Programi učenja skrojeni po vašoj meri

Organizacije investiraju u obuku da bi postigle specifične ciljeve. Naši trenizi su uspešni jer ciljaju ostvarenje poslovnih ciljeva organizacije i specificirane kompetencije učesnika do kojih smo došli dubokom analizom potreba.

Potpuna kastomizacija: Vaša organizacija, Vaše trening rešenje

Bez obzira da li se radi o obuci za primenu nove tehničke kompetencije, primeni najbolje prakse u poslovnim procesima ili transformacionom liderskom i menadžment treningu, trening će doneti željeni rezultat jedino ukoliko je dizajniran u skladu sa competency based pristupom, poslovnim ciljevima organizacije i „ljudskim faktorom“ na umu.

In-house treninzi MNG Centra su u potpunosti skrojeni, prilagođeni i fokusirani na zahteve i potrebe klijenata.

Model sistematskog ciklusa obuke u razvoju in-house trening rešenja MNG Centra u sebe uključuje principe upravljanja projektima. Stoga svaka faza ima jasne reperne tačke (milestones), vremenske rokove i isporučene rezultate. Projektnim upravljanjem postižemo efikasnost predviđenih bužeta, poštovanje rokova i pridržavanje standardima kvaliteta.

Koristi od in-house treninga: Celovite usluge razvoja ljudi koje daju rezultate

MNG visoko strukturirana metodologija razvoja in-house trening rešenja obuhvata set aktivnosti, od inicijalne faze analize potreba za obukom (koja dozvoljava potpuno razumevanje poslovnih i ljudskih potreba) do post-implementacionih procesa koji pružaju podršku transferu veština i demonstriraju uticaj i koristi programa.

Koristi od kastomizovanih, privatnih in- house trening rešenja:

 • Smanjenje troškova
 • Štedite vreme obukom celog tima, na lokaciji koju Vi izaberete
 • Prilagođavanje treninga vašim poslovnim ciljevima, poslovnim procesima i izazovima uz upotrebu vežbi i drugih realnih materijala iz vašeg poslovanja koje će pomoći da trening unapredi lični i organizacioni učinak
 • Preuzimanje potpune brige za sve aspekte organizacije in- house treninga od strane MNG Centra
 • Trening rešenja su fokusirana na postizanje vaših specifičnih ciljeva
 • Potencijalne barijere na putu ka uspehu se identifikuju u ranoj fazi trening projekta kroz fazu procene kompetencija i analize potreba
 • Razvoj u okviru projekta se vezuje za milestones (reperne tačke)
 • Koriste se različite forme i vidovi učenja uz upotrebu trening medija koji dostavljaju najviši kvalitet i troškovnu efikasnost
 • Za svaku fazu je definisano jasno koje rezultate treba da isporuči
 • Ceo proces se zasniva na principima projektnog upravljanja sa dogovorenim budžetom, vremenskim rokovima i standardima kvaliteta
 • Osnažite timsku saradnju u okviru organizacije kroz in- house treninge MNG Centra

Naša ekspertiza je vaša prednost

Stručnjaci za dizajniranje i razvoj trening programa u MNG centru mogu da se oslone na širok spektar ekspertize koja dolazi od naših saradnika-eksperata u različitim oblastima poslovanja.

Više od 200 trenera za Vas na jednom mestu. MNG Centar se izdvaja po tome što za jednu temu ili tematsku oblast ima više trenera, koji poseduju svoje subspecijalnosti i polja ekspertize zasnovane na realnom poslovnom radnom iskustvu.

Svi ovi resursi MNG Centra mogu biti kombinovani i koordinirani da predlože trening rešenje koje obuhvata jedan trening, ili izvedu kompleksne programe učenja i promena koje obuhvataju širok spektar kompetencija.

Za više informacija, uputite mejl MNG Odeljenju za usluge učenja »