Kompetencija postoji samo u primeni!

Rešenja MNG Centra u oblasti učenja uvek na umu imaju primenu i učinak pojedinca, timova i cele organizacije. U našem radu, analiza, razvoj, predlaganje i revizija ključnih indikatora učinaka (KPI)- kvantitativnih i kvalitativnih (bihevioralnih), na sva tri nivoa organizacije, su svakodevni posao.

Pokretanje transfera naučenog u radno okruženje

Ključni faktor za efikasan transfer kompetencija u realno radno okruženje je lična promena učesnika treninga, prvenstveno u stavovima i ponašanju.

MNG Centar adekvatnim sprovođenjem procesa i metoda trening transfera omogućuje učesnicima da nakon obuke primene znanja, veštine i nove stavove i tako promene svoje ponašanje na radnom mestu u željenom pravcu, a zatim da svojim ponašanjem utiču na promene u svom radnom okruženju.

U tom procesu osnažujemo samopouzdanje i volju učesnika treninga da primene stečena znanja, veštine i ponašanje (kompetencije) na radnim mestima.

Transfer kompetencija se dešava kroz metodološki osmišljen „psihološki operativni sistem“ koji omogućava pojedincu da uspešno prevede učenje i utiče na praksu sa dugoročnim efektom na organizaciju u kojoj radi.

MNG pristupom transferu kompetencija mi pomažemo pojedincu da uspešno i konzistentno pretvori učenje u promenu u ponašanju i primenu znanja i veština u praksi.

Primenom metodološkog okvira i setom alata uspevamo da učesnici:

  • budu otvoreni za učenje i promene
  • promene ustaljene načine rada
  • dokumentuju naučene lekcije (logbook)
  • primene učenje na svojim greškama i iskustvu (logbook)
  • daju povratne informacije kolegama i osnaže “peer” učenje

Follow-up radionice za transfer i akceleraciju učenja

Svaki bihevioralni trening MNG centra a i većina tehničkih su praćeni follow- up radionicama za transfer i akceleraciju učenja. Ovo je jedan od naših načina da podstaknemo stvaranje sistematičnog okruženja u organizacijama koje podržava ali i zahteva primenu naučenog. Svakako nije jedini a detaljnije o tome u ostalim delovima sekcije VODI/LEAD.

Nauka je dokazala da međusobno podsticanje i ohrabrivanje kolega kao i ono koje dolazi od viših nivoa direktno doprinosi primeni kompetencija u realnom radnom okruženju. Na follow-up radionicama učesnike osnažujemo i učimo kako da se usmere na aktivnu podršku među sobom, koristeći set dokumenata koji im šaljemo nakon obuke. Na bazi iskustva, u najvećem broju slučajeva, poštenim mentalnim ugovorom, učesnici vrlo disciplinovano i redovno sprovode aktivnosti koje su date u metodološkom okviru za primenu naučenog, promenu navika, stavova i ponašanja.


Na follow- up radionicama kod učesnika razvijamo znanje kako da prevaziđu najčešće barijere sa kojima se mogu susresti pri transferu kompetencija:

“Teško mi je da sada stvari radim na drugačiji način nego inače (stare navike).”
“Nemam dovoljno vremena da primenim naučeno.”
“Moj neposredni rukovodilac ne podržava primenu naučenog.”

Učimo ljude da značajna lična odgovornost za primenu kompetencija u radnom okruženju leži na njima.

Kroz razvijene indikatore ponašanja, za kompetenciju “Učenje i primena”, koje koristimo na Radionicama za akceleraciju učenja, sa učesnicima detaljno radimo da razviju, između ostalih, i sledeće stavove:

Shvatam kako moje učenje i kompetencije doprinose uspehu moje kompanije
Koristim svaku mogućnost da primenim naučeno u realnim situacijama
Razumem putanju učenja i njegov krajnji rezultat
Uvek tražim feedback i podršku od svojih kolega i nadređenih
Svestan sam činjenice da se proces učenja nastavlja i nakon treninga,

jer činjenica je da se 70% učenja dešava upravo na radnom mestu.

Važno je da shvatite da ukoliko primenite svoje kompetencije u realnom radnom okruženju, Vi sebi otvarate vrata vašeg ličnog razvoja i omogućujete vašoj organizaciji da se razvija, što pokazuje sledeći model: