4 koraka MNG Centra do potpunog uspeha trening projekta

Pri dizajniranju efikasnog trening programa, mi u MNG centru više verujemo u kvalitet nego u kvantitet.

Stručnjaci za dizajniranje i razvoj trening programa u MNG centru su zaista specijalisti za prilagođavanje ili razvoj potpuno novog trening rešenja za vas koje vodi do krajnjeg cilja: unapređenja učinka.

Ciklus izvođenja in-house obuke

Da bismo osigurali kvalitet, razumeli vaše poslovne ciljeve i potrebe uvek primenjujemo sledeće korake u dizajniranju ili prilagođavanju in- house treninga vašim potrebama:

1. Analiza potreba za kompetencijama učesnika; testiranje i dizajniranje detaljnog trening plana

Aktivnosti u ovoj fazi se sastoje od:

  • Izvođenja Pre-Test-a radi utvrđivanja sadašnjeg nivoa kompetencija i gepova i radi primene Kirckpatrick modela (opciono)
  • Primene odgovarajućih alata za analizu potreba za kompetencijama od strane MNG Centra u organizaciji
  • Dolaska stručnjaka MNG Centra za Analizu potreba za kompetencijama i njihove primene u organizaciji
  • Po potrebi, organizacija fokus grupne radionice za analizu potreba
  • Analize dobijenih rezultata na osnovu prethodnih aktivnosti i izrada plana i programa obuke sa specifikacijom ciljeva učenja.

2. Dizajniranje treninga

Na osnovu analize potreba za obukom saznajemo potrebe za kompetencijama učesnika programa obuke i dizajniramo detaljan trening plan.

Na bazi iskustva razvoja više od 500 otvorenih treninga i još toliko in-house treninga, dizajniramo potpuno novi ili prilagođavamo postojeći trening.

U okviru ove faze jedan segment aktivnosti je orjentisan i ka izboru odgovarajućih materijala u vidu alata, vežbi, testova, simulacija i drugog didaktičkog materijala, koji se koriste u okviru treninga, a koji svoju primenu imaju na radnim mestima u Vašoj kompaniji.

3. Izvođenje treninga na Competency based principu

Svi In-house treninzi, u izvođenju MNG Centra d.o.o. su praktično orijentisani i koristi se princip aktivnog učenja (radionice, praktične vežbe, rešavaju se slučajevi iz prakse), sa naglaskom na razvoj praktičnih kompetencija (veština i znanja) i rešavanju stvarnih poslovnih izazova iz upotrebu veština, tehnologija i alata koji se mogu upotrebiti na radnim mestima.

Od samog početka procesa naš trening koordinator je zadužen za sva logistička i administrativna pitanja, što uključuje i eventualnu celokupnu organizaciju treninga na lokaciji koju vi izaberete.

4. Obezbeđenje transfera kompetencija u radno okruženje i uspeha treninga

Pored Izveštaja sa treninga koji sadrži smernice za dalje unapređenje kompetencija zaposlenih iz konkretne oblasti sa detaljnim trening KPI-jevima i evaluacijom, klijentu dostavljamo i set smernica i alata za primenu Kirkpatrick modela za transfer kompetencija u realno radno okruženje.

Segment ove faze je i Izvođenje Follow-up radionice za akceleraciju i podršku transferu kompetencija u radno okruženje.
Ova radionica se održava u periodu od 30 do max. 90 dana od završetka in-house programa (prema dogovoru sa predstavnicima kompanije). Kod bihevioralnih treninga (npr. liderstvo) jedan od ciljeva je podrška promeni ponašanja i primena rezultata treninga u realnom radnom okruženju.

Takođe, u ovoj fazi obezbeđujemo savetodavno coaching praćenje učesnika in-house treninga, i pružamo operativnu podršku učesnicima nakon treninga, kroz mogućnost konsultacija i postavljanja pitanja trenerima i stručnjacima MNG Centra u trajanju od 90 dana nakon završene in-house obuke.