Trening nije događaj

MNG Centar primenjuje dokazano efikasni sistem obuke zasnovane na kompetencijama (Competency Based Training - CBT) koji je fokusiran na unapređenje učinka i transfer kompetencija u radno okruženje.

Mi u MNG Centru uvek imamo na umu da strukturirano učenje predstavlja sistematsko menjanje ponašanja zaposlenih u pravcu koji će omogućiti unapređenje učinka i postizanje organizacionih ciljeva.

Vidimo puno promašenih investicija u obuku u našem okruženju, zato što trening ne sme biti događaj - to je proces ugrađen u organizacioni sistem. Pored toga što učenje mora da se nastavi i posle završetka treninga, neophodno je da se stvori organizaciona kultura za individualnu i kolektivnu razmenu iskustava, i da se vrednuje primena naučenog u organizaciji.

Primena i transfer kompetencija sa treninga u radno okruženje su za MNG Centar ključne reči. Znanje, veština i stav se moraju transferisati sa obuke i videti na radnim mestima kroz odgovarajuće ponašanje i učinak. Zbog toga ovim segmentima trening procesa MNG Centar posvećuje posebnu pažnju primenom Kirckpatrik modela i drugim metodama, alatima i tehnikama.

Ne može se očekivati povraćaj na investiciju u obuku ako trening ne prati čitav niz propratnih aktivnosti, pre, tokom i posle treninga. Zbog toga za MNG Centar sve faze koje sprovodimo u okviru jednog trening projekta su od izuzetne važnosti.

Ciklus: Učenje - Kompetencije - Učinak

U današnjem konkuretnom okruženju ne postoji dilema da razvoj ljudi daje kompanijama evidentnu konkurentsku prednost.

Sa preciznim i stručnim pristupom obuci zasnovanim na dubokom ekspertskom znanju, međunarodnom iskustvu i proverenoj svetskoj praksi, MNG Centar obezbeđuje i garantuje svetski nivo usluga učenja i organizacionog razvoja kompanijama, malim i srednjim preduzećima i svim drugim zainteresovanim organizacijama i pojedincima.

Sa podlogom u naučnim istraživanjima, MNG je razvio sopstveni model koji primenjuje u radu sa svojim klijentima: Učenje - Kompetencije - Učinak (Learning - Competence - Performance: LCP).

Obuka zasnovana na kompetencijama – Competency based pristup

MNG Centar primenjuje dokazano efikasni sistem obuke zasnovane na kompetencijama (CBT) koji je fokusiran na unapređenju učinka i transfer kompetencija u radno okruženje.

Competency based metodologija ima za cilj da smanji jaz između onoga što se uči i onoga što treba primeniti na radnom mestu, a što vodi ka ostvarivanju ciljeva radnog mesta. Obuka zasnovana na razvoju kompetencija pravi razliku između „znati o nečemu nešto“ i „izvesti radni zadatak (primeniti kompetenciju) u skladu sa poslovnim standardom“.

Razvoj ovog koncepta učenja baziran je na utvrđivanju i specificiranju detaljnih ishoda učenja ili standarda kompetencija koji su po svojoj suštini indikatora učinaka. Ishodi učenja objašnjavaju šta će osoba nakon obuke biti u stanju da primeni na svom radnom mestu. Stoga oni predstavljaju meru za osiguranje kvaliteta.

Naručilac treninga - kompanija, u svakom trenutku na bazi definisanih ishoda učenja, može da proveri da li je MNG centar isporučio ono što je analizom potreba i trening programom specificirano.

U okviru obuke zasnovane na kompetencijama, ishodi obuke su jasno i vrlo detaljno iskazani kako bi:

  • polaznici tačno znali koje kompetencije će razviti ili usavršiti i koje kompetencije treba da transferišu u radno okruženje
  • treneri tačno znali šta je to što bi trebalo da nauče učesnike treninga
  • organizacije znale koje i koji nivo veština mogu da očekuju od svojih zaposlenih i da bi imale alat za transfer kompetencija u radno okruženje

Obuka zasnovana na razvoju kompetencija stavlja naglasak na „učinak“ tj. primenu kompetencije u realnom radnom okruženju, a ne na apstraktno ili teorijsko „znanje“.

CBT pristup je najbolja investicija MNG centra u osiguranje kvaliteta jer svaki trening program prati obimna dokumentacija, čiji su važan deo ishodi učenja kojih po jednom dvodnevnom ili trodnevnom trening programu može da bude između 50 i 100.

Primenom ovog pristupa MNG centar ima način da meri transfer kompetencija u realno poslovno okruženje upotrebom Kirkpatrick metoda. Zbog toga veoma često, u dogovoru sa klijentima, sprovodimo pre i post procene kompetencija i izračunavamo uticaje na efekte poslovanja (IV nivo).