Povezujemo učenje i razvoj sa poslovnim ciljevima i stvarnim potrebama za kompetencijama

Da bi organizacije bile efikasne, učenje i razvoj moraju biti povezani sa poslovnim ciljevima. Bliska i otvorena saradnja trening specijalista MNG Centra sa predstavnicima organizacija koje su naručioci treninga, u analizi potreba za obukom je ključ za uspešnu realizaciju planiranog procesa obuke i razvoja.

Analiza potreba za obukom

Analiza potreba za obukom (eng. Training Needs Analysis – TNA) je deo svakog dobro osmišljenog plana obuke i prvi korak u sistematskom pristupu obuci. Njen cilj je utvrđivanje organizacionih, timskih i individualnih potreba za obukom. Analiza potreba za obukom treba da pruži ne samo informaciju o tome da li je obuka potrebna, već i koje su kompetencije potrebne kako bi se postigao željeni učinak.

Kada se adekvatno sprovodi, analiza potreba je mudra investicija za organizaciju koja štedi novac, vreme i napor.

Dublja analiza potreba može da obezbedi repernu meru kompetencija koje učesnici imaju pre obuke. Ove kompetencije mogu biti upoređene sa onim koje su razvijene u procesu učenja. Ovakvim pristupom možemo da prikažemo dodatnu vrednost koja je rezulatat obuke.

Zašto Analiza potreba za obukom (TNA)?

Analiza potreba za obukom daje informacije o tome gde i zašto je obuka potrebna (organizacioni fokus), ko treba da bude obučen (personalni fokus) i šta mora da bude uključeno u sastav programa tj. koje kompetencije je potrebno razviti (funkcionalni fokus). U osnovi, analizom potreba za obukom se definiše bilo koji deficit u učinku zaposlenih koji može biti otklonjen odgovarajućim procesom učenja.

Postoji nekoliko glavnih razloga zašto analiza potreba za obukom treba da bude sprovedena pre nego što se razvije program obuke:

Da bi se analizom utvrdilo da li je obuka pravo i relevantno rešenje.
Da bi se identifkovale kompetencije koje je potrebno razviti kod učesnika.
Da bi se trening valjano usmerio, pružajući informacije o trenutnom i potrebnom učinku i ciljevima koje treba da ispuni.
Da bi se dobili podaci potrebni za vrednovanje uspešnosti obuke i merenje ROI-a.
Da bi se uspostavila strateška veza između aktivnosti obuke i organizacionih ciljeva.
Da bi se dobila podrška od strane menadžmenta za dalje razvojne aktivnosti.

Model analize potreba za obukom:

Nivoi analize potreba za obukom

Pri izvođenju celovitih trening projekata, MNG Centar sprovodi sva tri nivoa analize potreba za obukom:

Nivo organizacije
Nivo funkcionalne celine ili grupe poslova
Nivo pojedinca, zaposlenog

Slika ispod ilustruje nivoe analize i neke od metoda koje obično MNG Centar koristi u TNA procesu:

Pregled nivoa analize potreba za obukom prema fokusu analize i izvoru podataka koje dati nivo koristi

Pogledaj dokument »

Učenje: Tehnologija+Procesi+Ljudi
 

Pogledaj dokument »