na Modul I + Postavljanje ciljeva učenja
 • Okvir za razmišljanje: poslovni rezultat, izvršenje poslovnih aktivnosti, spremnost zaposlenih, preferencije
 • Opšti okvir obuke i razvoja zaposlenih u organizacijama (osnovni pojmovi, proces, metode, standardi i dr.)
 • 5 faktora za uvezivanje treninga sa poslovanjem organizacije
 • Trening proces: Ispitivanje trening potreba i nacrt trening rešenja
 • Zašto nam se klijenti obraćaju?
 • Delokrug trening projekta
 • Sprovođenje ispitivanja potreba: identifikovanje jaza i korena problema
 • Predlaganje rešenja i ugovaranje ciljeva
 • Sprovođenje analize potreba na organizacionom nivou
 • Sprovođenje analize potreba na nivou odeljenja-funkcionalne oblasti
 • Sprovođenje analize potreba na individualnom nivou
 • Primena Okvira kompetencija (Competency framework) u obuci i razvoju
 • Obrada podataka i analiza rizika

 

 Po završetku modula, polaznik će biti osposobljen da:

 • Primeni metode i tehnike za utvrđivanje potrebe za obukom na organizacionom nivou, nivou odeljenja i na individualnom nivou
 • Ustanovi jaz u kompetencijama ciljne grupe
 • Utvrdi načine za povezivanje treninga sa dostizanjem organizacionih ciljeva
 • Razvije veštine analize trening potreba
 • Predloži adekvatne trening mere i metode
 • Odredi obuhvat programa treninga
 • Identifikuje željeni nivo kompetencija, načine za njihovo dostizanje i prevazilaženje mogućih problema
 • Utvrdi moguće rizike procesa analize potreba za obukom
 • Predloži rešenja kojima će uticati na ostvarenje ciljeva na svim nivoima
 • Primeni Okvir kompetencija u obuci i razvoju

 

Modul III: Trening transfer

 

Cilj Modula III:

 • Da polaznik ovlada metodama za transfer kompetencija u realnom radnom okruženju
 • Da unapredi rezultate trening procesa kroz primenu najbolje svetske prakse za trening transfer

 

Teme:

 • Ispitivanje trening potreba: osvrt na Modul II + Postavljanje ciljeva učenja
 • Pokretanje transfera naučenog u radno okruženje
 • Barijere transferu treninga i načini za prevazilaženje
 • Trougao odgovornosti
 • Aktivna podrška rukovodilaca
 • Kultura podrške učenju i primeni naučenog

 

Po završetku modula, polaznik će biti osposobljen da:

 • Postavi jasne ciljeve koji se odnose na poslovni rezultat i spremnost zaposlenih
 • Pripremi strategiju transfera i pokrenete njeno sprovođenje
 • Primeni metode i tehnike za transfer kompetencija u realno radno okruženje kroz Kirkpatrick model
 • Primeni metode za razvoj i unapređenje organizacione kulture i kulture učenja
 • Analizira uloge i odgovornosti za trening transfer
 • Sprovede ključne korake i postavite trougao učenja
 • Pruža kontinuiranu podršku stejkholderima u unapređenju i razvoju kulture učenja

 

Modul IV: Praćenje efekata treninga

 

Cilj modula IV:

 • Da polaznik ovlada metodama za praćenje efekata treninga u realnom radnom okruženju
 • Da unapredi rezultate trening procesa kroz praćenje efekata treninga na promenu ponašanja zaposlenih

 

Teme:

 • Trening transfer: osvrt na Modul III + Postavljanje ciljeva učenja
 • Evaluacija treninga i posttrening aktivnosti
 • Brza provera rezultata
 • Određivanje svrhe i sponzora evaluacije
 • Priprema plana za brzu proveru rezultata
 • Prikupljanje I analiza podataka
 • Izveštavanje o rezultatima I dalje preporuke
 • Kirkpatrikov model: tradicionalan pristup evaluaciji
 • Roi I Roe, trening KPI

 

Po završetku modula, polaznik će biti osposobljen da:

 • Odredi cilj koji želi da postigne praćenjem efekata treninga
 • Nauči kako da prati efekte treninga u svom radnom okruženju i koje bi posttrening aktivnosti trebalo da preduzme
 • Pripremi plan i na osnovu njega izvrši brzu proveru rezultata treninga
 • Analizira podatke kako bi došao do egzaktnih rezultata
 • Predloži rešenja za buduću primenu na osnovu dobijenih rezultata
 • Pripremi metode Kirkpatrick modela za proveru promene u znanjima i ponašanju
 • Izračuna ROI i prikažete ROE treninga

 

Modul V: Trening trenera (opcioni modul)

Učesnici koji se odluče za pohađanje celokupnog programa obuke ovaj modul dobijaju gratis.

 

Cilj modula:

 

 • Da polaznik savlada primenu različitih metoda i tehnika obučavanja
 • Da se polaznik osposobi za samostalno izvođenje obuke

 

Teme:

 • Praćenje efekata treninga: osvrt na Modul IV + Postavljanje ciljeva učenja
 • Prednosti i mane različitih metoda obuke
 • Aktivnosti kroz koje se uči
 • Osnovne kompetencije trenera
 • Tipovi polaznika i kako sa njima
 • Izvođenje obuke – metode i tehnike
 • Evaluacija obuke
 • Preporuke, trikovi, vežbe, „ledolomci“, male tajne „velikih“ trenera

 

Po završetku modula, polaznik će biti osposobljen da:

 • razume elemente neophodne za uspešno kostruisanje obuke
 • samostalno konstruiše trening
 • praktično sprovede obuku
 • razume i praktično primenjuje savete za rad sa različitim tipovima polaznika
Povezani sadržaji
Fajlovi
Biografije trenera

 

Ovde možete pročitati više o trenerima obuke.

Dijagram programa sertifikacije

 

Pogledajte dijagram programa sertifikacije za trening menadžera.

Standard Kompetencija

 

Ovde možete da pogledate standard kompetencija za Sertifikovanog trening menadžera.

Izvod iz materijala za Sertifikovanog trening menadžera (Teorijski deo bez alata)

 

Na ovom mestu se nalazi deo materijala za Sertifikovanog trening menadžera (Teorijski deo bez alata). Ovde možete pročitati više o pojmovima iz oblasti obuke i razvoja, metodama i fazama obuke i razvoja, kompetencijama i načinima za dostizanje zahtevanog nivoa kompetencija.

Grafički prikaz faza trening procesa

 

Pogledajte detaljan grafički prikaz faza trening procesa sa aktivnostima koje je neophodno preduzeti u svakoj fazi.

Alat za određivanje delokruga treninga

 

Ovde možete pogledati primer alata za određivanje delokruga trening projekta. Formular oblikujte u skladu sa potrebama Vaše organizacije kako biste došli do ključnih informacija za definisanje delokruga treninga.

Formular za ispitivanje jaza u izvršenju poslovnih aktivnosti

 

Pomoću ovog formulara odredite jaz u izvršenju poslovnih aktivnosti. Naučite zašto je ispitivanje jaza neophodno i kako da ga predstavite tako da dostignete željeni učinak.

Primer specifikacije trening rešenja

 

Pogledajte primer specifikacije trening rešenja i naučite koji faktori utiču na odabir trening rešenja. Na osnovu dobro urađene specifikacije ćete moći da definišete strategiju za odabir treninga, pa Vam u ovom dokumentu predstavljamo i smernice za taj postupak. Pogledajte i primer ugovora o učenju i primeni naučenog.

Popunjen primerak Nacrta trening rešenja

 

Pogledajte popunjen primerak nacrta trening rešenja sa svim podkategorijama koje se moraju uzeti u obzir. Ovaj primerak možete da modifikujete u skladu sa potrebama Vaše organizacije.